Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

26.10.2011

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne na lata 2012 i następne uprzejmie informuje, że zgodnie Zarządzeniem Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r., w załączniku nr 3 – Hospitalizacja Planowa, określającym Warunki Wymagane, Świadczeniodawcy winni mieć aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej w RZOZ Świadczeniodawcy, w części VIII kodu resortowego (4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej).

26.10.2011

ŁOW NFZ informuje Świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie: KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 oraz KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E23,E24,E25,E26 na 2012 rok i lata następne, iż zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego winni mieć w lokalizacji blok operacyjny.

26.10.2011

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień na rok 2012 i lata następne uprzejmie informuje o obowiązujących Państwa przepisach prawa:

26.10.2011

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu  28 października 2011 w siedzibie Oddziału Funduszu przy ul. Kopcińskiego 56 w sali konferencyjnej (pokój 218) odbędzie się spotkanie informacyjne z związku z ogłoszeniem postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne 

25.10.2011

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w dniu wczorajszym, tj. 24.10.2011 roku opublikowane zostały w przeglądarce postępowań postępowania konkursowe na lata 2012-2014 w rodzaju: 

25.10.2011

W związku z procesem kontraktowania świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ prosi o dołączenie do oferty kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu zgłoszonego do realizacji świadczeń w danym zakresie:

25.10.2011

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi określenia godzin realizacji świadczeń zdrowotnych w rodzaju rehabilitacja lecznicza w poszczególnych zakresach, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że obowiązuje literalne brzmienie aktualnych przepisów prawa w zakresie wymaganego czasu pracy poszczególnych komórek organizacyjnych.

24.10.2011

ŁOW NFZ uprzejmie informuje, że w zakresie wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2011 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze zmianami, oferta w formie pisemnej musi zawierać jedynie oświadczenie oferenta o wpisach do ww. rejestrów (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a do zarządzenia).