Skip to main content

Dla pacjenta

Formy leczenia, zabiegi, opłaty

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profilaktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.

Świadczenia są realizowane w warunkach:

 • ambulatoryjnych;
 • stacjonarnych

 

 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. W przypadku dziecka pobyt trwa 27 dni.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny.
 • Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny.
 • Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.

 

To forma leczenia uzdrowiskowego w wybranym przez siebie terminie zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, które ukończyły 3 rok życia. Osoba korzystająca z leczenia ambulatoryjnego sama decyduje gdzie i kiedy chce się leczyć. Jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia schorzenia świadczeniobiorcy oraz aby miało podpisaną umowę z oddziałem Funduszu. We własnym zakresie pacjent zapewnia sobie wyżywienie i zakwaterowania w danej miejscowości uzdrowiskowej (w samym domu sanatoryjnym lub na kwaterze prywatnej) natomiast NFZ płaci za świadczenie medyczne – zabiegi.

Leczenie ambulatoryjne dla trwa od 6 do 18 dni.

Informację nt. wolnych osobodni w zakresie leczenia uzdrowiskowego można uzyskać dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez Fundusz, że skierowanie zostało zaopiniowane pozytywnie na leczenie uzdrowiskowe. W tym celu należy kontaktować się z Działem Lecznictwa Uzdrowiskowego ŁOW NFZ pod numerami: 42 275 40 83, 42 275 40 89.

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa Minister Zdrowia.

  

  Poziom
I sezon
rozliczeniowy
od 1 października
do 30 kwietnia
II sezon
rozliczeniowy
od 1 maja
do 30 września
    w złotych
IA Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 32,60 40,90
IB Pokój jednoosobowy w studiu 26,10 37,40
II Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 24,90 33,20
IIIA Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym 19,50 27,30
IIIB Pokój dwuosobowy w studiu 16,50 24,90
IV Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 14,20 19,50
VA Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym 12,50 14,80
VB Pokój wieloosobowy w studiu 11,90 13,60
VI Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 10,60

11,90

 

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

 

NFZ nie ponosi:

 • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego;
 • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych;
 • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego;
 • kosztów pobytu opiekuna (w przypadku dzieci);
 • dodatkowych opłat, np. opłat klimatycznych;

Dzieci od 3. do 18. roku życia mogą zostać skierowane na uzdrowiskowe leczenie szpitalne (27-dniowe) jak i na leczenie sanatoryjne (21-dniowe z pełnopłatnym opiekunem). Zgodnie z obowiązującymi zasadami dzieci do chwili ukończenia 6. roku życia, 11 miesiąca, 29 dnia otrzymują skierowanie na turnus z opiekunem, natomiast po ukończeniu 7. roku życia wyjeżdżają na samodzielny turnus w szpitalu uzdrowiskowym, gdzie znajdują się pod opieką personelu. Leczenie odbywa się przez cały rok, w uzdrowisku jest kontynuacja nauki w zakresie szkoły podstawowej i liceum.

 

Pobyt w uzdrowisku jest dla dziecka bezpłatny, natomiast opiekun ponosi pełną odpłatność za swój pobyt zgodnie ze stawką danego uzdrowiska.

Każda pisemna prośba dotycząca zmiany miejsca bądź terminu leczenia traktowana jest jak REZYGNACJA z leczenia, nawet jeśli w piśmie znajduje się informacja, że pacjent nie rezygnuje z leczenia. Każda prośba o zmianę = rezygnacja. Oddział uznaje rezygnację za zasadną (w zakresie przesunięcia leczenia maksymalnie o 1-2 turnusy), o ile do dokumentacji dołączone są dokumenty potwierdzające konieczność przesunięcia leczenia.

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego należy bezzwłocznie odesłać do oddziału Funduszu oryginał skierowania na leczenie uzdrowiskowe wraz z pisemnym uzasadnieniem i udokumentowaniem rezygnacji stosownym dokumentem. Na tej podstawie dokonana będzie ocena zasadności rezygnacji.

Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, pacjent otrzyma nowy termin leczenia w ramach możliwości oddziału (przesunięcie leczenia maksymalnie o 1-2 turnusy bez możliwości przesuwania na odległe terminy, np. w zimie na okres letni).

Jeśli rezygnacja nie zostanie uznana za zasadną skierowanie zostanie odesłane do lekarza kierującego na leczenie, o czym również zostaniesz poinformowany. 

Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe a od zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego minęło 18 miesięcy, może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, dzwoniąc i pytając o tak zwane zwroty.

Są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni.

Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie: w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonów:

 • (42) 275-40-83
 • (42) 275-40-89.

 

Leczenie uzdrowiskowe odbywa się w pierwszej kolejności dla grup osób posiadających prawo korzystania ze świadczeń poza kolejnością, o ile uprawnienia te zostaną udokumentowane w ŁOW NFZ. Uprawnienia te przysługują:

 • kombatantom
 • inwalidom wojennym i wojskowym
 • weteranom poszkodowanym w misjach
 • Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi i Zasłużonym Dawcom Przeszczepu
 • osobom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • działaczom opozycji antykomunistycznym oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
 • osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR

Uprawnienia te mogą zostać zastosowane w przypadku gdy od zakończenia ostatniego leczenia uzdrowiskowego minęło 18 miesięcy.

Pełna lista grup osób uprzywilejowanych do świadczeń - http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/  

Dla osób zatrudnionych przy produkcji azbestu leczenie uzdrowiskowe przysługuje raz na 12 miesięcy.

 

Stan na dzień: 3 lipca 2022 r.

Źródło: Wydział Ds. Służb Mundurowych