Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ustalenie numerów rachunków bankowych do umów na 2012 rok

21.12.2011

Łódzki OW NFZ informuje, iż wygenerowanie umowy na 2012 rok możliwe jest po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bakowego.

Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (produkt skojarzony 02.1450.101.02)

16.12.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w drodze postępowania konkursowego na lata 2012-2014 wyłoniono następujących świadczeniodawców etapu diagnostycznego programu profilaktyki raka szyjki macicy: 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach w rodzaju: REH oraz PPZ

15.12.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Zdrowia postanowił przedłużyć termin roztrzygnięcia konkursu ofert dla postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: Rehabilitacja Lecznicza oraz Profilaktyczne Programy Zdrowotne w postępowaniach:

Ratownictwo Medyczne – rozliczenie świadczeń za miesiąc grudzień 2011 roku

13.12.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.81 poz. 484) w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz. 1410 z 2007 r. z późn. zm.) „dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.”

Deklaracje POZ

12.12.2011

W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), polegającej na dodaniu do obowiązującej deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej również deklaracji wyboru świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej oraz napływającymi sygnałami o działaniach niektórych świadczeniodawców,

AOS - podpisywanie aneksów do umów

09.12.2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 88/2011/DSOZ z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Zawieranie umów na 2012 r. w rodzaju POZ

07.12.2011

Komunikat nie dotyczy umów wieloletnich

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 grudnia 2011 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przewidywany termin składania wniosków określony na dzień 10 grudnia 2011 r. ulega przedłużeniu. Nowy zostanie wskazany w zaproszeniu do składania wniosków o zawarcie umów.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

Ostateczne przesunięcie środków finansowych dotyczące 2011 r.

06.12.2011

W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 29.11.2011r, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż z dniem 31.12.2011 r. kończy się okres obowiązywania umów wieloletnich i po tym terminie nie mogą być dokonywane żadne zmiany umów (aneksy).

W związku z powyższym wnioski składane do dnia 15.12.2011 r. winny obejmować wszystkie zmiany finansowe we wszystkich rodzajach świadczeń, w stosunku do umów, których dotyczą (jeden wniosek dla wszystkich zmian).