Skip to main content

Dla mediów

Pulmonologia w Łódzkiem - spotkanie z dyrektorami szpitali w Łódzkiem

W czwartek 3 kwietnia 2014 w Łódzkim Oddziale NFZ odbyło się kolejne spotkanie z szefami największych szpitali w Łódzkiem, które tym razem poświecono pulmonologii.

Dyskutowano na temat stanu zabezpieczenia opieki (baza szpitalna i łóżkowa oraz ambulatoryjna), wysokości i zakresów  finansowania świadczeń.

Dużo uwagi w dyskusji poświęcono problematyce leczenia chorób onkologicznych (C34) oraz potrzebie integracji działań w zakresie walki z gruźlicą.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnej wizji kontraktowania ww. rodzajów świadczeń w oparciu o rzeczywiste potrzeby pacjentów i realne możliwości świadczeniodawców.

Liczba obecnych, ożywione dyskusje dowodzą, że takie spotkanie było bardzo potrzebne.