Skip to main content

Dla pacjenta

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium

12 styczeń 2011

   

SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarza POZ lub lekarz specjalista, o ile brak jest przeciwwskazań do takiego leczenia, biorąc pod uwagę 12 miesięczny okres, który upłynąć musi od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do dnia wystawienia kolejnego skierowania. Lekarz opisując stan zdrowia pacjenta może wpisać wyniki obowiązujących badań lub dołączyć kserokopie. W przypadku pobytu w szpitalu w ciągu ostatnich 12 miesięcy należy dołączyć kserokopie kart informacyjnych.

Oznacza to, że pacjent może złożyć ponowne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe dopiero, kiedy minie rok od powrotu z uzdrowiska.

  • wymagane podstawowe badania dla osób dorosłych: morfologia krwi, badanie OB, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej-opis, EKG (w przypadku ukończenia 60 roku życia lub schorzeń kardiologicznych, w tym również nadciśnienie tętnicze), RTG klatki piersiowej-opis wykonywane powinno być jedynie w przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia wskazań medycznych do jego wykonania,
  • wymagane podstawowe badania dla dzieci: pełna morfologia krwi, badanie OB, badanie ogólne moczu, kserokopia karty szczepień.

 

JAK PRZEKAZAĆ SKIEROWANIE

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe przesyła do NFZ lekarz kierujący lub pacjent w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania. Wniosek można dostarczyć osobiście do siedziby oddziału Funduszu w Łodzi lub w delegaturach.

  • Łódź, ul. Targowa 35, czynne: poniedziałek-piątek 8:00-16:00;
  • Piotrków Trybunalski, ul. Armii Krajowej 15, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00
  • Sieradz, Jana Pawła II 3, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00
  • Skierniewice, ul. Jagiellońska 29, czynne poniedziałek-piątek 8:00-16:00

 

REJESTRACJA SKIEROWANIA

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe zostaje zarejestrowane zgodnie z datą wpływu do oddziału NFZ. Każde skierowanie otrzymuje indywidualny numer. W przypadku braków formalnych (np. brak aktualnego numeru umowy, brak czytelnego podpisu lekarza kierującego) skierowanie odsyłane jest do uzupełnienia. Czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe liczy się od daty wpływu skierowania do ŁOW NFZ a nie od daty rejestracji skierowania w systemie informatycznym NFZ.


 

OCENA SKIEROWANIA

Po rejestracji, skierowania przekazywane są do oceny lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej zatrudnionego przez ŁOW NFZ.

Lekarz specjalista ocenia stan zdrowia pacjenta (wydolność układu krążenia, układu oddechowego, układu ruchu) ze szczególną uwagą w zakresie jego zdolności do samodzielności i samoobsługi oraz istniejące przeciwwskazania do zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych (II część skierowania).

W przypadku wątpliwości lekarz specjalista może prosić o uzupełnienie wniosku o dodatkową dokumentację medyczną (np. konsultacja onkologiczna, konsultacja kardiologiczna). Wówczas skierowanie odsyłane jest do lekarza kierującego a pacjent otrzymuje pisemną informację o tym fakcie.

W przypadku braku akceptacji lekarza NFZ z powodu istniejących przeciwwskazań medycznych do leczenia uzdrowiskowego, skierowanie zwracane jest do lekarza kierującego z wyjaśnieniem decyzji i powiadomieniem pacjenta.

 

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, a brak jest wolnych miejsc, skierowanie oczekuje na realizację w kolejce.  Zostaniesz o tym  poinformowany pismem, w którym zostanie podany:

  • indywidualny numer skierowania, umożliwiający sprawdzanie statusu skierowania w wyszukiwarce skierowań
  • podstawowy profil leczenia (np. profil kardiologiczny)
  • orientacyjny czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania

 

Jeśli wniosek nie zostanie zaakceptowany, z powodu przeciwwskazania lub braku wskazań, Fundusz odeśle go do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostajesz powiadomiony.

Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie!


 

CZAS OCZEKIWANIA

Czas oczekiwania na przydział liczony jest od daty wpływu skierowania do oddziału Funduszu, a nie od daty otrzymania pisma informującego o zakwalifikowaniu na leczenie uzdrowiskowe.

 

Orientacyjny czas oczekiwania na leczenie sanatoryjne dorosłych wynosi ok. 18 miesięcy, a na leczenie szpitalne dorosłych do 3 miesięcy.

 

W przypadku leczenia szpitalnego dzieci (od 3. do 18. roku życia) czas oczekiwania to około 3 miesiące, a na przydział sanatoryjny dla dziecka z opiekunem (od 3. do 6. roku życia) około 3 miesiące.

   


Uwaga!

Lekarz kierujący pacjenta na leczenie uzdrowiskowe nie ma już możliwości wskazania we wniosku miejsca i rodzaju leczenia.

 

REALIZACJA LECZENIA

 

Zwrot do oddziału Funduszu przydzielonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe wraz z wnioskiem o zmianę terminu albo miejsca leczenia traktowane będzie jako rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego.
W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy bezzwłocznie odesłać oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe wraz z pismem i udokumentowaniem zwrotu skierowania.

 

Oceny zasadności rezygnacji dokona oddział Funduszu NFZ na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia rezygnacji.

 

Oddział uznaje zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in. z powodu nagłego wypadku losowego; choroby świadczeniobiorcy (np. pobyt w szpitalu); szczególnie ważnej sytuacji rodzinnej lub życiowej, zaplanowanej po złożeniu a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania (np. planowe leczenie, ślub osób najbliższych).

 

Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, otrzymasz nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału (przesunięcie leczenia maksymalnie o 1-2 turnusy bez możliwości przesuwania na odległe terminy, np. w zimie na okres letni).

 

Jeśli rezygnacja nie zostanie uznana za zasadną, skierowanie zostanie odesłane do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostaniesz poinformowany.

 

  

 Stan na dzień: 2 września 2022 r.

Źródło: Wydział  Ds. Służb Mundurowych