Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że aneksowanie na 2015 rok umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju – ratownictwo medyczne, w odróżnieniu od lat ubiegłych, nie wymaga składania formularzy ofertowych.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zapoznanie się z nowym Zarządzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.