Skip to main content

Dla pacjenta

Healthcare information for Participants of World Youth Day 2016 (EN, PL) - FR

As the events celebrating World Youth Day 2016 (WYD 2016) are due to take place from July 25–31, the Regional Branch of the National Health Fund based in Łódź wish to remind all the guests and visitors where they can seek help in case of sudden illness including cold and toothache. We publish a comprehensive list of the local institutions (including their phone numbers) contracted by our institution that are authorized to provide medical help to our guests and visitors.

General information concerning access to healthcare during a temporary stay in Poland

Information for Participants of World Youth Days using their EHIC in Poland:

What is EHIC and what does it entitle you to?

The European Health Insurance Card (EHIC)The European Health Insurance Card (EHIC) is a document based on which, according to the EU regulations on the coordination of social security systems, a person insured in one of the EU/EFTA Member States and members of their family staying temporarily in another EU/EFTA member state, are entitled to receive healthcare benefits in kind that become necessary during their stay for medical reasons. A necessary benefit should be understood as any benefit that a doctor finds essential to be granted due to the patient’s health condition, so that the patient does not to have to return to their country in order to receive treatment. The benefits under EHIC are provided on the same terms as those provided to persons insured in the country of treatment.

Please note: EHIC does not entitle you to receive the so-called scheduled treatment, i.e. treatment that is the target of a patient’s stay in Poland.

Who can use EHIC?

Persons staying temporarily in Poland, for example, tourists, students or persons temporarily delegated to work in Poland by employers from other EU/EFTA member states may receive treatment in Poland based on EHIC.

Please note: Students undertaking jobs in Poland are subject to the Polish legislation on account of employment and should be reported to health insurance.

Healthcare providers honoring EHIC

Having presented EHIC, you are entitled to receive treatment from Polish healthcare service providers who have signed a contract with the Polish National Health Fund (NFZ). These medical centers are marked with the NFZ logo and bear the words „Narodowy Fundusz Zdrowia” [National Health Fund]. In principle, the benefits provided by the Polish legislation in the list of guaranteed benefits are granted free of charge.

Depending on the length of your stay, EHIC allows you to receive the following:

 • primary healthcare benefits, i.e. examinations and medical advice. The doctor may refer you to diagnostic tests, to a specialist or a hospital;
 • specialized healthcare benefits following areferral from a health insurance doctor. No referral is required for an appointment with a gynecologist and obstetrician, dentist, venereologist, oncologist or psychiatrist;
 • hospital treatment following a referral from a medical health insurance doctor. In the event of sudden illness, accident, injury, poisoning, or a life threatening condition, the necessary medical benefits are granted without a referral to hospital. During your stay in hospital, treatments, examinations and medicines are provided free of charge, except for the non-standard services, the cost of which you must cover from your own funds.

Please note: In the event of an accident or sudden illness, call an ambulance (number 999 or 112) or go directly to the hospital, particularly to the Emergency Room (SOR).

As a rule, emergency medical services provided at the scene and medical transport to a hospital in the above-mentioned cases are free of charge.

Prescription drugs

A prescription may be issued by a doctor authorized to prescribe medications under a contract concluded with NFZ. You must present EHIC at the pharmacy. According to the Polish law, prescription medications may be issued: free of charge, for partial payment or full payment.

What to do if you do not have EHIC?

If you require medical care but do not have EHIC, you can apply to your health insurance institution to issue a Provisional Replacement Certificate, which gives you the same rights as EHIC. You can also cover the costs of treatment in Poland on your own, and after returning to your country, you may apply to your institution for reimbursement.

INFO

More information is available on the website of a Polish liaison body for the coordination of healthcare benefits in kind: www.ekuz.nfz.gov.pl

In case of a sudden illness – at night or on public holidays – there are various forms of medical assistance available to you depending on the type and the severity of your condition.

IMPORTANT!

Always call the emergency services whenever your life or somebody else’s life is at risk.

Call: 999 or 112

Download:

EN DE FR ES IT PL

Medical Facilities Open at Night and on Public Holidays, Hospital Emergency Units, Hospital Admissions Departments, Night dental care

In less serious conditions, you can always seek healthcare during the night or on public holidays where you will be given basic healthcare and assistance. These medical facilities are open from Monday to Friday from 6:00 p.m. to 8:00 a.m. the following day, and on Saturdays, Sundays and other public holidays from 8:00 a.m. to 8:00 a.m. the next day.

Download:

Hospital emergency wards or admissions departments will provide assistance in case of injury or more serious conditions.

Download:

If emergency dental services are required, go to the night dental clinic:

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/141
call center 42 636 37 00

Night dental care is provided on weekdays from 7:00 p.m. to 7:00 a.m. the following day.

Dental care on Saturdays, Sundays and public holidays is available 24 hours a day.

 

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży oraz wydarzeniami związanymi z Dniami w Diecezjach Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, gdzie uzyskać pomoc w stanach nagłych, w razie przeziębienia i bólu zęba. Publikujemy także aktualne dane teleadresowe placówek, w których - w ramach NFZ - można taką pomoc otrzymać.

Informacje na temat zasad bezpłatnego leczenia, zasad leczenia zagranicą, refundowanych leków i placówek, w których można się leczyć bezpłatnie. Codzinnie od 8 do 20

 • 801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych
 • 42 299 92 75 - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

Informacja dla uczestników Światowych Dni Młodzieży posługujących się EKUZ na terytorium Polski:

Co to jest EKUZ i do czego uprawnia?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, na podstawie którego zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ubezpieczony w jednym z państw członkowskich UE/EFTA oraz członkowie jego rodziny przebywający czasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA są uprawnieni do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które z powodów medycznych stają się niezbędne w trakcie ich pobytu. Przez pojęcie świadczenia niezbędnego należy rozumieć każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia, w jakim znajduje się pacjent tak, aby nie musiał on wracać do swojego państwa w celu uzyskania leczenia. Świadczenia na podstawie EKUZ udzielane są na identycznych zasadach, jak osobom ubezpieczonym w państwie leczenia.

Uwaga! EKUZ nie daje uprawnień do korzystania z tzw. leczenia planowanego, czyli takiego, które jest celem pobytu pacjenta w Polsce.

Kto może korzystać z EKUZ?

Osoba przebywająca czasowo w Polsce np. turystycznie, w celu nauki lub czasowo delegowana do pracy w Polsce przez pracodawcę z innego państwa członkowskiego UE/EFTA, może korzystać z leczenia w Polsce na podstawie EKUZ.

Uwaga! Student, który podejmuje zatrudnienie w Polsce – podlega ustawodawstwu polskiemu z tytułu pracy i tutaj powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczeniodawcy honorujący EKUZ

Po okazaniu EKUZ można skorzystać z leczenia u polskich świadczeniodawców, którzy mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Takie placówki medyczne oznaczone są logiem NFZ i napisem „Narodowy Fundusz Zdrowia”. Świadczenia przewidziane przez polskie ustawodawstwo w wykazie świadczeń gwarantowanych udzielane są, co do zasady, bezpłatnie.

Posiadając EKUZ, w zależności od długości pobytu, można skorzystać:
 • ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne, do specjalisty lub do szpitala;
 • ze świadczeń specjalistycznych ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie nie jest wymagane do ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa, psychiatry;
 • z leczenia szpitalnego ze skierowaniem od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, niezbędne świadczenia medyczne uzyskuje się bez skierowania do szpitala. W trakcie pobytu w szpitalu zabiegi, badania i leki zapewniane są bezpłatnie, z wyjątkiem świadczeń ponadstandardowych, których koszty należy pokryć z własnych środków finansowych.

Uwaga! W razie wypadku lub nagłego zachorowania należy wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112) lub zgłosić się bezpośrednio do szpitala, w szczególności na szpitalny oddział ratunkowy (SOR).

Świadczenia ratownictwa medycznego udzielane na miejscu zdarzenia oraz transport medyczny do szpitala jest w takich przypadkach, co do zasady nieodpłatny.

Leki na receptę:

Receptę może wystawić lekarz, który zawarł z NFZ umowę upoważniającą go do wystawiania recept. W aptece należy okazać EKUZ. Zgodnie z polskimi przepisami, leki na receptę mogą być wydawane: bezpłatnie, za częściową
odpłatnością lub za pełną odpłatnością.

Jak należy postąpić w przypadku braku EKUZ?

W przypadku braku EKUZ i konieczności skorzystania z opieki medycznej, można zawnioskować do swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ, który daje takie same uprawnienia, jak EKUZ. Można również ponieść koszty leczenia w Polsce we własnym zakresie, a następnie, po powrocie do swojego państwa, zawnioskować o ich zwrot w swojej instytucji.

INFO

Więcej informacji dostępnych jest na portalu polskiej instytucji łącznikowej w zakresie koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych: www.ekuz.nfz.gov.pl

W razie nagłego zachorowania – w nocy bądź dni wolne od pracy – pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości.

WAŻNE!

Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego

999 lub 112

Pobierz

EN DE FR ES IT PL

Nocna i świąteczna pomoc lekarska, szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć, opieka stomatologiczna

W lżejszych przypadkach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie pacjenci otrzymają pomoc w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Pobierz:

W przypadku urazu i poważniejszych stanów świadczenia zabezpiecza szpitalny oddział ratunkowy bądź izba przyjęć.

Pobierz:

W przypadku problemów stomatologicznych, należy zgłosić się do placówki nocnej pomocy stomatologicznej, czyli:

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/141
infolinia 42 636 37 00

W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00 dnia następnego.

Wsobotę, niedzielę iświęta – przez 24 godziny na dobę.

Opieka stomatologiczna

Die Europäische Versicherungskarte – EHIC

Informationen für Leistungsberechtigte aus den EU- und EFTA Ländern bei vorübergehenden Aufenthalten in Polen

Was ist die Versicherungskarte EHIC und welche Ansprüche gewährt sie?

Die Europäische Versicherungskarte (EHIC)Die Europäische Versicherungskarte (EHIC) ist ein Dokument, das nach den Gemeinschaftsvorschriften zur Koordination der Systeme der sozialen Sicherheit den gesetzlich Versicherten und seine Familienangehörigen aus einem der EU- und EFTA Länder bei einem vorläufigen Aufenthalt in einem anderen EU- und EFTA Mitgliedsstaat zur Inanspruchnahme von medizinischen Sachleistungen, die sich während ihres Aufenthalts als notwendig erwiesen haben, berechtigt. Unter einer notwendigen Leistung ist jede Sachleistung zu verstehen, hinsichtlich deren, der Arzt entschieden hat, dass sie auf Grund des Gesundheitszustands des Patienten untentbehrlich ist, damit er nicht vorzeitig in sein Heimatsland zurückkehren muss, um die erforderlichen medizinischen Leistungen zu erhalten. Die Sachleistungen werden aufgrund der EHIC Karte nach denselben Regeln gewährleistet, die auch für andere Versicherte aus dem jeweiligen Land gelten.

Achtung! Mit der EHIC Karte hat man keinen Anspruch auf die sog. geplante Behandlung, also solche, die das Hauptziel des Aufenthalts des Patienten in Polen ist.

Wer darf die EHIC Karte in Anspruch nehmen?

Wer sich vorübergehend in Polen aufhält, beispielsweise als Tourist oder zu Lernzwecken und wer vom Arbeitgeber aus einem anderem EU- und EFTA Land dienstlich nach Polen entsandt wird, darf eine medizinische Versorgung aufgrund der EHIC Karte in Anspruch nehmen.

Achtung! Ein Student, der eine Arbeit in Polen findet, unterliegt der polnischen Gesetzgebung aufgrund des Arbeitsverhältnisses und muss demzufolde hier bei der Krankenversicherung angemeldet werden.

Gesundheitsdienstleister, die die EHIC Karte anerkennen

Nach der Vorlage der EHIC Karte ist es möglich, eine medizinische Versorgung bei den Gesundheitsdienstleistern, die den Vertrag mit dem Nationalen Gesundheitsfonds (NFZ) abgeschlossen haben, zu erhalten. Solche Gesundheitszentren werden mit dem Logo des NFZ und mit dem Schild „Narodowy Fundusz Zdrowia“ gekennzeichnet. Die Gesundheitsleistungen, die nach den polnischen Vorschriften auf der Liste der garantierten medizinischen Versorgung stehen, sind grundsätzlich kostenfrei.

Nach der Vorlage der EHIC Karte haben Sie je nach Dauer Ihres Aufenthalts Zugang

 • zur medizinischen Grundversorgung, die Untersuchungen und eine Rateinholung beim Arzt umfasst. Der Arzt kann den Patienten zu diagnostischen Untersuchungen, zum Facharzt wie auch in eine stationäre Behandlung überweisen;
 • zu fachärztlichen Gesundheitsleistungen, bei denen eine Überweisung vom Vertragsarzt erforderlich ist. Die Überweisung wird nicht beim Aufsuchen von Gynäkologen und Geburtshelfern, Zahnärzten, Fachärzten für Geschlechtskrankheiten, Onkologen und Psychiatern nicht verlangt;
 • zur stationären Behandlung, die jedoch vom Vertragsarzt verordnet werden muss. In dringenden Fällen, bei einer plötzlichen Erkrankung, einem Unfall, einer Verletzung, einer Vergiftung und bei Lebensgefahr erhält man notwendige Gesundheitsversorgung ohne Krankenhausüberweisung. Während des Krankenhausaufenthalts sind Behandlungen, Untersuchungen und Medikamente kostenfrei, bis auf weitergehende Leistungen, deren Kosten durch den Patienten selbst gedeckt werden müssen.

Achtung! Im Falle eines Unfalls und einer plötzlichen Erkrankung ist der Rettungsdienst anzurufen (Telefonnummern 999 und 112) oder man soll sich selbst an das Krankenhaus wenden, vor allem an die Rettungsabteilung
(SOR).

Die Sachleistung des Rettungsdienstes, die an der Stelle des Ereignisses geleistet wird sowie der Transport ins Krankenhaus sind in solchen Fällen kostenfrei.

Medikamente auf Rezept:

Das Rezept darf nur vom Arzt ausgestellt werden, der den Vertrag mit dem NFZ über die Rezeptausstellung hat. In der Apotheke soll man die EHIC Karte vorzeigen. Nach den polnischen Vorschriften können Medikamente auf
Rezept kostenfrei, mit Zuzahlung oder mit voller Kostenübernahme durch den Patienten herausgegeben werden.

Was soll man tun, wenn man keine EHIC Karte besitzt?

Fehlt einem die EHIC Karte und gleichzeitig ist eine Behandlung notwendig, dann ist es möglich eine Ersatzbescheinigung von der EHIC Karte bei der eigenen gesetzlichen Krankenkasse zu beantragen. Mit der
Ersatzbescheinigung hat man dieselben Ansprüche wie mit der EHIC Karte.

Es ist auch möglich, die Behandlungskosten in Polen erst aus eigenen Mitteln zu bezahlen und nach der Rückkehr ins Heimatland die Kostenerstattung bei der Krankenkasse zu beantragen.

Mehr Informationen

Weitere Informationen sind auf der Webseite der polnischen Verbindungsstelle zur Koordination von medizinischen Sachleistungen www.ekuz.nfz.gov.pl zu finden.

Download:

DE

 

Carte Européenne d’Assurance Maladie – CEAM

Informations pour les personnes autorisées des pays membres de l’UE/AELE En séjour temporaire en Pologne

Qu’est ce que la CEAM et à quoi elle autorise?

La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM)La Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) est un document sur la base duquel, conformément aux dispositions réglementaires communautaires sur la coordination des systèmes d’assurance sociale, l’assuré dans un pays membre de l’UE/AELE et les membres de sa famille en séjour temporaire dans un autre pays membres de l’UE/AELE sont autorisés à bénéficier des prestations des soins médicales nécessaires pendant le séjour. La prestation des soins médicaux nécessaires doit être comprise comme chaque prestation que les médecins jugeront indispensable à fournir en raison de l’état de la santé en quel se trouve le patient pour que celui-ci ne soit pas obligé de retourner dans son pays afin de suivre un traitement. Les prestations conformément à la CEAM sont servies sur les mêmes bases que les prestations fournies à des personnes assurées dans le pays du traitement.

Attention! La CEAM ne donne pas droit aux traitements communément qualifiés de «programmés» à savoir ce qui fait l’objet du séjour du patient en Pologne.

Qui peut bénéficier de la CEAM?

Toute personne en séjour temporaire en Pologne, p.ex. un séjour touristique, pour les besoins scientifiques ou une personne temporairement détachée pour le travail en Pologne par le salarié d’un autre pays membre de l’UE/EFTA, peut bénéficier du traitement en Pologne sur la base de la CEAM.

Attention! L’étudiant (l’étudiante) qui entreprend l’emploi en Pologne – est soumis(e) à la réglementation polonaise au titre de travail et doit y être déclaré à l’assurance maladie.

Fournisseurs de prestation acceptant la CEAM

Après la présentation de la CEAM vous pouvez bénéficier de traitement médical chez les fournisseurs de prestations polonais qui ont signé le contrat avec Narodowy Fundusz Zdrowia [Fonds National de Santé]. De tels établissements médicaux sont marqués par le logo NFZ et la désignation «Narodowy Fundusz Zdrowia » [Fonds National de Santé]. Les prestations prévues par les réglementations polonaises dans l’inventaire des prestations garanties sont servies, quant au principe, gratuitement.

Le détenteur de la la CEAM, en fonction de longueur du séjour, peut bénéficier:
 • des prestations des soins médicaux de base qui comprennent les examens et les consultations de médecin. Le médecin peut également orienter le patient à suivre l’examen de diagnostic chez un spécialiste ou à l’hôpital;
 • des prestations spécialisées avec l’ordonnance du médecin de l’assurance médicale. L’ordonnance n’est pas exigée chez un gynécologue et obstétricien, dentiste, urologue, oncologue, psychiatre;
 • des prestations de traitement hospitalier avec l’ordonnance du médecin de l’assurance médicale. En cas d’une maladie soudaine, accident, traumatisme, intoxication, état de danger pour la vie, des prestations médicales nécessaires sont obtenues sans ordonnance à l’hôpital. Au cours du séjour à l’hôpital, les traitements hospitaliers, les examens et les médicaments sontfournis gratuitement, sauf pour les services non standards dont les coûts doivent être couverts de fonds propre.

Attention! En cas d’accident ou d’une maladie soudaine, appelez les premiers secours (tél. 999 ou 112) ou adressez-vous directement à l’hôpital, en particulier le service des premiers secours (SOR).

Les prestations de premiers secours médicaux sur site d’accident et le transport médical à l’hôpital sont, dans ces cas, quant au principe, gratuits.

Médicaments sur ordonnance:

L’ordonnance peut être rédigée par un médecin qui a conclu le contrat avec NFZ l’autorisant à l’élaboration des ordonnances. Vous présentez votre CEAM à la pharmacie. Conformément aux réglementations polonaises, les médicaments sur ordonnance peuvent être vendus : gratuitement, avec un paiement partiel ou avec un paiement complet.

Que faire en absence de la CEAM?

En absence de la CEAM et le besoin de bénéficier des traitements médicaux, vous pouvez vous adresse à votre institution de l’assurance médicale de vous fournir le Certificat Temporaire remplaçant la CEAM qui donne les mêmes droits que la CEAM. Vous pouvez également prendre les frais de traitement à votre charge et ensuite, dès votre retour, demander le remboursement auprès de votre institution.

INFO

Pour plus d’informations consultez le site internet de l’institution polonaise responsable de la coordination des prestations médicales www.ekuz.nfz.gov.pl

Télécharger:

FR

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)

Información para personas autorizadas de los países miembros de la UE/AELC residentes temporales en Polonia

¿Qué es la Tarjeta Sanitaria Europea y a qué da derecho?

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es un documento en base del cual, de conformidad con las normas sobre la coordinación de la seguridad social en la UE, el asegurado en uno de los países miembros de la UE/AELC y sus familiares residentes temporales en otro país miembro de la UE/AELC están autorizados a percibir prestaciones sanitarias en especie indispensables por razones médicas durante su estancia. Mediante una prestación indispensable hay que entender cada prestación en relación con la cual el médico decide que se la necesita en vista del estado de la salud del paciente, para que éste no tenga que regresar a su país para recibir asistencia sanitaria. Las prestaciones en base a la Tarjeta Sanitaria Europea se otorgan bajo las mismas condiciones que a las personas aseguradas en el país del tratamiento médico.

Observación. La Tarjeta Sanitaria Europea no da derecho al tratamiento programado, es decir, al tratamiento que es el motivo del viaje del paciente en Polonia.

¿Quién está autorizado a gozar de la Tarjeta Sanitaria Europea?

Una persona que se encuentra temporalmente en Polonia, p.ej. por motivos turísticos, para estudiar o delegada por su empleador de otro país miembro de la UE/AELC, tiene derecho a percibir asistencia sanitaria en Polonia en base de la Tarjeta Sanitaria Europea.

Observación. Un estudiante que obtenga empleo en Polonia está sujeto a la legislación polaca por motivo de empleo y debería estar dado de alta a la seguridad social polaca.

Los prestadores de asistencia sanitaria que reconocen la Tarjeta Sanitaria Europea

Tras presentar la Tarjeta Sanitaria Europea es posible recibir asistencia sanitaria de los prestadores polacos que hayan concluido un contrato con Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo Nacional de la Salud, NFZ). Tales establecimientos llevan el logotipo de NFZ y la inscripción «Narodowy Fundusz Zdrowia». Las prestaciones previstas por la legislación polaca en el listado de prestaciones garantizadas se otorgan, en principio, gratuitamente.

Al poseer la Tarjeta Sanitaria Europea, según el periodo de estancia, se puede recibir:
 • prestaciones de asistencia sanitaria básica que abarca el examen y la consulta médica. El médico puede proveerle al paciente un volante médico para el estudio diagnóstico, al especialista u hospital;
 • prestaciones especializadas con el volante médico del seguro social. El volante no se requiere para ginecólogo, dentista, venereólogo, oncólogo, psiquiatra;
 • asistencia hospitalaria con el volante médico del seguro social. En los casos de urgencia, accidente, lesión, intoxicación, peligro grave para la vida, se recibe la asistencia sanitaria indispensable sin volante médico. Durante la estancia en el hospital, las intervenciones, exámenes y medicamentos se reciben gratuitamente, excepto las prestaciones «no rutinarias», cuyos gastos se deben cubrir con sus fondos propios.

Observación. En caso de accidente o emergencia es preciso llamar ambulancia (teléf. 999 o 112) o acudir directamente al hospital, posiblemente al servicio de urgencias (SOR).

Las prestaciones del servicio médico de emergencias se realizan in situ, mientras que el transporte médico al hospital en tales casos es, en principio, gratuito.

Medicamentos sujetos a prescripción médica:

La prescripción la expide el médico que ha concluido con NFZ un contrato que le autorice a expedir prescripciones. En la farmacia se debe presentar la Tarjeta Sanitaria Europea. Según las normas polacas, los medicamentos
recetados se pueden entregar gratuitamente, a cambio de pago parcial o pago completo.

¿Qué hago si no tengo la Tarjeta Sanitaria Europea?

En el caso de necesitar recibir asistencia sanitaria y no tener la Tarjeta Sanitaria Europea, se puede solicitar de su institución de seguridad social una expedición del Certificado Provisional Sustitutorio de la Tarjeta Sanitaria Europea que garantiza los mismos derechos que la Tarjeta Sanitaria Europea.

Asimismo, se puede asumir los gastos de tratamiento en Polonia por su cuenta y a continuación, tras regresar a su país, solicitar su reembolso en su institución de seguro.

INFORMACIÓN

Se puede encontrar más información en la página web de la institución polaca — el organismo de enlace de la coordinación de prestaciones sanitarias en especie www.ekuz.nfz.gov.pl

Descargar:

ES

Tessera Europea di Assicurazione Malattia – TEAM

Informazioni alle persone con il diritto alle prestazioni sanitarie, provenienti dagli Stati membri dell’UE/EFTA, con dimora temporanea in Polonia

Che cos’è TEAM e quali sono i relativi diritti?

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM)La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è un documento in base al quale, conformemente alle norme comunitarie sul coordinamento dei sistemi di previdenza sociale, l’assicurato in uno degli Stati membri dell’UE/EFTA e i suoi familiari con dimora temporanea in un altro Stato membro dell’UE/EFTA hanno il diritto alle prestazioni sanitarie indispensabili dal punto di vista medico durante il loro soggiorno. Per prestazione indispensabile si intende ogni prestazione ritenuta necessaria dal medico, considerando lo stato di salute del paziente, in modo tale da non farlo ritornare nel Paese di origine per ottenere le cure mediche. Le prestazioni in base alla TEAM vengono disciplinate dalle stesse norme vigenti in merito alle persone assicurate nel Paese che presta cure sanitarie.

Attenzione! La Tessera TEAM non dà il diritto alle cosiddette cure programmate, cioè quelle che costituiscono lo scopo del soggiorno del paziente in Polonia.

Chi può usufruire della TEAM?

La persona che soggiorna temporaneamente in Polonia, per turismo, studi o in trasferta temporanea, delegata dal datore di lavoro proveniente da un altro Stato Membro dell’UE/EFTA, ha il diritto a usufruire delle prestazioni sanitarie in Polonia in base alla TEAM. Attenzione! Lo studente assunto in Polonia è soggetto alla legislazione polacca a titolo di attività lavorativa e qua dovrebbe essere registrato e assicurato.

Soggetti che riconoscono valida la tessera TEAM

Dopo aver esibito la TEAM è possibile ottenere le prestazioni dai soggetti polacchi che hanno sottoscritto il contratto con il Servizio Sanitario Nazionale polacco. Tali centri medici esibiscono il logo NFZ e la scritta “Narodowy Fundusz Zdrowia” /Servizio Sanitario Nazionale/. Le prestazioni previste dalla legislazione polacca sono riportate nella lista delle prestazioni garantire e, generalmente, sono gratuite.

I titolari della TEAM, a seconda della durata del soggiorno, possono usufruire di:
 • prestazioni base del Servizio Sanitario Nazionale, compresi analisi e visite mediche. Inoltre, il medico può prescrivere gli esami diagnostici, la visita specialistica o il ricovero;
 • prestazioni specialistiche con prescrizione del medico di assicurazione sanitaria. Le prescrizioni non sono richieste in caso di visite ginecologiche e ostetriche, dentistiche, dermosifilopatiche, oncologiche e psichiatriche;
 • cure ospedaliere con prescrizione del medico di assicurazione sanitaria. In caso di malattie improvvise, incidenti, traumi, avvelenamenti, pericolo per la vita, le prestazioni mediche indispensabili vengono ottenute senza la prescrizione medica. Durante il ricovero, gli interventi, gli esami e i medicinali sono gratuiti, ad esclusione delle prestazioni non standard (questo tipo di prestazioni è a carico del paziente).

Attenzione! In caso di incidenti o malattie improvvise, chiamare i soccorsi (tel. 999 oppure 112) o recarsi direttamente in ospedale, specie nel pronto soccorso (SOR).

Le prestazioni di soccorso medico vengono ottenute direttamente sul luogo dell’evento e, generalmente, il trasporto medico in ospedale in questi casi è gratuito.

Medicinali su ricetta:

La ricetta può essere rilasciata dal medico che ha sottoscritto il contratto con il SSN ed è autorizzato al rilascio delle ricette. In farmacia è necessario presentare la TEAM. Conformemente alle norme polacche, i medicinali su ricetta possono essere rilasciati: gratuitamente o a pagamento (importo intero o parziale).

Cosa fare se non si è titolari della tessera TEAM?

Se non si è titolari della Tessera TEAM e si ha bisogno delle cure mediche, è possibile presentare una domanda al proprio Servizio Sanitario Nazionale e ricevere il Certificato Sostitutivo Provvisorio di Tessera Europea, con gli stessi diritti della TEAM. Inoltre si possono sostenere le spese delle cure mediche in Polonia (di propria iniziativa) e, successivamente al ritorno nel proprio Paese di provenienza, chiedere il rimborso al proprio SSN.

INFORMAZIONI

Per altre informazioni dettagliate visitate il sito web dell’istituto polacco di coordinamento delle prestazioni sanitarie www.ekuz.nfz.gov.pl

Scarica:

IT