Skip to main content

Dla mediów

Wyjaśnienia do tekstu Wojna o kardiochirurgię w Gazecie Wyborczej

Wyjaśnienia do tekstu red. Adama Czerwińskiego  pt. Wojna o kardiochirurgię oraz wywiadu Łódź potrzebuje kardiochirurgii opublikowane w Gazecie Wyborczej w dniu 21 stycznia 2015 r. 


Łódzki Oddział NFZ wyjaśnia, że kontrakty na leczenie kardiochirurgiczne przyznawane są w drodze konkursów ofert. Wyboru świadczeniodawcy dokonuje komisja konkursowa na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych przez Prezesa NFZ na podstawie aktów prawnych wydanych przez Ministra Zdrowia.


Świadczenia kardiochirurgiczne dla dorosłych zostały zabezpieczone dla wszystkim mieszkańców województwa łódzkiego na podstawie art. 23 ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej umożliwiającej przedłużenie terminu obowiązywania dotychczasowych umów do 30 czerwca 2016 r. Tym samym łódzki oddział NFZ aneksował umowę z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej  Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Pacjenci zatem, tak jak dotąd, leczą się w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi.


Od 1 stycznia 2015 r. procedury wysokospecjalistyczne, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, są finansowane przez NFZ.
Łódzki Oddział NFZ ogłosił w grudniu 2014 roku konkursy ofert na wykonywanie tych procedur. W dwóch z nich: na operacje wad serca i aorty piersiowej>17 r.ż. oraz wszczepianie zastawek serca wziął udział Szpital im. W. Biegańskiego. W konkursach premiowany był fakt wcześniejszego posiadania umowy na wykonywanie tego typu wysokospecjalistycznych operacji serca z Ministerstwem Zdrowia.
Za ciągłość i doświadczenie w przeprowadzaniu wysokospecjalistycznych operacji serca oddział kardiochirurgiczny w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. W. Biegańskiego w Łodzi nie mógł otrzymać punktów – rozpoczął bowiem działalność – bez umowy z NFZ i Ministerstwem Zdrowia – 1 grudnia 2014 r. Świadczeniodawca nie przedstawił żadnego dokumentu, z którego wynikałoby, że w ramach posiadanych uprawnień nabył prawo do realizacji świadczeń objętych umową zawartą z Ministerstwem Zdrowia przez „Medinet” sp. z o.o., którą wynajął do pracy na oddziale.
Ponadto oddział kardiochirurgiczny w Szpitalu im. Biegańskiego nie dysponował salą hybrydową i 24-godzinnym dostępem do lekarza transfuzjologa. Takie warunki leczenia pacjentów zaproponował natomiast NFZ zwycięzca konkursu Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Centralny Szpital Weteranów w Łodzi i to ta placówka będzie przeprowadzała w latach 2015-2017 takie zabiegi. 


Informujemy także Czytelników „Gazety Wyborczej”, że Pan Profesor R. Cichoń, na którego doświadczenie i kompetencje powołuje się Autor artykułu i Rozmówczyni Pana Redaktora, nie został w ogóle zgłoszony w ofercie Szpitala im. W. Biegańskiego. To znaczy, że, zgodnie z ofertą, nie wykonywałby zabiegów na tym oddziale.


W artykule i wywiadzie podnoszone jest prawo łodzian do wyboru placówki, w której chcą się leczyć. Szpital W. Biegańskiego ubiegał się w konkursie o całą kwotę na leczenie pacjentów, zatem jego wygrana nie dawałaby łodzianom żadnego wyboru – musieliby korzystać z wysokospecjalistycznych operacji serca tylko w tym szpitalu.


Nieprawdziwe są stwierdzenia jakoby Dyrektor ŁOW NFZ miała obiecywać finansowanie kardiochirurgii. O kontrakcie dla placówki medycznej zawsze rozstrzyga konkurs ofert. Nigdy samodzielnie dyrektor oddziału NFZ. Formułowanie takich opinii jest podważaniem wiarygodności Łódzkiego Oddziału NFZ, jako instytucji zaufania publicznego.


Ponadto odnośnie inwestycji w publicznym sektorze opieki zdrowotnej informuję, że Łódzki Oddział NFZ zgodnie z kompetencjami zabezpiecza dostęp pacjentów do leczenia na podstawie planu zakupu, w ramach określonych w planie środków finansowych, poprzez wyłonienie świadczeniodawców w konkursie ofert i podpisanie z nimi umów. Inwestycje samorządów nie są i nie mogą być dla Funduszu zobowiązaniem do ich finansowania.


Świadczenia kardiochirurgiczne, w tym wysokospecjalistyczne operacje serca, zostały dla mieszkańców województwa łódzkiego zapewnione w drodze aneksowania istniejących umów i konkursów ofert na zasadach przejrzystych dla wszystkich oferentów.


Na tego rodzaju leczenie w roku 2015 Łódzki OW NFZ zaplanował około 35 milionów złotych.

Anna Leder
rzecznik prasowy ŁOW NFZ