Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

17.10.2011

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że zgodnie z uzyskanym stanowiskiem Okręgowej Izby Lekarskiej w  Łodzi z dnia 4.10.2011r.: lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę  lekarską , indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarska w miejscu wezwania może zatrudniać wyłącznie osoby nie będące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy). Wyłącza to zatrudnienie innych lekarzy, celem udzielania świadczeń zdrowotnych.

13.10.2011

W związku ze zbliżającym się postępowaniem konkursowym w rodzaju rehabilitacja lecznicza, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności uzupełnienia w Portalu Potencjału danych o sprzęcie, który wykazywany jest do realizacji świadczeń zdrowotnych.

11.10.2011

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują przepisy ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2011 r. nr 112, poz. 654), która zastąpiła dotychczasową ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Przepisy nowej ustawy zmieniły definicję świadczeniodawcy i status prawny większości podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej. Z dniem wejścia w życie ustawy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych i przestały być świadczeniodawcami uprawnionymi do samodzielnego złożenia oferty i podpisywania umów z Funduszem. W myśl nowych przepisów podmiotem właściwym do zawarcia umowy jest w tym przypadku podmiot leczniczy, czyli w szczególności:

27.09.2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 48/2011/DSOZ z dnia 20 września 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi

15.09.2011

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc sierpień nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 12.09.2011 r.

12.09.2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia
Nr 41/2011/DGL z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 09 września 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

12.09.2011

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 40/2011/DSOZ z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

 Rehabilitacja lecznicza

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 09 września 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

05.09.2011

W związku z zaobserwowanymi nieprawidłowościami w zakresie przesyłanych do ŁOW NFZ sprawozdań z list świadczeniobiorców/ list uczniów Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o elemencie komunikatu XML, który jest poddawany weryfikacji na poziomie importu danych do sytemu informatycznego NFZ zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, tj. w przypadku: