Skip to main content

Dla pacjenta

Informacja dla osób poszkodowanych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami państwa

Zgodnie z postanowieniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania wsparcia w postaci pomocy w wyegzekwowaniu uprawnień przysługujących osobom poszkodowanym w zakresie świadczeń zdrowotnych - osoby posiadające aktualną „legitymację osoby poszkodowanej poza granicami państwa” mogą uzyskać pomoc przy rozwiązywaniu problemów z uzyskaniem należnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W tym celu prosimy o zwracanie się do nas telefonicznie lub pisemnie – dane do tego zawarte są w zakładce „KONTAKT

Jednocześnie przypominamy wszystkim zakładom opieki zdrowotnej, że uprawniony żołnierz lub pracownik wojska, który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia (Art. 47b - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Wzór dokumentu został określony rozporządzeniach:

  • Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz.U. z 2021 r. poz. 778).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza z dnia 29 marca 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1594).

Stan na dzień: 14 września 2022 r.

Źródło: Wydział Ds. Służb  Mundurowych