Administratorem Danych Osobowych jest Narodowy Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.