Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dane podmiotu wystawiającego skierowanie

11.08.2011

Łódzki Oddział NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, którzy wystawiają skierowania na badania lub konsultacje, iż skierowanie takie powinno zawierać dane i informacje określone w § 9 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

AOS - ostateczny termin rozliczenia umów za i półrocze

09.08.2011

 Wydział Ekonomiczno-Finansowy ŁOW NFZ przypomina, o zbliżającym się terminie ostatecznego rozliczenia umów za I półrocze w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wynikającym z zapisu § 27 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń  Opieki Zdrowotnej.

Ostateczny termin rozliczenia upływa w dniu 16.08.2011r.

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

01.08.2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 35/2011/DGL z dnia 7 lipca  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

POZ w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

25.07.2011

Informujemy, iż zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ odwołane zostało postępowanie nr:  05-11-000229/POZ/0112/01.0000.156.16/1 prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 września 2011 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna, na obszarze Łódź – Widzew.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 25.07.2011 r. na w/w obszar ponownie zostało ogłoszone postępowanie nr: 05-11-000235/POZ/0112/01.0000.156.16/1.

Informacja o ordynacji leków pacjentom chorym przewlekle

22.07.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: terapeutyczne programy zdrowotne

21.07.2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 36/2011/DGL z dnia 7 lipca  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 21 lipca 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.

Źródło: Dział Obsługi Umów

Brakujące sprawozdania z kolejek oczekujących za miesiąc czerwiec 2011 r.

20.07.2011

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc czerwiec nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 19.07.2011 r.

Profilaktyczne Programy Zdrowotne - zmiany w Zarządzeniu Prezesa NFZ

19.07.2011

ŁOW NFZ informuje, że ukazało się Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 lipca, częściowo zmieniające zarządzenie 57/2009/DSOZ i 11/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Zarządzenie dostępne jest TUTAJ.