Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Braki w sprawozdaniach z kolejek oczekujących za miesiąc luty 2012 r.

16 marzec 2012

W związku z występowaniem błędów oraz braków w przesyłaniu sprawozdawczości z kolejek oczekujących, wynikających m. in. z wprowadzenia nowego formatu komunikatu sprawozdawczego XML (wersja 5.1.5) Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, od których nie otrzymano poprawnych sprawozdań wg stanu na dzień 15.03.2012 r. (godz. 10.00)


W związku z wieloma wątpliwościami przypominamy instrukcję prowadzenia list oczekujących wg nowych zasad.


Poszerzony zakres danych („peselowane" wykazy osób oczekujących oraz skreślonych z listy) dotyczy wyłącznie 38 komórek oraz 9 procedur (świadczeń) wskazanych w powyższej instrukcji (Tabela 1 i 2).


Wszyscy natomiast świadczeniodawcy realizujący umowę w ramach wymienionych w słowniku 416 komórek organizacyjnych oraz 9 procedur wykazują liczbowe dane statystyczne w odniesieniu osobno do przypadków medycznych stabilnych oraz pilnych:

1. Rzeczywisty czas oczekiwania, wyliczony z ostatnich 6 miesięcy,

2. Liczbę osób oczekujących wg stanu na koniec miesiąca sprawozdawczego (których wyznaczona data realizacji świadczenia nie została przekroczona),

3. Łączną liczbę osób skreślonych w danym miesiącu sprawozdawczym,

4. Liczbę osób skreślonych w danym miesiącu sprawozdawczym z powodu wykonania świadczenia

5. Liczbę osób skreślonych z powodu wykonania świadczenia w ostatnich 6 miesiącach. (Liczba ta służy do obliczenia rzeczywistego czasu oczekiwania.


Sprawozdania powinny być przekazywane wg zasad określonych w Zarządzeniu nr 5/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących list oczekujących.


Proszę o niezwłoczne uzupełnienie sprawozdawczości za przedmiotowy miesiąc.


Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. (042) 275-48-90