Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia Łódzkiego OW NFZ w sprawie sprostowania zamieszczonego na stronie internetowej Szpitala Pro Familia

21 wrzesień 2016

Za niedopuszczalne należy uznać sugerowanie, że rzecznik prasowy ŁOW NFZ udzielił nieprawdziwych informacji i świadomie chciał wprowadzić w błąd Czytelników wyjaśnień do publikacji zamieszczonej w Gazecie Wyborczej pt. Dramatyczny apel dyrektora Pro-Familii w dniu 19 września 2016 r.

Należy podkreślić, że Oddział Wojewódzki NFZ dokonuje zapłaty za świadczenia udzielone w trybie art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. w stanie nagłym, uwzględniając wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej, co winno znaleźć odzwierciedlenie w złożonym wniosku o zapłatę. Przepisy ustawy wprost nakładają na podmiot ubiegający się o takie wynagrodzenie obowiązek złożenia rachunku, wykazu udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i ich kosztów oraz pisemnego przedstawienia okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych co w przyjętej jednolitej praktyce ich rozpatrywania oznacza przedstawienie nie tylko dokumentacji medycznej, ale również uszczegółowienie kosztów udzielonego świadczenia. Zgodnie z powyższym w irozumieniu ww. przepisu zestawienia świadczeń, o których informuje Pro Familia nie stanowią wniosku o zapłatę.

Łódzki OW NFZ wielokrotnie wyjaśniał Szpitalowi, jak należy złożyć wniosek w trybie ww. przepisu. Szpital uczynił to jedynie w stosunku do 131 przypadków. Placówka była informowana, że jedynie taki wniosek, wraz z załączoną zarówno dokumentacją medyczną, jak i rozliczeniową - w tym rachunkiem, stanowi podstawę do oceny i jest traktowany przez Oddział, jako dokument rozliczeniowy umożliwiający zapłatę na podstawie art. 19 ww. ustawy.

Poza wskazanymi wyżej przypadkami, Oddział nie otrzymał kolejnych wniosków od Szpitala.

Jasno należy wskazać, że sprawy sądowe, o których pisze Szpital, to zawezwania do próby ugodowej (tj. polubownego zawarcia porozumienia). Sąd nie bada, czy roszczenia Szpitala są uzasadnione, a sugerowanie bez wskazania w jakim zakresie Sąd uznał legalność działań uznać należy za niedopuszczalną manipulację. Do zawezwań dołączono płyty ze skanem dokumentacji medycznej (doręczoną do Oddziału w dniu 21 lipca 2016r. i 9.08.2016r. ), ale wbrew sugestiom o przedłożeniu kompletnej dokumentacji, nie złożono wniosków o wypłatę w rozumieniu art. 19 (nie dotyczy października objętego odrębnie złożonymi wnioskami), w szczególności nie dołączono dokumentów rozliczeniowych wskazujących w odniesieniu dla każdego Pacjenta wyszczególnienie kosztów (wskazano globalną kwotę udzielonego świadczenia wobec Pacjenta, bez wskazania jakie koszty złożyły się na tę kwotę).

Przypominamy, że pracownicy Szpitala podczas wielokrotnych spotkań z pracownikami ŁOW NFZ byli informowani, na jakim etapie oceny są złożone wnioski.

Artur Olsiński
p.o. dyrektor ŁOW NFZ