Skip to main content

Dla pacjenta

Dodatkowe uprawnienia dla weteranów poszkodowanych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1203) wprowadziła w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z  póź. zm.) zmiany polegające m.in. na przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom poszkodowanym.

Od 30 marca 2012 r. w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weterani poszkodowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej. O powyższym stanowią wchodzące w życie 30 marca 2012 r. przepisy zawarte w art. 24b i 24c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Weteranów poszkodowanych korzystających z wyżej wymienionych świadczeń nie należy zatem wpisywać na listy oczekujących.

Weteranem poszkodowanym może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zdań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

W celu uzyskania przysługujących poza kolejnością świadczeń w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa osoba musi mieć status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i okazać legitymację weterana poszkodowanego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy legitymacja weterana poszkodowanego wydawana jest przez Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych -  w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.

Źródło: Centrala NFZ

 

 

powrót do listy komunikatów