Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie świadczeń udzielonych szwajcarskim ubezpieczonym.

20 kwiecień 2012

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie świadczeń zdrowotnych udzielonych szwajcarskim ubezpieczonym w związku z przyjęciem przez Szwajcarię nowego porządku prawnego.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż została podjęta decyzja przez Konfederację Szwajcarską o przyjęciu do stosowania z dniem 1 kwietnia 2012 r. przepisów :

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.   w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ( Dz. U. UE.L.2009.284.43),

b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EWG) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.   dotyczące wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE.L 09.284.1).

W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie mógł od dnia 01.04.2012 r. występować do Szwajcarii o zwrot poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych po stawkach ryczałtowych, tylko według faktycznie poniesionych wydatków. Poniesione przez Fundusz koszty udzielonych na podstawie poświadczenia wydanego na podstawie zarejestrowanego formularza  E 109 lub E 121 będą wykazywane na formularzu E 125 PL, a nie jak obecnie E 127 PL.

W konsekwencji koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych po 01.04.2012 r. w oparciu   o poświadczenie wydane w ślad za formularzem E 109 lub E 121 wystawionym przez Szwajcarię, powinny być wykazywane przez Świadczeniodawców na tych samych zasadach jak ma to miejsce   w przypadku poświadczeń wydanych w ślad za formularzem E 109 lub E 121 wystawionym przez państwa Unii Europejskiej. Powyższe regulacje prawne obowiązują także w zakresie wykazywania świadczeń z rodzaju RTM.

Wyżej wymienione przepisy prawne, a także opisany sposób postępowania nie mają zastosowania do pozostałych państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego handlu ( EFTA) to jest: Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii, w odniesieniu do których obowiązują nadal przepisy Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 oraz nr 574/72, zatem koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w Polsce osobom uprawnionym z tych państw, na podstawie okazanego poświadczenia do formularza E 109 lub E 121 powinny być wykazywane przez Świadczeniodawców jak do tej pory.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ

Tel.: 042 275 49 40; 042 275 48 22.