Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ostateczne przesunięcie środków finansowych dotyczące 2011 r.

06.12.2011

W uzupełnieniu do komunikatu z dnia 29.11.2011r, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż z dniem 31.12.2011 r. kończy się okres obowiązywania umów wieloletnich i po tym terminie nie mogą być dokonywane żadne zmiany umów (aneksy).

W związku z powyższym wnioski składane do dnia 15.12.2011 r. winny obejmować wszystkie zmiany finansowe we wszystkich rodzajach świadczeń, w stosunku do umów, których dotyczą (jeden wniosek dla wszystkich zmian).

W pierwszej kolejności należy dokonywać zmian w ramach umowy/umów tego samego rodzaju świadczeń, a następnie pomiędzy innymi rodzajami świadczeń.

Jednocześnie informujemy, iż oceniane i realizowane będą jedynie wnioski złożone do dnia 15.12.2011 r.. – wynika to z konieczności oszacowania ewentualnych zmian w planie finansowym Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz technicznej możliwości obsługi złożonych wniosków.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. (42) 275-49-54, (42) 275-49-73 lub (42) 275-48-35 .