Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia do artykułu Gazety Wyborczej Pikieta przed porodówką

W związku z artykułem pt. „Pikieta przed porodówką” autorstwa Adama Czerwińskiego, który ukazał się w na stronie internetowej Gazety Wyborczej w Łodzi w dniu 28 września 2016 roku, mając na uwadze prawo Czytelników do pełnej i rzetelnej informacji Narodowy Fundusz Zdrowia wyjaśnia:Łódzki OW NFZ wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec kobiet w Łódzkiem. Porody oraz opieka nad noworodkami dla łódzkich kobiet w ciąży są w pełni zabezpieczone i zgodne z wytycznymi konsultantów  wojewódzkich w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii. Każdy szpital w Łodzi zapewnia znieczulenie porodu. NFZ płaci za wszystkie porody.

Panie mogą wybrać jako miejsce porodu lub leczenia patologii ciąży spośród 41 oddziałów szpitalnych (w tym 3 oddziały wyłącznie ginekologiczne oraz 4 chirurgii 1-dniowej), na których znajduje się 1383 łóżek. W Łodzi jest 5 szpitali: Instytut Centrum Zdrowia Dziecka, Centrum Medyczne im. L Rydygiera, Salve, Szpital im. M. Madurowicza, Szpital Medeor Plus, w których można skorzystać z finansowanego przez ŁOW NFZ porodu.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki oraz Szpital im. M. Madurowicza to placówki z ogromnym doświadczeniem, potencjałem i zapleczem, placówki kliniczne.  Zapewniają one, zarówno ciężarnym, jak i noworodkom, opiekę na najwyższym III poziomie referencyjnym. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zapewnia najciężej chorym noworodkom kompleksową wielospecjalistyczną opiekę, w tym kardiologiczną, kardiochirurgiczną, chirurgiczną i neurochirurgiczną.

W roku 2015 nie było żadnego przypadku nieprzyjęcia ciężarnej lub noworodka z powodu braku miejsc na oddziale położniczym lub neonatologicznym

W roku 2015 najwięcej kobiet – 3332 - zdecydowało się urodzić w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. W Szpitalu im. Madurowicza urodziło 1797 kobiet.

Redaktor Adam Czerwiński napisał, że „NFZ nie jest zainteresowany podpisanie kontraktu”. Wyjaśniamy ponownie, że ostatni duży konkurs ofert, podczas którego ustaliła się mapa placówek zdrowia w Łódzkiem był w roku 2011. Od tamtego czasu umowy są aneksowane zgodnie z ustawą. Dotychczasowe umowy zostały w grudniu 2015 r. aneksowane do 30.6.2016 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 ustawodawca dopuszcza, aby ich obowiązywanie zostało przedłużone na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2017 r. (ustawa z dn. 16.12.2105 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw).

Właściciele Pro Familii liczyli, że jeśli wystawią faktury NFZ, dostaną pieniądze. Mimo, że w szpitalu przy ul. Niciarnianej przyszło na świat już 450 dzieci, pieniędzy z Fundusz wciąż nie ma.

Wyjaśniamy: warunkiem koniecznym do rozliczenia świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia jest zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy NFZ  a podmiotem leczniczym. Szpital Pro Familia takiej umowy nie posiada.

Wyjątkiem jest sytuacja opisana w art. 19. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zmn.), gdzie w stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane pacjentowi niezwłocznie. Świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone pacjentowi w stanie nagłym. Wynagrodzenie uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Zapłata za świadczenia, które wypełniają przesłanki art.19 oraz stanu nagłego zgodnie z ustawą o Państwowym ratownictwie medycznym jest możliwa, ale NFZ, który wydaje publiczne pieniądze, ocenia wniosek także pod względem merytorycznym i finansowym.

Stan nagły definiuje Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym (art. 3 pkt. 8)

stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

NFZ nie może zapłacić zatem za 450 porodów, bo Szpital Pro Familia przysłał dotąd 4 wnioski o zapłatę za 2 porody i opiekę nad 2 noworodkami. Wnioski są oceniane merytorycznie i finansowo. Jeśli spełnią wyżej opisane kryteria – NFZ zapłaci Szpitalowi.

 

rzecznik prasowy ŁOW NFZ