Skip to main content

Dla pacjenta

Opieka długoterminowa

Pacjent powinien otrzymać skierowanie, które wyda każdy lekarz posiadający umowę z NFZ (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz z poradni specjalistycznej, a jeśli pacjent przebywa w szpitalu – lekarz ze szpitala).

W ramach opieki długoterminowej pacjent może skorzystać ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w zakładach stacjonarnych lub w warunkach domowych.

 1. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych
 2. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach domowych
 3. Pielęgniarska opieka długoterminowa

 


Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych

Przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji.

Jedynym warunkiem przyjęcia do ZOL jest wynik oceny pacjenta skalą poziomu samodzielności (skala Barthel): pacjent powinien uzyskać 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia nie dokonuje się oceny skalą Barthel.

Do zakładu opiekuńczo – leczniczego nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

Świadczeń w ZOL udzielają:

 • lekarz,
 • pielęgniarka,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog,
 • terapeuta zajęciowy.

Bezpłatnie przysługują:

 • leki,
 • leczenie dietetyczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne (laboratoryjne, a w razie konieczności także rtg i usg),
 • a także wyroby medyczne konieczne do udzielenia świadczenia ( w tym pampersy).

Skierowanie składa się bezpośrednio do wybranego ZOL wraz z wywiadem lekarskim i pielęgniarskim, kartą oceny świadczeniodawcy oraz dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodu. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów otrzymają Państwo w wybranym zakładzie.

Przed przyjęciem pacjenta zostanie dokonana ponowna ocena jego stanu przez lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczo – leczniczego, którzy kwalifikują pacjenta do przyjęcia.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy pobiera opłatę stanowiącą koszt wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury lecz nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

Jeśli pacjent przebywa czasowo poza zakładem, opłata wynosi 70% kwoty płaconej w czasie pobytu w zakładzie.

Pacjent może skorzystać z przepustki (do 10% czasu pobytu w ZOL w roku kalendarzowym).

W przypadku hospitalizacji pacjenta trwającej powyżej 15 dni konieczne jest ustalenie terminu ponownego przyjęcia do ZOL – z kierownikiem zakładu. Nie trzeba wtedy ponownie przynosić skierowania.


 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach domowych

Zespoły długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie

Przeznaczone są dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającym stosowania wentylacji mechanicznej, a niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, jednak wymagającym stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Pacjentowi objętemu opieką zespołu nie przysługują świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz świadczenia gwarantowane w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi  (leczenie obturacyjnego lub centralnego bezdechu sennego za pomocą protezy powietrznej - aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego).

 

Do skierowania należy dołączyć:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
 • wyniki badań,
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, którą wydaje lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii ze szpitala, w którym pacjent zakończył leczenie (w przypadku stosowania wentylacji nieinwazyjnej także lekarz specjalista chorób płuc ze szpitala, w którym pacjent zakończył leczenie).

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa – dla pacjentów dorosłych, dzieci i młodzieży

Przeznaczone dla pacjentów, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia nie dokonuje się oceny skalą Barthel.

Do tej formy opieki nie kwalifikuje się pacjent pozostający w ostrej fazie choroby psychicznej.

Pacjent korzystający z tego świadczenia nie może pozostawać pod opieką hospicjum domowego, zakładu udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych, zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Pacjentowi przysługują:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania,
 • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym       kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niesprawnością,
 • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy i jego rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego świadczeniobiorcy w domu.

Wizyta pielęgniarki

 Każdą wizytę pielęgniarki pacjent, jego rodzina lub opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem.

 Rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Stan na dzień: 6 listopada 2023r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

U lekarza i w szpitalu