Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

13.01.2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na głównej stronie internetowej Oddziału Funduszu znajduje się Serwis okategorii "Ratownictwo Medyczne”. W tym miejscu będą zamieszczane wszelkie informacje ikomunikaty związane z realizacją zadań Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wynikających z art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) oraz umowy z dnia 7 października 2011 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim i Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

12.01.2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w sprawie rachunku bankowego do podpisywania umów na 2012 r. lub aneksów do umów na 2012 r. w następujących rodzajach świadczeń:

12.01.2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w sprawie rachunku bankowego do podpisywania umów na 2012 r. lub aneksów do umów na 2012 r. w następujących rodzajach świadczeń:

09.01.2012

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że w związku z toczącym się procesem generowania umów z zakresu POZ na rok 2012, przesunięciu do dnia 19 stycznia 2012 r. ulega termin przesyłania list świadczeniobiorców oraz list uczniów do weryfikacji za miesiąc styczeń 2012 r.

03.01.2012

W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę Świadczeniodawców, którzy nie przekazali sprawozdań za miesiące styczeń – listopad 2011 r. z prośbą o ich uzupełnienie w terminie do 10 stycznia 2012 r.

30.12.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu wykaz produktów handlowych zweryfikowanych negatywnie w trakcie w postępowania o zawarcie lub aneksowanie umów na 2012 r. w rodzaju: Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

30.12.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o pozytywnym zaopiniowaniu wniosków następujących świadczeniodawców (w załączeniu). Pozytywna ocena powyższych wniosków skutkować będzie podpisaniem lub aneksowaniem umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2012 roku.

29.12.2011

ŁOW NFZ informuje, iż do dnia 31 stycznia 2012 r. istnieje możliwość używania pieczątek zawierających sygnatury umów obowiązujących w roku 2011 tylko przez  tych Świadczeniodawców, którzy mają zawarte takie umowy do końca bieżącego roku i jednocześnie zostali wybrani w postępowaniach konkursowych (rokowaniach) na rok 2012 i lata następne.