Skip to main content

Dla pacjenta

Wakacje za granicą? Pamiętaj o EKUZ!

25 maj 2016

Liczba łodzian, którzy decydują się na wypoczynek poza granicami kraju ciągle rośnie. Jeżeli kraj, do którego jedziemy należy do krajów UE lub EFTA możemy złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrobienie sobie karty EKUZ.

Kartę można otrzymać od ręki w siedzibach ŁOW NFZ – Łódź, ul. Kopcińskiego 56 lub delegaturach ŁOW NFZ
w Sieradzu, Skierniewicach oraz Piotrkowie Trybunalskim.

Aby uniknąć wakacyjnych kolejek, złóż wniosek o wydanie karty już dziś!

Po co nam EKUZ?

Karta uprawnia w nagłych przypadkach do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Osobom ubezpieczonym w NFZ przysługują na podstawie karty świadczenia zdrowotne niezbędne z medycznego punktu widzenia. O tym, jakie to świadczenia, każdorazowo decyduje lekarz, biorąc pod uwagę m.in. charakter świadczenia oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim UE/EFTA.

Należy pamiętać o tym,  że  zasady te różnią się w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. W wielu z tych krajów obowiązuje system współpłacenia przez pacjenta, a więc pokrywania części kosztów leczenia z własnych środków finansowych. Koszty tzw. wkładu własnego pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ.

W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku z tym nie honorują EKUZ. Warto wiedzieć, że w razie choroby, mimo posiadania karty EKUZ, mogą czekać nas dodatkowe wydatki, np. we Francji płaci się za łóżko i wyżywienie w szpitalu, tzw. koszty hotelowe, 18 euro dziennie, w Chorwacji ubezpieczony jest zobowiązany zapłacić 10 kun za świadczenia udzielone przez lekarza rodzinnego, ginekologa oraz dentystę.

Ponadto pacjent w pełni ponosi koszty międzynarodowego transportu sanitarnego do Polski, a w wielu państwach członkowskich UE/EFTA w pełni odpłatne jest także ratownictwo górskie. W związku z tym zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich UE/EFTA nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Skąd wziąć EKUZ?

Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie karty, znajdujący się na stronach internetowych łódzkiego NFZ. Podpisany wniosek można przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem. EKUZ zostanie przekazana we wskazany we wniosku sposób – kartę można odebrać osobiście w oddziale bądź delegaturze ŁOW NFZ w Sieradzu, Skierniewicach lub Piotrkowie Trybunalskim bądź wskazać adres, na który zostanie przesłana.

Potwierdzenie ubezpieczenia

Jeśli pracownik NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, aby otrzymać EKUZ nalezy okazać przy składaniu wniosku  dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Co warto wiedzieć?

Wszystkie osoby, które wybierają się na zagraniczne ferie, szczególnie emerytów i rencistów, zachęcamy do sprawdzenia ważności karty (na awersie karty u dołu) i w razie konieczności wyrobienia nowej.

Uwaga! Jeśli  chcemy złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, można to zrobić na  podstawie stosownego upoważnienia.

UWAGA! Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

Jeśli ubezpieczonemu zależy na czasie, zapraszamy z wnioskiem do oddziału lub delegatury.

Karta będzie wydana od ręki!