Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Procedura "importu docelowego" leków w ramach świadczenia chemioterapii nowotworów

18 kwiecień 2012

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących procedury
„importu docelowego” leków w ramach świadczenia chemioterapii nowotworów

Łódzki Oddział Wojewódzki uprzejmie informuje, że w zakresie realizacji procedury tzw. „importu docelowego” leków w ramach świadczenia chemioterapii nowotworów obowiązują następujące zasady:

- w sprawie leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy dla ratowania życia i zdrowia pacjentów (w przypadku wystawiającego zapotrzebowanie poza szpitalem):

 W związku z art. 86, art. 63 pkt 15 oraz art. 39 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 roku nr 122; poz. 696 z późn. zm.) od 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące realizacji procedury tzw. „importu docelowego”.

Ustawodawca uchylając art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku nr 164; poz. 1027 z późn. zm.) pozbawił Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia kompetencji do wydawania decyzji dotyczących refundacji leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy dla ratowania życia i zdrowia pacjentów.

Nowy porządek prawny określa, że ww. leki sprowadzane z zagranicy na warunkach i w trybie określonym w art. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 29a Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia mogą być wydawane po wniesieniu przez świadczeniobiorcę opłaty ryczałtowej za opakowanie jednostkowe, pod warunkiem wydania zgody na refundację przez ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zgłoszenia zapotrzebowania.

- w sprawie leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzanych z zagranicy dla ratowania życia i zdrowia pacjentów (w przypadku, gdy wystawiającym zapotrzebowanie jest szpital):

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 37 ust.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 roku nr 122; poz. 696 z późn. zm.) Minister Zdrowia posiada uprawnienia do ogłaszania (w drodze obwieszczenia) wykazów leków refundowanych zawierających m.in. informacyjną wysokość limitu finansowania dla leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym leków stosowanych w ramach chemioterapii (w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym), dostosowaną do wielkości opakowania jednostkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz art. 69 ustawy refundacyjnej stwierdzający wprost, że umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w części dotyczącej leków stosowanych w chemioterapii zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są realizowane na zasadach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2012 roku uznaje się, że:

  1. brak jest podstaw prawnych do przeprowadzenia uzgodnienia ceny pomiędzy ŁOW NFZ a świadczeniodawcą dla substancji czynnej stosowanej w chemioterapii, która nie posiada statusu „imp.doc.” do 30.06.2012 roku, niezależnie od sposobu pozyskania przez świadczeniobiorcę,
  2. nie ma możliwości rozliczenia ww. substancji czynnych w żadnym zakresie świadczeń, wliczając w to zakres leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej (substancja zarejestrowana na dane wskazanie ICD-10 nie może być zastosowana w tym wskazaniu w ramach chemioterapii niestandardowej),
  3. leki, które nie znajdują się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, nie mogą być finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach zakresu świadczenia chemioterapii standardowej,
  4. leki, które znajdą się w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, nie mogą być finansowane w ramach procedury tzw. „importu docelowego”, ponieważ posiadają dopuszczenie do obrotu i określoną decyzją administracyjną (refundacyjną) cenę maksymalną,
  5. wycena w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii od 01.07.2012 roku będzie zgodna z obwieszczeniem Ministra Zdrowia.