Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Braki w statystykach oraz wykazach osób oczekujących i skreślonych za marzec 2012

18.04.2012

W związku z brakami w przesyłaniu sprawozdawczości z kolejek oczekujących w tym rozszerzonego zakresu danych o których mowa w § 8 ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.) (dotyczy „peselowanych" wykazów osób oczekujących oraz skreślonych z listy) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza 2 listy świadczeniodawców, którzy nie wywiązali się z ww. obowiązku lub wywiązali się częściowo.


Pierwsza z nich prezentuje liczbę brakujących komórek organizacyjnych w sprawozdawczości, druga odnosi się do braków z rozszerzonego zakresu danych (wykazy osób).

Zgodnie z §2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dziennik Ustaw Nr 215, poz. 1273) - na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy, dyrektor wojewódzkiego oddziału Funduszu, może zwolnić jednorazowo na czas określony, nie dłużej jednak niż na trzy miesiące, świadczeniodawcę z obowiązku przekazania danych o osobach oczekujących wg stanu na ostatni dzień miesiąca sprawozdawczego oraz osób skreślonych z listy w danym okresie sprawozdawczym.

Prosimy świadczeniodawców wskazanych w załącznikach do niniejszego komunikatu o niezwłoczne przesłanie wymaganych danych a w uzasadnionych sytuacjach o złożenie ww. wniosków.

Informacje o ew. błędach, w odniesieniu do przesyłek i konkretnych komórek należy sprawdzać w raportach zwrotnych generowanych przez ŁOW NFZ. Dodatkowo informacja ta znajduje się również w Portalu Świadczeniodawcy w panelu „Administracja i opcje" należy kliknąć „pokaż więcej..." a następnie „Przegląd stanu komunikacji / przetwarzania danych w OW NFZ". Należy odszukać daną przesyłkę LIOCZ i w kolumnie „Odpowiedzi" kliknąć „pobierz". Wyświetli się wtedy zawartość odpowiedzi z Loadera SOKO w formacie XML. Uwaga - dostęp do tej części portalu jest możliwy wyłącznie z konta administratora bądź z poziomu użytkownika z nadanym przez administratora uprawnieniem "Przeglądu stanu komunikacji / przetwarzania danych w OW NFZ". Szczegółowa informacja o nadawaniu uprawnienia administratora jest opisana w punkcie 3 instrukcji.

 

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które znalazły się w wykazie osób oczekujących za miesiąc sprawozdawczy marzec muszą znaleźć się w wykazie osób oczekujących lub w wykazie osób skreślonych z listy oczekujących za kolejny miesiąc sprawozdawczy kwiecień.


Zasada ta dotyczy również kolejnych miesięcy. W przeciwnym razie pojawi się błąd informujący, że wykaz nie zawiera informacji o oczekujących przekazanych we wcześniejszym okresie sprawozdawczym.