Skip to main content

Dla pacjenta

Opieka długoterminowa

15 październik 2010

W ramach opieki długoterminowej pacjent może skorzystać ze świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych realizowanych w zakładach stacjonarnych lub w warunkach domowych.

 

 1. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych
 2. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach domowych
 3. Pielęgniarska opieka długoterminowa

 


Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach stacjonarnych

Świadczenia w warunkach stacjonarnych udzielane są w zakładach opiekuńczych dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

 

Przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji.

 

W ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) pacjent powinien uzyskać 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3. roku życia nie dokonuje się oceny skalą Barthel.

 

Skala Barthel – skala, która pozwala na ocenę chorego pod względem jego zapotrzebowania na opiekę innych osób.

Bierze się w niej pod uwagę między innymi czynności życia codziennego:

 • spożywanie posiłków,
 • poruszanie się, siadanie,
 • ubieranie się i rozbieranie,
 • utrzymanie higieny osobistej,
 • korzystanie z toalety,
 • kontrolowanie czynności fizjologicznych.

 

Do zakładu opiekuńczo – leczniczego nie przyjmuje się pacjentów, u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.

 

Świadczeń w ZOL udzielają:

 • lekarz,
 • pielęgniarka,
 • fizjoterapeuta,
 • psycholog,
 • terapeuta zajęciowy.

 

Chorzy z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, mogą zostać zakwalifikowani do leczenia w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.

 

Skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
(lekarz POZ lub – jeśli pacjent przebywa w szpitalu – lekarz ze szpitala).

Skierowanie składa się bezpośrednio do wybranego ZOL wraz z wywiadem lekarskim i pielęgniarskim, kartą oceny świadczeniodawcy oraz dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodu.

 Przed przyjęciem pacjenta zostanie dokonana ponowna ocena jego stanu przez lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczo – leczniczego, którzy kwalifikują pacjenta do przyjęcia.

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy pobiera opłatę stanowiącą koszt wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczna opłata wynosi 250% najniższej emerytury lecz nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

 

Jeśli pacjent przebywa czasowo poza zakładem, opłata wynosi 70% kwoty płaconej w czasie pobytu w zakładzie.

 

Bezpłatnie przysługują leki, niezbędne badania diagnostyczne (laboratoryjne, a w razie konieczności także rtg i usg), a także wyroby medyczne konieczne do udzielenia świadczenia ( w tym pampersy).

Przepustka

Za zgodą lekarza prowadzącego pacjent może uzyskać przepustkę. Na czas jej trwania świadczeniodawca powinien zaopatrzyć pacjenta w niezbędne leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze.

 

Łączny czas pobytu chorego na przepustkach nie powinien być dłuższy niż 10% czasu pobytu w zakładzie danego świadczeniodawcy w danym roku. Jeśli w trakcie pobytu w zakładzie pacjent zostanie skierowany i przyjęty szpitala, po jego wypisaniu ze szpitala nie jest konieczne ponowne składanie wniosku o przyjęcie do zakładu.

 

Jeśli pobyt w szpitalu trwa powyżej 15 dni konieczne jest ustalenie terminu ponownego przyjęcia do ZOL, jednak nie trzeba wtedy ponownie przynosić skierowania.

 

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w warunkach domowych.

Przeznaczone są dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającym stosowania wentylacji mechanicznej, a niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach udzielających całodobowych świadczeń, jednak wymagającym stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

Pacjentowi objętemu opieką zespołu nie przysługują świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej oraz świadczenia gwarantowane w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi (pompa powietrzna).

 

Skierowanie wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub – jeśli pacjent przebywa w szpitalu – lekarz ze szpitala).

 

Do skierowania należy dołączyć:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego,
 • wyniki badań,
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, którą wydaje lekarz specjalista
 • anestezjologii i intensywnej terapii ze szpitala, w którym pacjent zakończył leczenie (w
 • przypadku stosowania wentylacji nieinwazyjnej także lekarz specjalista chorób płuc ze szpitala, w którym pacjent zakończył leczenie).

 

Świadczeń udzielają: lekarz i pielęgniarka, a w przypadku pacjentów wymagających wentylacji powyżej 8 godzin na dobę – również fizjoterapeuta.

 

Bezpłatnie przysługują: badania diagnostyczne umożliwiające właściwą terapię oddechową w warunkach domowych, a także sprzęt medyczny niezbędny do wykonania świadczenia.

 

Pielęgniarska Opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 punktów lub mniej. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ. Do tej formy opieki nie kwalifikuje się pacjent pozostający w ostrej fazie choroby psychicznej.

 

Pacjentowi przysługują:

 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę,
 • świadczenia pielęgnacyjne, zgodne z procesem pielęgnowania,
 • przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niesprawnością,
  • edukację zdrowotną świadczeniobiorcy i jego rodziny,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego świadczeniobiorcy w domu.

 

Skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką domową wydaje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ lub – jeśli pacjent przebywa w szpitalu – lekarz ze szpitala).
Należy do niego dołączyć kartę oceny świadczeniobiorcy wypełnioną przez lekarza i pielęgniarkę.

 

Pacjent korzystający z tego świadczenia nie może pozostawać pod opieką hospicjum domowego, zakładu udzielającego świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych, zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

 

Wizyta pielęgniarki

 Każdą wizytę pielęgniarki pacjent, jego rodzina lub opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem.

 Rodzina pacjenta lub jego opiekun faktyczny zapewnia środki higieniczne i opatrunkowe, leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Stan na dzień: 15 lipca 2021 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

U lekarza i w szpitalu