Skip to main content

O oddziale

Rada Oddziału

 

Wojewoda Łódzki w dniu 24 maja 2021 r. powołał nową Radę Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w oparciu o przepisy art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.).

Skład Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

 • Włodzimierz Janiak - przewodniczący Rady

 • Monika Mamełko - wiceprzewodnicząca Rady

 • Anetta Chlebicka - sekretarz Rady

 • Alicja Czekaj - członek Rady
 • Szczepan Goska - członek Rady
 • Grzegorz Jegier - członek Rady
 • Barbara Kucharska - członek Rady
 • Barbara Pawlak - członek Rady
 • Tomasz Zagajewski - członek Rady

Do zadań Rady Oddziału w myśl art. 106 ust. 10 ustawy*, należy:

 1. opiniowanie projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 2. uchwalanie planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 3. opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;

 4. monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów;

 5. monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20 i art. 21;

 6. kontrolowanie bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu we wszystkich dziedzinach jego działalności;

 7. występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskiem o wszczęcie kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 61a ust. 1-3;

 8. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

 9. występowanie do Prezesa Funduszu o przeprowadzenie kontroli oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 10. wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu;

 11. występowanie z wnioskiem do Prezesa Funduszu o odwoływanie dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4.

*ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm.)

Stan na dzień: 24 maja 2021 r.

Źródło: Rzecznik Prasowy