Skip to main content

Dla pacjenta

Uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów i poszkodowanych w misjach zagranicznych

Ze względu na pojawiające się skargi niektórych pacjentów, przypominamy wszystkim świadczeniodawcom, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) - w sposób szczególny określa uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej między innymi:

  • inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów;

  • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Osoby te, posiadające aktualny dokument potwierdzający przysługujące im uprawnienia:

  • korzystając z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, nie muszą posiadać skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (Art. 57, ust. 2 ustawy);

  • ze wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej korzystają poza kolejnością (Art. 47c, Art. 24a ustawy).

Jednocześnie prosimy o zapewnienie takiej organizacji przyjęć w gabinetach lekarskich oraz zamieszczenie stosownej informacji przed gabinetami (np. na tablicy ogłoszeń), aby osoby te mogły godnie korzystać ze swoich ustawowych uprawnień.

Stan na dzień: 14 września 2022 r.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych