Skip to main content

Recepty

W związku z artykułem pod tytułem „Zmiana wzoru recept: zmarnowano miliony na zakup nieważnych druków”,  który ukazał się w dniu 15 maja 2013 r. w Rynku Zdrowia, ŁOW NFZ przypomina:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. (Dz.U.  12. 1506 z dnia 28 grudnia 2012 r.), w §1 ust. 11 lit. C, zmodyfikowało zasady numerowania druków recept. Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 30 grudnia 2012 r. z tym, że zgodnie z §2 ust. 1 rozporządzenia, wystawianie recept na drukach, których dwie pierwsze cyfry unikalnego numeru identyfikującego receptę stanowiły „01”, zgodnych z wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, było dopuszczalne do dnia 31 marca 2013 r.
• ŁOW NFZ  na stronach internetowych, z zakładce „dla lekarzy, pielęgniarek i położnych – komunikaty”, w dniu 28 grudnia 2012 r., zamieścił komunikat o treści jak w zał. nr 1, 2 i 3. O powyższym odrębnie poinformowano Okręgową Izbę Lekarską w Łodzi (zał. nr 4).
• Stosowany w ŁOW NFZ system przydzielania unikalnych numerów identyfikujących recepty jest wydajny, przez co nie jest uzasadnione dokonywanie wielomiesięcznych zapasów recept.
• Wzięcie „na siebie” przez Okręgową Izbę Lekarską kosztów utylizacji druków recept rozpoczynających się od cyfr „01” nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa, zwłaszcza  w odniesieniu do jednostek ochrony zdrowia.
• Wyrażone w artykule twierdzenie, że „strata dla systemu okazała się większa niż spodziewane korzyści” nie zostało  w artykule udowodnione.