Skip to main content

W szpitalu

Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym, pacjent może zostać skierowany na dalsze leczenie w szpitalu.

Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisaną umowę z NFZ. Może wybrać dowolną placówkę na terenie całej Polski.

Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. W przypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent powinien zostać wpisany na listę oczekujących.

Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, np. przez lekarza leczącego „prywatnie”, bez umowy z NFZ.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W razie nieprzedstawienia dokumentu w podanych terminach pacjent będzie obciążony kosztami świadczenia.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.

W czasie pobytu pacjenta w szpitalu lekarz POZ nie może wystawiać zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne, w tym na pieluchomajtki. Nie może także ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji. Przyjętemu pacjentowi szpital zapewnia bezpłatne leki oraz wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do realizacji leczenia.

Pacjent przebywający w szpitalu może skorzystać z dodatkowej, płatnej opieki pielęgniarskiej. Opieka taka nie może jednak polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Lekarz leczący chorego w szpitalu zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Pacjent po zakończeniu hospitalizacji (także w szpitalnym oddziale ratunkowym) powinien otrzymać kartę informacyjną oraz, w zależności od potrzeb, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowania do lekarzy specjalistów.  

Celem programu KOC jest zapewnienie kobietom w ciąży skoordynowanej opieki obejmującej poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem – a w przypadku wskazań medycznych – także niezbędne hospitalizacje.

W ramach realizacji tego programu kobieta ma też zapewnione m. in.:

 • indywidualny plan opieki perinatalnej,
 • konsultacje specjalistyczne konieczne w procesie opieki,
 • całodobową możliwość uzyskania porady,
 • realizację opieki zgodnie ze standardami postępowania medycznego określonymi w przepisach prawa z zakresu opieki okołoporodowej,
 • stałą współpracę pomiędzy lekarzem POZ, położną POZ oraz pielęgniarką środowiskową,
 • zapewnienie konsultacji i współpracy w przypadkach wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży,
 • opiekę psychologiczną.

Podjęciu przez kobietę decyzji o przystąpieniu do programu KOC powinna towarzyszyć rozmowa o zasadach korzystania ze świadczeń oraz o samym programie. Po dokonaniu wyboru tej formy opieki, kobieta uzyskuje Informację dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży, która zawiera m.in. dane kontaktowe osoby (lekarza lub położnej), która będzie współpracować z pacjentką, oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń w okresie objęcia opieką koordynowaną. Na każdym etapie ciąży pacjentka może zmienić decyzję o wyborze tej formy opieki (informując o rezygnacji placówkę medyczną).

Program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży na II poziomie opieki perinatalnej w województwie łódzkim realizują:

 • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 4,
 • SALVE w Łodzi, ul. Szparagowa 10.
 • Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36.
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, ul Jana Pawła II 35,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16.

ZARZĄDZENIE NR 167/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,

ZARZĄDZENIE Nr 138/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2022 r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Załącznik Nr 4a do zarządzenia Nr 138/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2022 r. 

Dziecięca opieka koordynowana to kompleksowa opieka nad dziećmi do ukończenia 3 r. ż, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu a także noworodkami urodzonymi przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 33 tygodni, klasyfikowanym jako noworodki VLBW (z ang. very low birth weight).

Chore dziecko ma szansę stać się zdrowsze i sprawniejsze dzięki indywidualnemu planowi opieki, specjalistycznym poradom i badaniom, rehabilitacji, a także konsultacjom dotyczące żywienia. Pierwszym krokiem do objęcia dziecka tak zorganizowaną opieką jest wizyta w poradni neonatologicznej ICZMP w Łodzi ul. Rzgowska 281/289, na którą może skierować każdy lekarz, który ma kontrakt z NFZ.

W ramach DOK są zapewnione i zorganizowane konsultacje lekarzy specjalistów m.in.

 • w dziedzinie pediatrii,
 • neonatologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • rehabilitacji medycznej,
 • okulistyki,
 • kardiologii dziecięcej,
 • otorynolaryngologii dziecięcej i/lub audiologii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • endokrynologii (endokrynologii i diabetologii dziecięcej),
 • chirurgii dziecięcej,
 • neurochirurgii wraz z niezbędnymi badaniami diagnostycznymi

oraz

 • psychologa,
 • logopedy (neurologopedy),
 • dietetyka,
 • doradcy (edukatora) laktacyjnego).

ZARZĄDZENIE Nr 138/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2022 r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 

Załącznik Nr 4b do zarządzenia Nr 138/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2022 r.

Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) to forma opieki nad dziećmi do 18 r.ż. u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju (rozpoznania wg ICD-10 F84), czyli autyzm, zespół Retta, zespół Aspergera. Do poradni zdrowia psychicznego prowadzonej przez świadczeniodawców, którzy realizują KO-CZR mogą się zgłosić także rodzice dzieci, u których lekarz podejrzewa takie schorzenie lub mają kłopot z ustaleniem diagnozy.

Celem KO-CZR jest zapewnienie dzieciom, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju, skoordynowanej opieki psychiatrycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, obejmującej także specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne oraz niezbędne badania diagnostyczne.

Pierwszym krokiem do objęcia dziecka tak zorganizowaną opieką jest wizyta w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci (realizującej program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym) w:

 • SP ZOZ Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10 i przy ul. Bardowskiego 1

lub

 • poradni dla osób z autyzmem dziecięcym w Fundacji NAVICULA w Łodzi przy ul. Krzysztofa Cedry 2.

Lekarz prowadzący, np. specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, który współpracuje z zespołem specjalistycznym składającym się - w zależności od potrzeb - m.in. z: neurologa dziecięcego, rehabilitanta, okulisty, kardiologa dziecięcego, otorynolaryngologa dziecięcego i/lub audiologa, endokrynologa, genetyka klinicznego, we współpracy z psychologiem, logopedą (neurologopedą), pedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą ustala plan opieki.

Według planu opieki zostaną zaplanowane wizyty u specjalistów i program terapeutyczno-rehabilitacyjny. Lepszy, bardziej harmonijny rozwój dziecka w pierwszych latach jego życia powoduje, iż późniejsza nauka w szkole i kontakty rówieśnicze mogą przebiegać na wyższym poziomie i dawać lepsze efekty.

ZARZĄDZENIE Nr 138/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2022 r., w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Załącznik Nr 4c do zarządzenia Nr 138/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 października 2022 r.

Program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) to całościowa opieka i rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Leczenie pacjentów z zawałem serca to proces wieloetapowy i długotrwały, składający się z hospitalizacji pacjenta, rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, regularnego podawania leków, zmiany nawyków żywieniowych, regularnych wizyt w poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej oraz czasem także implantacji urządzeń typu kardiostymulator czy kardiowerter.

Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca

Umowy na realizację świadczeń w ramach programu Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) w województwie łódzkim posiadają:

 • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej UM w Łodzi - Centralny Szpital
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
 • SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Szpital Powiatowy w Radomsku
 • American Heart of Poland Spółka Akcyjna (miejsce realizacji Parzęczewska 35 Zgierz)                                                                                                                                             
 • SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA (miejsce realizacji Kościuszki 52 Kutno)                                                                                                            
 • SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA (miejsce realizacji Jana Pawła II 35 Tomaszów Mazowiecki)

Rządowy programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w 2021-2023 r.”, który w zakresie interwencji, obejmującej kompleksową diagnostykę oraz dalsze leczenie niepłodności, w tym zapewnienia opieki psychologicznej, stanowi kontynuację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020”.

Celem głównym „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, realizowanego w 2021-2023 r. jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Program jest skierowany głównie do osób borykających się z problemem niepłodności, którzy pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności.

W ramach podpisanej umowy, świadczeniodawca realizuje zadania zlecone przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ww. programu, obejmujące kompleksową diagnostykę niepłodności, tj.:

 • Opieka lekarza prowadzącego (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Opieka psychologiczna (jednorazowe wynagrodzenie)
 • USG ginekologiczne - Histerosalpinografia
 • Ultrasonograficzna histerosalpingosonografia kontrastowa
 • Laparoskopia
 • USG TRUS
 • Progesteron
 • Gonadotropiny
 • AMH
 • Androgeny
 • Prolaktyna
 • TSH
 • FSH
 • Estradiol
 • Badanie nasienia
 • Testosteron
 • Badanie ogólne moczu
 • Wirus różyczki- przeciwciała IgG
 • Wirus różyczki- przeciwciała IgM
 • Toksoplazmoza IgG (przeciwciała)
 • Toksoplazmoza IgM - Toxoplazmoza IgG
 • Awidność
 • HBs antygen
 •  
 • test potwierdzenia (WZW typu B)
 • Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
 • Przeciwciała (anty-HCV)
 • Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)
 • Chlamydia trachomatis przeciwciała IgG/Ig
 • Chlamydia trachomatis DNA
 • Helicobacter pylori przeciwciała
 • Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • Sód
 • Potas
 • Mocznik
 • Magnez
 • Fosfor
 • Kortyzol
 • Wolny kortyzol w moczu
 • Kreatynina w moczu
 • Mutacja genu protrombiny
 • Witamina 25-OH-D3
 • Witamina D - 1,25 OH
 • Limfocyty B
 • Limfocyty T
 • Morfologia krwi 8-parametrowa
 • Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
 • Oznaczenia grupy krwi układu ABO i Rh
 • Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
 • Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) antygen (ilościowo)
 • Czas potrombinowy (PT)
 • Białko C - Białko C reaktywne (CRP)
 • Białko S - Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Białko wiążące hormony płciowe SHBG
 • Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (beta-HCG)
 • Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
 • Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
 • Homocysteina
 • hemoglobina glikowana (HbA1c)
 • Hormon luteinizujący (LH)
 • Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA) - DHEA SO4 - DHEA
 • Kariotyp - Badania genetyczne
 • MTHFR - Badania genetyczne
 • MTHFR (677T)
 • Badania genetyczne - MTHFR (1298C)
 • Czynnik krzepnięcia V (FV)(Czynnik V Leiden)
 • Cholesterol całkowity - Chlorek (CI)
 • Ureaplasma urealyticum
 • Tyroksyna wolna (FT4)
 • Trijodotyronina wolna (FT3)
 • Przeciwciała przeciwko beta2-glikoproteinie IgG i IgM
 • Glukoza z krwi żylnej
 • Test obciążenia glukozą (OGTT)
 • Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny (TRaB)
 • Mycoplasma hominis (antygen)
 • 17-OH Progesteron (17-Hydroksyprogesteron)
 • Hormon antymullerowski AMH
 • Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
 • Alfa-fetoproteina (AFP)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 1)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 2)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 3)
 • Androstendion
 • Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
 • Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
 • Antygen CA 125 (CA125)
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgG/IgM
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgM + IgM
 • Antykoagulant toczniowy
 • Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
 • Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM) (VDRL)
 • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
 • Test HBA (test fragmentacji DNA)
 • Fragmentacja DNA plemników
 • Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych)
 • Alfa-glukozydaza obojętna
 • Cytologia szyjki macicy
 • Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - preparat bezpośredni
 • Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram
 • Wymazy z pochwy i szyjki macicy na bakterie i grzyby (posiew bakteriologiczno-mykologiczny)
 • Posiew moczu z antybiogramem
 • Posiew nasienia z antybiogramem
 • Komputerowe badanie nasienia
 • Porada specjalistyczna - urologia (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada specjalistyczna - endokrynologia (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada specjalistyczna - genetyka kliniczna (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada specjalistyczna - immunologia kliniczna (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada lekarska, POZ - (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada specjalistyczna - andrologia (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Laparotomia zwiadowcza
 • Laparotomia
 • Laparoskopia diagnostyczna
 • Biopsja jajnika - inna
 • Laparoskopowa biopsja jajnika
 • Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa)
 • biopsja macicy
 • Laparoskopowe usunięcie zrostów
 • Zabiegi powrózka nasiennego
 • Zabiegi laparoskopowe
 • Plastyka jajowodu i jajnika
 • Usunięcie mięśniaka macicy
 • Histeroskopia diagnostyczna
 • Histerolaparoskopia
 • Histeroskopia operacyjna
 • Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy
 • MRI głowy
 • CT głowy
 • RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG moszny w tym jąder i najądrzy
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
 • HyFoSy (Hystero-Foam-Salpinography)
 • Sonohisterografia

Realizatorami ww. programu są:

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi.

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) realizowana jest od 1 czerwca 2021 roku. Jest to opieka onkologiczna i interdyscyplinarna nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu jelita grubego od etapu diagnostycznego, poprzez leczenie i monitorowanie efektów leczenia. Świadczenia z zakresu Kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego realizują:

 1. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
 2. Bonifraterskie Centrum Medyczne,
 3. Tomaszowskie Centrum Zdrowia.

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem piersi (KON-PIERŚ). Skuteczną walkę z rakiem piersi ma ułatwić model kompleksowej opieki onkologicznej. Realizujące go ośrodki to placówki specjalizujące się w leczeniu tego nowotworu i zapewniające pacjentkom  koordynowaną terapię od momentu postawienia diagnozy, poprzez leczenie chirurgiczne, chemioterapię czy radioterapię, aż po rehabilitację i monitorowanie długofalowych efektów leczenia.

Zgodnie z takim modelem, leczenie szpitalne powinno rozpocząć się nie później niż sześć tygodni od momentu zgłoszenia do szpitala i potwierdzenia diagnozy, a rehabilitacja maksimum miesiąc po zakończeniu terapii.

Ośrodek ma za zadanie zapewnić pacjentce wszystkie niezbędne elementy leczenia, a jeśli nie jest w stanie, bo np. nie zatrudnia rehabilitantów, zorganizować chorej tego rodzaju opiekę we współpracującym z nim podmiocie.

Dzięki temu pacjentka nie jest zmuszona szukać pomocy na własną rękę. Opieką onkologiczną i interdyscyplinarną nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu piersi od etapu diagnostycznego, poprzez leczenie, monitorowanie efektów leczenia oraz rehabilitację od stycznia 2020 roku zajmują się:

 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki.

Trombektomia mechaniczna to metoda wewnątrznaczyniowego leczenia zatorów w tętnicach, czyli np. udaru mózgu. Zabieg ten jest kolejnym, po angioplastyce wieńcowej, przykładem szeroko rozwijających się ostatnio w medycynie technik małoinwazyjnych, wewnątrznaczyniowych.

Zabieg wykonany jest obecnie w 17 ośrodkach w Polsce.

Realizatorem programu pilotażowego jest:

 • Oddział neurologii z pododdziałem udarowym Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2023 roku.

Program pilotażowy obejmuje świadczeniobiorców w wieku od 18. roku życia na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii, kwalifikujących się do leczenia chirurgicznego na podstawie kryteriów klinicznych, tj.:

 • BMI ≥ 40 kg/m²˛ u świadczeniobiorców w wieku od 18. roku życia z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii;
 • BMI 35-40 kg/m²˛ u świadczeniobiorców, u których chirurgicznie indukowana redukcja masy ciała może przynieść potencjalną poprawę w zakresie chorób wywołanych otyłością.

Programem pilotażowym nie mogą być objęci świadczeniobiorcy z rozpoznaniem ICD-10: E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii, u których stwierdza się następujące przeciwwskazania do operacji bariatrycznej:

 1. choroby nieuleczalne prowadzące do wyniszczenia;
 2. choroby stanowiące zagrożenie dla życia;
 3. choroby endokrynologiczne stanowiące podłoże dla otyłości;
 4. ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi;
 5. czynne uzależnienie od alkoholu lub narkotyków;
 6. choroby psychiczne niepoddające się kontroli mimo leczenia i farmakoterapii;
 7. upośledzenie umysłowe ciężkiego stopnia;
 8. brak możliwości udziału w stałej długoterminowej kontroli po leczeniu operacyjnym;
 9. okres 12 miesięcy poprzedzający planowaną ciążę oraz okres ciąży i karmienia piersią;
 10. brak pełnego przekonania co do słuszności wyboru leczenia operacyjnego;
 11. stan uniemożliwiający samodzielne życie, w sytuacji gdy rodzina lub jednostka organizacyjna opieki
 12. społecznej nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego długoterminowego nadzoru.

Program jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im.  Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Program trwa do 31 grudnia 2024 roku.

Głównymi założeniami programu są:

 • zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach,
 • wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

 Realizacja programu pilotażowego obejmuje:

 • zapewnienie świadczeniobiorcom wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
 • udzielanie świadczeniobiorcom porad żywieniowych przez osobę planującą dietę.

Do końca 2023 r. do programu przystąpiły 33 szpitale.

Program rozpoczął się we wrześniu 2023 roku i będzie realizowany do 30 czerwca 2024 roku.

Więcej w komunikacie rzecznika prasowego.

Stan na dzień: 2 listopada 2023 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej