Skip to main content

Dla mediów

Spotkania z lekarzami POZ

Pod koniec maja Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi i delegaturach prowadził spotkania dla świadczeniodawców, którzy realizują umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

W trakcie spotkań szczególny nacisk położono na informacje dotyczące prawidłowości przekazywanych danych do NFZ, organizacji podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa łódzkiego oraz zmian legislacyjnych m.in. zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej poz, projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ.

Ponadto przypomniano świadczeniodawcom, że od 1 lipca 2014 r. obowiązuje nowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także zachęcono do korzystania z ZIP. 

zdj. nr 1 - w spotkaniach uczestniczyła Pani Jolanta Kręcka, dyrektor ŁOW NFZzdj. nr 2 - spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem

zdj. nr 3 - spotkanie prowadziła Pani Agnieszka Guziak, kierownik Działu POZ oraz ZAO