Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Rehabilitacja lecznicza - podpisywanie aneksów do umów

14 maj 2012

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 40/2011/DSOZ z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

 Rehabilitacja lecznicza

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 09 września 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

14 maj 2012

W związku z zaobserwowanymi nieprawidłowościami w zakresie przesyłanych do ŁOW NFZ sprawozdań z list świadczeniobiorców/ list uczniów Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o elemencie komunikatu XML, który jest poddawany weryfikacji na poziomie importu danych do sytemu informatycznego NFZ zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, tj. w przypadku:

Leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne

14 maj 2012

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 39/2011/DGL z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 1 września 2011 r.
w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

Brakujące sprawozdania z kolejek oczekujących za miesiąc lipiec 2011 r.

14 maj 2012

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc lipiec nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 10.08.2011 r.

Dane podmiotu wystawiającego skierowanie

14 maj 2012

Łódzki Oddział NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, którzy wystawiają skierowania na badania lub konsultacje, iż skierowanie takie powinno zawierać dane i informacje określone w § 9 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

AOS - ostateczny termin rozliczenia umów za i półrocze

14 maj 2012

 Wydział Ekonomiczno-Finansowy ŁOW NFZ przypomina, o zbliżającym się terminie ostatecznego rozliczenia umów za I półrocze w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wynikającym z zapisu § 27 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń  Opieki Zdrowotnej.

Ostateczny termin rozliczenia upływa w dniu 16.08.2011r.

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

14 maj 2012

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 35/2011/DGL z dnia 7 lipca  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

POZ w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

14 maj 2012

Informujemy, iż zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ odwołane zostało postępowanie nr:  05-11-000229/POZ/0112/01.0000.156.16/1 prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 września 2011 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna, na obszarze Łódź – Widzew.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 25.07.2011 r. na w/w obszar ponownie zostało ogłoszone postępowanie nr: 05-11-000235/POZ/0112/01.0000.156.16/1.