Skip to main content

Dla pacjenta

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium

Leczenie uzdrowiskowe może być kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę:

 • wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;

W przypadku dorosłych również:

 • okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez pacjenta ostatniego leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty;
 • zalecaną częstotliwość leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy (nie stosuje się do leczenia w szpitalu uzdrowiskowym, uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym oraz uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym).

WAŻNE!

Od 1 lipca 2023 roku lekarz wystawi e- skierowanie, które automatycznie zostanie przekazane do NFZ poprzez system elektroniczny. Pacjent nie dostarcza więc skierowania do Funduszu.

Lekarz wystawiający e-skierowanie zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienia skierowania, a w szczególności:

 • danych osobowych pacjenta, w tym PESEL, imię i nazwisko, adres;
 • informacji o aktualnym stanie zdrowia pacjenta;
 • jednoznacznie określonego rozpoznania choroby zasadniczej (w języku polskim) będącej podstawą wystawienia skierowania z podaniem symbolu ICD-10;
 • informacji o schorzeniach współistniejących
 • wyniki badań: morfologię, OB, mocz, EKG.

W przypadku dzieci wymagane są następujące wyniki badań: morfologia, mocz, OB.

Po elektronicznym przekazaniu skierowania przez lekarza do systemu NFZ zostaje ono zarejestrowane, nadając mu indywidualny numer. Następnie lekarz specjalista dokonuje aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Przy kwalifikowaniu pacjentów do zakładu lecznictwa uzdrowiskowego brane pod uwagę są:

 • stan zdrowia pacjenta;
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
 • przebieg choroby będącej wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Potwierdzając skierowanie, Oddział Funduszu określa:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb;
 • miejscowość i odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczenia;
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym;
 • termin ważności skierowania i okres leczenia w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie ambulatoryjnym.

WAŻNE!

Przyszły kuracjusz otrzyma na swoim Internetowym Koncie Pacjenta niezbędne informacje, takie jak:

 • decyzja o zakwalifikowaniu lub nie na leczenie,
 • orientacyjny czas oczekiwania,
 • miejsce w kolejce oczekujących,
 • termin i miejsce leczenia ( nazwa uzdrowiska i jego adres).

Pacjenci, którzy chcą otrzymywać informację o kolejnych etapach realizacji e-skierowania do sanatorium w formie papierowej, powinni taką prośbę zgłosić lekarzowi wystawiającemu skierowanie.

Osoba oczekująca na leczenie może też śledzić etapy realizacji swojego skierowania na specjalnej przeglądarce:

Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

 • Nie każdy pobyt w szpitalu jest automatycznie wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego szpitalnego.
 • Dzieci w wieku 3 do 6 lat mogą być kierowane na leczenie uzdrowiskowe pod nadzorem opiekuna prawnego lub same.
 • Dzieci kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok. W uzdrowiskach dzieci mają prowadzoną naukę w zakresie szkoły podstawowej oraz średniej. NFZ nie gwarantuje połączenia leczenia uzdrowiskowego dzieci w przypadku różnych zakresów leczenia.
 • Nie ma możliwości połączenia leczenia uzdrowiskowego dziecka i osoby dorosłej w tym samym obiekcie i terminie.
 • NFZ nie ma obowiązku zapewnienia wspólnego wyjazdu kuracjuszom (w tym samym terminie i do tego samego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego).
 • NFZ nie zapewnia wspólnego kierowania na leczenie uzdrowiskowe osób o różnych kwalifikacjach lekarskich, np. leczenie w sanatorium uzdrowiskowym i leczenie w szpitalu uzdrowiskowym.
 • NFZ nie zapewnia leczenia w konkretnym uzdrowisku wskazanym przez pacjenta.
 • NFZ nie ma wpływu na warunki zakwaterowania (rodzaj pokoju, pokój z sanitariatem lub bez, dochodzenie na zabiegi, posiłki, itp.).
 • NFZ nie zapewnia kierowania ubezpieczonych do wybranych przez nich uzdrowisk tylko w miesiącach wakacyjnych i podczas ferii zimowych. Leczenie uzdrowiskowe jest prowadzone przez cały rok, a wyniki leczenia nie zależą od pory roku.

W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie NFZ oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania.

Oceny zasadności rezygnacji dokonana zostanie na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia Pacjenta oraz przedstawionej dokumentacji medycznej.

Nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie traktowany jako rezygnacja z leczenia.

Oddział uznaje zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in.:

 • z powodu nagłego wypadku losowego;
 • choroby świadczeniobiorcy (np. pobyt w szpitalu);
 • szczególnie ważnej sytuacji rodzinnej lub życiowej, zaplanowanej po złożeniu a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania (np. planowe leczenie, ślub osób najbliższych).

Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, otrzymasz nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału (przesunięcie leczenia maksymalnie o 1-2 turnusy bez możliwości przesuwania na odległe terminy, np. w zimie na okres letni).

Zwrot do oddziału Funduszu potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe, a także wnioski o zmianę terminu albo miejsca traktowane będą jako rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego.

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie nie przewidują obowiązku wyznaczenia kolejnego terminu leczenia uzdrowiskowego.

Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe a od zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego minęło 18 miesięcy, może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, dzwoniąc i pytając o tak zwane zwroty.

 Są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni.

 Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie: w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonów:

 • (42) 275-40-83
 • (42) 275-40-89.

 Stan na dzień: 1 października 2023 r.

Źródło: Wydział  Ds. Służb Mundurowych