Skip to main content

Dla pacjenta

Opieka paliatywna i hospicyjna

15 październik 2010

  

Opieka paliatywna i hospicyjna przysługuje pacjentom dotkniętym nieuleczalną, niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, postępującą, ograniczającą życie chorobą nowotworową i nienowotworową.

 

Jest to leczenie oraz wszechstronna, całościowa opieka ukierunkowana na poprawę jakości życia.

Ma ona na celu:

 • zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie,
 • łagodzenie cierpień psychicznych,
 • duchowych,
 • socjalnych.

 

Skierowanie do tej formy opieki wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ( lekarz POZ lub – jeśli pacjent przebywa w szpitalu – lekarz ze szpitala).


Poradnia medycyny paliatywnej

Świadczeń medycznych udziela lekarz, pielęgniarka i psycholog (możliwe są wizyty w domu chorego, ale nie więcej niż dwa razy w tygodniu).

 

Świadczenia te przeznaczone są dla pacjentów, których stan jest stabilny, również dla tych, którzy nie zakwalifikowali się do hospicjum domowego.

 

W ramach poradni medycyny paliatywnej w ramach ubezpieczenia zapewnia się:

 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • ordynację leków,
 • zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych,
 • kierowanie do innych podmiotów leczniczych,
 • wydawanie niezbędnych orzeczeń i opinii.

Hospicjum stacjonarne

W hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej świadczeń udziela:

 • lekarz,
 • pielęgniarka,
 • psycholog
 • fizjoterapeuta.

 

Bezpłatnie przysługują badania zlecone przez lekarza hospicjum lub oddziału oraz wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczeń.

 

Pacjent może skorzystać z przepustki – do 2 dni w miesiącu. Zostaje wtedy wyposażony w potrzebne mu leki i wyroby medyczne.

 

Możliwe jest uzyskanie opieki wyręczającej, polegającej na przyjęciu pacjenta do oddziału lub hospicjum stacjonarnego na okres nie dłuższy niż 10 dni.


Hospicjum domowe

W ramach opieki nad pacjentem w hospicjum domowym świadczeń udziela:

 • lekarz,
 • pielęgniarka,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuta.

 

Wizyty odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu (lekarz) i nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu (pielęgniarka). Wizyty psychologa i fizjoterapeuty - w zależności od stanu pacjenta – ustalane są przez lekarza.

 

Bezpłatnie przysługują badania zlecone przez lekarza hospicjum, ordynacja leków, a także wypożyczenie wyrobów medycznych.

 

Pacjentom hospicjum domowego nie przysługują świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej domowej oraz świadczenia rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach domowych.


Perinatalna opieka paliatywna

Perinatalna opieka paliatywna obejmuje porady i konsultacje lekarskie oraz porady psychologa.

 

Zapewnia się ją w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

 

Służy zapewnieniu wsparcia rodzicom dziecka, w tym będącego w fazie prenatalnej (przed urodzeniem) oraz opieki nastawionej na zapewnienie komfortu i ochronę przed uporczywą terapią noworodkom.

 

Aby skorzystać z opieki perinatalnej potrzebne jest skierowanie od lekarza posiadającego umowę z NFZ.

 

Świadczenia realizowane są do 28. dnia po porodzie. Po tym okresie można korzystać ze świadczeń w hospicjum domowym lub stacjonarnym.

 

Świadczeniodawca zapewniający świadczenia perinatalnej opieki paliatywnej zapewnia też koordynację opieki nad pacjentem poprzez współpracę ze szpitalem lub poradnią w zakresie:

 • ginekologii,
 • położnictwa,
 • neonatologii,
 • ośrodkiem diagnostyki prenatalnej,
 • ośrodkiem kardiologii prenatalnej,
 • zakładem genetyki,
 • hospicjum domowym,
 • hospicjum stacjonarnym.

  

Świadczenia te realizuje Fundacja Gajusz przy ul. Dąbrowskiego 87, tel. 42 641 00 41.

Stan na dzień: 15 lipca  2021 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

U lekarza i w szpitalu