Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wystawianie faktur za świadczenia opieki zdrowotnej

23 marzec 2012

ŁOW NFZ przypomina, że według przepisów obowiązującej obecnie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. Nr 112 poz. 654), wystawcami faktur za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w 2012 roku na podstawie umów zawartych ze Łódzkim OW NFZ, są świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z zm.) a nie zakłady opieki zdrowotnej.

Oznacza to, że nazwa wystawcy faktury wpisana słownie lub w formie pieczęci powinna być zgodna z nazwą świadczeniodawcy ujawnioną we właściwym rejestrze tj. Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Faktury z błędnie wskazaną nazwą wystawcy jako nieprawidłowe nie będą stanowiły podstawy płatności do czasu ich poprawienia.

Dodatkowo prosimy wystawców Faktur VAT o zwrócenie uwagi na umieszczenie na fakturze podstawy zwolnienia z podatku od towarów i usług.