Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Postępowania konkursowe na realizację świadczeń w rodzaju: SPO

29.11.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 28.11.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na realizację świadczeń o okresie 01.02.2012 - 31.12.2014 w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Jednocześnie do świadczeniodawców realizujących umowy w 2011 r. zostaną wysłane propozycje przedłużenia umów na okres styczeń 2012 wraz z propozycją załącznika rzeczowo-finansowego na ten okres.

Przesunięcie środków finansowych dotyczące ostatniego kwartału 2011 r.

29.11.2011

Z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy obowiązujących umów, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych w realizowanych umowach, zgodnie z § 20 i § 21 Ogólnych Warunków Umów w terminie do dnia 15 grudnia 2011 r. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. 

Propozycje zmian w umowach należy przesyłać na nr faks (42) 275-49-01 lub (42) 275-40-53.

Brakujące sprawozdania z kolejek oczekujących za miesiąc październik 2011 r.

23.11.2011

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc październik nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 21.11.2011 r.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – podpisywanie aneksów do umów

22.11.2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 69/2011/DSOZ z dnia 19 października  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

W sprawie realizacji zapisów procedury

18.11.2011

Realizując zapisy Procedury definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń o numerze 2010/001/DSOZ/PZ/1.0, Łódzki Oddział Wojewódzki w załączeniu publikuje wymagane dokumenty w sposób określony w w/w procedurze.

Centralna Baza Endoprotezoplastyki – informacja o usprawnieniu aplikacji

17.11.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 17 listopada 2011 r. Centralna Baza Endoprotezoplastyki po przeprowadzonych modyfikacjach została usprawniona i przekazana do eksploatacji dla Świadczeniodawców. Prosimy o jak najszybsze uzupełnienie Kart Wszczepów za poprzednie miesiące.

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju AOS

16.11.2011

W związku z procesem kontraktowania świadczeń w rodzaju AOS Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że czas pracy poradni wynika z sumy godzin pracy poszczególnych lekarzy spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. nr 111, poz. 653 z późn. zm.) oraz Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 81/DSOZ/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku.

Zmiany w sprawozdawczości XML z zakresu list oczekujących od miesiąca sprawozdawczego luty 2012

15.11.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1273) od okresu sprawozdawczego luty 2012 r. zmienia się zakres przekazywania danych dotyczących list oczekujących.