Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Komunikat o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

14 maj 2012

ŁOW NFZ uprzejmie informuje, że w zakresie wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami, oferta w formie pisemnej musi zawierać jedynie oświadczenie oferenta o wpisach do ww. rejestrów (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do zarządzenia).

Pomoc doraźna i transport sanitarny (neonatologiczny) – ogłoszenie konkursu ofert na lata 2012-2014

14 maj 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 20.10.2011 roku na stronie internetowej Oddziału, w przeglądarce postępowań konkursowych ogłaszanych przez ŁOW NFZ, opublikowane zostały postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju: pomoc doraźna i transport sanitarny (neonatologiczny)

Konkurs ofert na lata 2012-2014 w rodzaju: leczenie szpitalne: programy terapeutyczne (lekowe)

14 maj 2012

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu 20.10.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju:

Komunikat dotyczący kontraktowania na rok 2012

14 maj 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zmn.)

Komunikat dotyczący rehabilitacji leczniczej

14 maj 2012

W związku z interpretacją przesłaną przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącą warunków realizacji świadczenia zdrowotnego z zakresu rehabilitacji leczniczej

Kontraktowanie na rok 2012

14 maj 2012

Łodzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że w ogłoszeniach dotyczących poszczególnych konkursów ofert o zawarcie od 1 stycznia 2012 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawarto zastrzeżenie, iż "Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji dotyczących liczby i ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami, których oferty uzyskały wysokie łączne oceny na podstawie kryteriów niecenowych, a przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty".

Konkurs ofert na lata 2012-2014 w rodzaju: REH oraz PPZ

14 maj 2012

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 18.10.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań, postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju:

Wnioski o odblokowywanie umów

14 maj 2012

W związku z napływającymi wnioskami o odblokowywanie już zamkniętych umów, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w celu usprawnienia pracy wniosek o odblokowanie umowy powinien zawierać następujące dane: