Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zgłaszanie zmian dotyczących potencjału w umowach

18 maj 2012

Przypominamy, że zgodnie z §6 pkt .2 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 81, poz. 484) wszelkie zmiany danych zawartych w załączniku nr 2 do Umowy wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

Stwierdzenie wystąpienia naruszenia powyższego przepisu może być podstawą do nałożenia na Świadczeniodawcę kary umownej bez wezwania do usunięcia uchybień.