Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie umów na 2012 w rodzaju POZ

02 grudzień 2011

Komunikat w sprawie przygotowania procesu kontraktowania świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2012, dotyczy:

 • nowych wnioskodawców oraz
 • dotychczasowych świadczeniodawców, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do 31.12.2011 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy lub jej kontynuowania w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna jest spełnianie warunków zawartych w: 

 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139 poz. 1139, z późn. zm.);
 • zarządzeniu nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej www.nfz.gov.pl przedmiotowego zarządzenia oraz rozpoczęciem przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prac związanych z kontraktowaniem świadczeń w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2012, informujmy, że:

 

1. Nowi świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.01.2012 r. przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17.11.2011r.w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Przewidywany termin składania dokumentów - do 10 grudnia 2011 r.

Zaproszenie do składania wniosków wraz z definicją postępowania ukaże się w terminie późniejszym.

 

2. Dotychczasowi świadczeniodawcy, którzy posiadają umowy z terminem obowiązywania do 31.12.2011 r. i wyrażają wolę zawarcia kolejnej umowy składają:

 • wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 16 do ww. zarządzenia,
 • wzór podpisu i parafy – załącznik nr 10,
 • wniosek w sprawie rachunku bankowego – załącznik nr 18 (również wersja elektroniczna z kodem kreskowym),
 • oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 15 do ww. zarządzenia,
 • oświadczenie o objęciu opieką – załącznik nr 3 do ww. zarządzenia.

Dokumenty te należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do ww. zarządzenia. Przewidywany termin składania dokumentów – do 10 grudnia 2011 r.

Zaproszenie do składania wniosków ukaże się w terminie późniejszym.

 

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) lub załącznik nr 16 wraz z ww. dokumentami należy przesłać na adres Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego 32/34,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3.

 

UWAGA: Świadczeniodawcy posiadający umowę z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu składania wniosku, a których oddział wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, dane niezgodne ze stanem faktycznym i nieaktualne pod względem stanu prawnego przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17.11.2011r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

 

telefon kontaktowy - 42 275 41 67