Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub w warunkach szpitalnych.

 

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W poradni – pacjent ma zapewnione:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • leki niezbędne w stanach nagłych,
 • edukacja i konsultacje dla rodzin.

  

OŚRODEK DZIENNY

W ośrodku dziennym – w trakcie leczenia pacjent ma zapewnione:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • leki,
 • wyżywienie,
 • edukacja i konsultacje dla rodzin;

 

IZBA PRZYJĘĆ

W izbie przyjęć – przez całą dobę pacjent może skorzystać ze świadczeń udzielanych w trybie nagłym (także diagnostyczno-terapeutycznych). Pacjent ma zapewnione zabezpieczenie medyczne oraz transport w przypadku konieczności kontynuowania leczenia specjalistycznego.

 

ODDZIAŁ SZPITALNY

W szpitalu – podczas leczenia pacjent ma zapewnione:

 • świadczenia terapeutyczne,
 • programy terapeutyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne,
 • konsultacje specjalistyczne,
 • leki,
 • wyroby medyczne (m.in. przedmioty ortopedyczne),
 • wyżywienie (z zastrzeżeniem art. 18 ustawy),
 • edukacja i konsultacje dla rodzin;

 

Skierowanie pacjenta do szpitala psychiatrycznego wydawane jest w dniu badania, a jego ważność wygasa po upływie 14 dni. Jego ważność ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego pod warunkiem wpisania na listę oczekujących , w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

 


TURNUS REHABILITACYJNY

Osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby uzależnione raz w roku mogą wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Może on być zorganizowany w ramach:

 • świadczeń psychiatrycznych dla dorosłych, rehabilitacji psychiatrycznej oraz leczenia zaburzeń nerwicowych u dorosłych, dzieci i młodzieży – udzielanych w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych,
 • świadczeń rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi – udzielanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień,
 • świadczeń gwarantowanych – udzielanych w warunkach dziennych psychiatrycznych,
 • świadczeń gwarantowanych leczenia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych – udzielanych w warunkach dziennych leczenia uzależnień,
 • świadczeń gwarantowanych psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dorosłych, dzieci i młodzieży, leczenia nerwic oraz świadczeń gwarantowanych dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – udzielanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego),
 • świadczeń gwarantowanych leczenia uzależnień od alkoholu substancji psychoaktywnych i programu substytucyjnego – udzielanych w warunkach ambulatoryjnych.

  


ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

W poradni zdrowia psychicznego (także w poradni dla dzieci i młodzieży i innych poradniach wysokospecjalistycznych, np. leczenia nerwic, seksuologii i patologii współżycia oraz dla osób z autyzmem dziecięcym):

 • pacjent może skorzystać z diagnozy i porady lekarza psychiatry, porady i diagnozy psychologicznej, sesji psychoterapeutycznych;
 • pacjent w przypadkach uzasadnionych klinicznie ma prawo do bezpłatnych wizyt domowych (w miejscu zamieszkania) lekarza psychiatry, psychologa lub pielęgniarki;
 • w uzasadnionych sytuacjach pacjent ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego;
  za świadczenia udzielane na podstawie umowy nie wolno pobierać od ubezpieczonego żadnych dodatkowych opłat, chyba że taka odpłatność przewidziana jest w odrębnych przepisach;
 • świadczeniodawca wydaje skierowania na badania związane z leczeniem psychiatrycznym oraz pokrywa ich koszty.

 

Lekarz Psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 


PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 

W poradni leczenia uzależnień:

 • pacjent ma prawo do porad lekarskich, terapii prowadzonej przez specjalistę terapii uzależnień, psychologa lub instruktora psychoterapii uzależnień;
 • leczenie pacjentów bez ich zgody odbywa się na podstawie skierowania z gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych lub postanowienia sądu.

 

Do poradni leczenia uzależnień nie jest wymagane skierowanie!

 


LECZENIE W WARUNKACH SZPITALNYCH

 

 • Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.

 

 • W ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych świadczeniodawca zobowiązany jest zapewnić pacjentowi bezpłatne, niezbędne badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi środki pomocnicze.

 

 • W trakcie hospitalizacji świadczeniodawcę obowiązuje zakaz wystawiania ubezpieczonemu recept na leki, preparaty diagnostyczne, wyroby medyczne do realizacji w aptekach ogólnodostępnych.

 

 • Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do przyjęcia.

 

 • Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

 

 • Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej powyżej 16 roku życia lub ubezwłasnowolnionej całkowicie, zdolnej do wyrażenia zgody, jest wymagane również uzyskanie zgody tej osoby na przyjęcie. W przypadku sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego tej osoby i jej przedstawiciela ustawowego, zgodę na przyjęcie do szpitala wyraża sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

  

 • Leczenie psychiatryczne w całości jest finansowane przez NFZ.

 

 • Orzeczenie o stanie zdrowia osoby z zaburzeniami psychicznymi, opinię lub skierowanie do innego lekarza lub psychologa albo podmiotu leczniczego lekarz może wydać wyłącznie na podstawie uprzedniego osobistego zbadania tej osoby.

 

Przydatne linki:

 

  


 

PROGRAM PILOTAŻOWY W CENTRACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Centrum Zdrowia Psychicznego zapewnia kompleksową pomoc psychiatryczną i psychologiczną mieszkańcom naszego miasta. Wszyscy dotychczasowi pacjenci Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych mogą zgłaszać się wraz z dokumentacją medyczną do działających ww. Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych w celu rejestracji i kontynuacji leczenia.

 

Wszystkie osoby w kryzysie psychicznym oraz ich rodzin i otoczenia otrzymają profesjonalną pomoc i opiekę w trybie ambulatoryjnym, środowiskowym, dziennym oraz stacjonarnym. Zgłaszający się pacjent ma opracowywane indywidualne, dopasowane do potrzeb plany terapii, a w przypadkach pilnych uzgadniane terminy przyjęć ze wskazaniem miejsca uzyskania świadczenia nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

 

Do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego można zgłaszać się osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej, bądź kontaktować się telefonicznie lub zastosować inne środki komunikacji elektronicznej w celu uzyskania wstępnej informacji dotyczącej możliwości leczenia i uzyskania pomocy.

 

Dzielnica Łódź - Bałuty

Na obszarze Łódź-Bałuty działa Centrum Zdrowia Psychicznego realizatorem jest:

 • Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny im. J. Babińskiego w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 159

   

PZK jest miejscem, do którego powinna się zgłosić każda osoba zamieszkała na obszarze dzielnicy Łódź-Bałuty, która znajduje się w kryzysie psychicznym, jak również zaniepokojeni jej stanem zdrowia krewni/osoby trzecie. Do PZK można zgłaszać się osobiście bądź kontaktować się telefonicznie w celu uzyskania wstępnej informacji dotyczących możliwości leczenia i uzyskania pomocy. Pracownik PZK, po przeprowadzeniu wywiadu i dokonaniu wstępnej analizy potrzeb zdrowotnych pacjenta, określi wstępny plan postępowania oraz w razie potrzeby - ustali termin udzielenia kolejnego świadczenia.

 

 • Izba Przyjęć psychiatryczna, czynna całodobowo, tel. 42 715 58 98
 • Oddział całodobowy psychiatryczny dla dorosłych, Pawilon VII, tel. 42 715 58 56, 42 715 58 50
 • Oddział dzienny psychiatryczny dla dorosłych, Budynek B, tel. 42 715 57 86
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Pawilon III, czynna w godz. 7.30-20.00,
  tel. 42 715 58 27
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych „Lniana”, zlokalizowana w Łodzi, ul. Lniana 2, czynna w godz. 7.30-20.00, tel. 42 652 73 91
 • Zespół leczenia środowiskowego (domowego), tel. 42 715 59 18

 

Z wyjątkiem PZP „Lniana”, wszystkie powyższe struktury organizacyjne są zlokalizowane w SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi, Aleksandrowska 159.

 

SP ZOZ im. J. Babińskiego program pilotażowy na terenie Łódź –Bałuty realizuje z następującymi podwykonawcami:

 • MED-GASTR Przychodnia Specjalistyczna ul. Mokra 4, Łódź, tel. 42 258 22 33, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego
 • MEDYCYNA GRABIENIEC ul. Grabieniec 13, Łódź, tel. 42 611 03 31, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespół leczenia środowiskowego
 • Poradnia Psychologiczno- Psychiatryczna EGO ul. Limanowskiego 194/196, Łódź,
  tel. 42 251 51 51, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespół leczenia środowiskowego
 • SYNAPSIS Sp. zo.o .s.k ul. Wrocławska 8, Łódź, tel 42 617 11 89, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespół leczenia środowiskowego
 • Centrum Medyczne MKK TRIMED ul. Zawiszy Czarnego 8/10, Łódź, tel. 42 657 20 23, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddział dzienny
 • Centra Medyczne Medyceusz - Bazarowa, ul. Bazarowa 9, Łódź, tel. 42 613 69 00, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Fundacja „Uwolnienie” ul. Inowrocławska 5A, Łódź, tel. 42 630 36 07, w zakresie – świadczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego

Działający w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK),

Zlokalizowany na terenie Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159,
pawilon III, PZK, parter, gabinet nr 4.
Telefon: 42 715 59 18,
Czynny w dni robocze w godzinach 8.00-18.00.

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK)

Zorganizowany w siedzibie Fundacji "Uwolnienie" w Łodzi, ul. Inowrocławska 5a,
Telefon 42 300 10 62, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00

 

Dzielnica Łódź - Widzew

Na obszarze Łódź-Widzew działa Centrum Zdrowia Psychicznego realizatorem jest:

 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przy ul Pomorskiej

 

W skład CZP wchodzą komórki organizacyjne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki psychiatrycznej:

 • poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • zespół leczenia środowiskowego (domowego)
 • oddział dzienny
 • oddział całodobowy

zlokalizowane w CSK Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10 bud. B-1, oraz :

 • poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
 • zespół leczenia środowiskowego (domowego)

zlokalizowane w Poradni Multimed, Łódź, ul. Przędzalniana 1/3

 

Strukturą, która została powołana w celu ułatwienia pacjentom skorzystanie z właściwej formy pomocy są działające w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego Punkty Zgłoszeniowo-Koordynacyjne funkcjonujące w powyżej wskazanych lokalizacjach. Punkty Zgłoszeniowo- Koordynacyjne działają w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 18.00.

 

Pracownik PZK, po dokonaniu oceny potrzeb zdrowotnych, w porozumieniu z pacjentem, określi wstępny plan postępowania oraz ustali termin udzielenia kolejnego świadczenia. W przypadkach ocenionych jako pilne, zapewni interwencję medyczną nie później, niż w ciągu 72 godzin. PZK udziela również informacji o możliwościach uzyskania wsparcia poza medycznego, a także miejscach udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej.

 

W ramach programu pilotażowego w każdy wtorek i czwartek w godz. 10-15 mają Państwo możliwość kontaktu z ekspertem przez doświadczenie - Asystentem Zdrowienia. Jest to osoba, która sama po doświadczeniu kryzysu psychicznego, wspiera pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego świadczeniobiorców poprzez rozmowy, motywowanie i podtrzymywanie nadziei na powrót do zdrowia.

 

Dane do kontaktu świadczeniobiorcy z Punktem Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym ( PZK):

 • adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny w Poradni CSK UM, ul. Czechosłowacka 8/10 bud. B-1, tel. 42 675 72 25
 • Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny w Poradni Multimed Łódź, ul. Przędzalniana 1/3,
  tel. 42 212 22 46

  

NOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W SZPITALU WOJEWÓDZKIM W BEŁCHATOWIE

Z dniem 01.08.2020r. uruchomiono w Szpitalu w Bełchatowie w oparciu o umowę z ŁOW NFZ Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 18 roku życia, z terenu miasta Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego.

W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonuje:

 • Oddział psychiatryczny IA
 • Oddział psychiatryczny IB
 • Oddział dzienny psychiatryczny
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Zespół leczenia środowiskowego

 

Wszystkie komórki Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonują na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123. Oddziały Psychiatryczne Szpitala udzielają świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

 

 • Izba Przyjęć Psychiatryczna udziela świadczeń całodobowo we wszystkie dni tygodnia.
 • Odział Psychiatryczny Dzienny udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.
 • Zespół Leczenia Środowiskowego będzie udzielał świadczeń w poniedziałki w godzinach od 7.25 do 18.00, a od wtorku do piątku w godz. od 7.25 do 15.
 • Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego pod numerem tel. 44 635 82 94.

W ramach Poradni funkcjonuje punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny, czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00.

 

Pracownicy punktu będą udzielać informacji, przeprowadzać wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych, uzgadniać wstępny plan postępowania oraz wskazywać miejsce i termin uzyskania niezbędnego świadczenia, w przypadkach pilnych nie później niż 72 godziny od zgłoszenia.

 

Telefon kontaktowy do punktu zgłoszeniowo - koordynacyjnego: 788 951 333

  

I poziom referencyjny– Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

 

Porady finansowane przez NFZ to:

 • porada psychologiczno-diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej, wsparcia psychospołecznego,
 • wizyty domowe lub środowiskowe

 

W standardzie zespołu znajduje się: psycholog, terapeuta środowiskowy oraz 2 psychoterapeutów (zespół 4 osoby) - ma zajmować się dość powszechnymi problemami, nie wymagającymi konsultacji lekarza psychiatry, Co najmniej 15% świadczeń ma być udzielanych w środowisku dziecka.

Organizacja: do poradni bez skierowania

Od 1 kwietnia 2020 roku umowę na realizację świadczeń w ramach I poziomu referencyjnego dla Dzieci i Młodzieży w województwie łódzkim posiada łącznie 6 podmiotów leczniczych są to:

 1. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Spółka z o.o , 97-200 Tomaszów Mazowiecki ,ul. Graniczna 63 tel. 44 725 72 16
 2. Centrum Medyczne "MEDINEA" Anna Włodarczyk, 95-020 Kraszew ul. Rokicińska 3
  tel. 42 235 23 24
 3. Fundacja "GAJUSZ", Łódź 90-406, ul. Piotrkowska 17 tel. 42 631 00 41
 4. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Łodzi 93-171, ul. Sieradzka 11 tel. 42 715 57 28
 5. MARK-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 98-200 Sieradz, ul. Ignacego Paderewskiego 1A tel. 43 822 06 38
 6. FAGMET PRZYCHODNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sobieskiego 29, 96-100 Skierniewice tel. 46 832 13 29

 

Od 1 stycznia 2021 roku umowę na realizację świadczeń w ramach I poziomu referencyjnego dla Dzieci i Młodzieży w województwie łódzkim posiadają dodatkowo 3 podmioty lecznicze są to:

 • FUNDACJA Z ASPI-RACJAMI, ul. Obywatelska 57, 93-558 Łódź, tel. 537-915-760,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • CENTERMED KIELCESP. z o.o. ul. Srebrna 19A, 91-334 Łódź, tel. 512-736-177, 519-652-379, 508-945-335, 508-945-125, 508-944-637
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • EZRA UKSW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Juliusza Słowackiego 15, Piotrków Trybunalski,
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Od 1 marca 2021 roku umowę na realizację świadczeń w ramach I poziomu referencyjnego dla Dzieci i Młodzieży w województwie łódzkim posiada dodatkowo 5 podmiotów leczniczych są to:

 • CENTRUM CBT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ul. Składowa 16/18, 90-127 Łódź, tel. (022)853 20 50,
 • Anna Gabrysiak, ul. Fryderyka Chopina 22A, 98-220 Zduńska Wola, tel. +48 661 404 400
 • Fundacja "JIM", ul. ul. Tatrzańska 105, 93-279 Łódź
 • "Centrum Medyczne Szpital Świętej Rodziny'' Sp. z o.o. , ul. Pilota Stanisława Wigury 19, 90-302 Łódź, tel. (42) 254 96 00
 • Fundacja SŁONIE NA BALKONIE, ul. Aleja T. Kościuszki 39, 90-427 Łódź, tel. (42) 630 20 20 tel. mob. 882 731 923 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stan na dzień: 10 maja 2021 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

U lekarza i w szpitalu