Administratorem Pana/i danych osobowych jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie  przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, a w zakresie danych osobowych przetwarzanych w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, działający z upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stan na dzień: 1 marca 2019 r.

Źródło: Inspektor Ochrony Danych