Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau w dniu 11 kwietnia 2017 roku powołał nową Radę Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2250). 

Skład Rady Łódzkiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 

 • Włodzimierz Janiak - przewodniczący Rady

 • Monika Mamełko - wiceprzewodnicząca Rady

 • Magdalena Michalska - sekretarz Rady

 • Barbara Kucharska ­- członek Rady

 • Dorota Malec - członek Rady

 • Krzysztof Mirowski - członek Rady

 • Katarzyna Kęcerska - członek Rady

 • Andrzej Kałuża - członek Rady

 • Maciej Plutecki - członek Rady

 

Do zadań Rady Oddziału należy, w myśl art. 106 ust. 10, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), należy:

 

 1. opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 2. uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 3. opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;

 4. monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;

 5. monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20-22;

 6. kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;

 7. występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64;

 8. występowanie do dyrektora oddziału wojewódzkiego o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

 9. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

 10. występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 11. wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 12. występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Rzecznik Prasowy