Skip to main content

Ochrona danych osobowych

Zasady odpowiedzialności NFZ i świadczeniodawców wg RODO

20 maj 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych i obowiązków ustawowych, w szczególności na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym to zakresie jest odrębnym administratorem danych.

Z uwagi na odrębność formy organizacyjnej, zakresu i sposobu realizowanych zadań, a także ze względu na niezależną odpowiedzialność przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) świadczeniodawcy są samoistnymi i niezależnymi od NFZ administratorami danych, odpowiedzialnymi we własnym zakresie za ich przetwarzanie.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest tym samym podmiotem uprawnionym do kontrolowania świadczeniodawców w zakresie prawidłowości przetwarzania i ochrony danych osobowych.Prawo to przysługuje Urzędowi Ochrony Danych Osobowych, który jest jedynym organem umocowanym prawnie w sprawach ochrony danych osobowych, posiadającym status i kompetencje organu nadzorczego.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia ponadto, że w celu uzyskania informacji dotyczących zasad i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych pacjentów przez świadczeniodawców należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) danej placówki udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej. Dane kontaktowe IOD powinny znajdować się na stronie internetowej świadczeniodawcy lub w jego siedzibie.

Źródło: Inspektor Ochrony Danych