Skip to main content

W szpitalu

12 październik 2010

Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym, pacjent może zostać skierowany na dalsze leczenie w szpitalu.

Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisaną umowę z NFZ. Może wybrać dowolną placówkę na terenie całej Polski.

Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. W przypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent powinien zostać wpisany na listę oczekujących.

Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, np. przez lekarza leczącego „prywatnie”, bez umowy z NFZ.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W razie nieprzedstawienia dokumentu w podanych terminach pacjent będzie obciążony kosztami świadczenia.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.

W czasie pobytu pacjenta w szpitalu lekarz POZ nie może wystawiać zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne, w tym na pieluchomajtki. Nie może także ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji. Przyjętemu pacjentowi szpital zapewnia bezpłatne leki oraz wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do realizacji leczenia.

Pacjent przebywający w szpitalu może skorzystać z dodatkowej, płatnej opieki pielęgniarskiej. Opieka taka nie może jednak polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Lekarz leczący chorego w szpitalu zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Pacjent po zakończeniu hospitalizacji (także w szpitalnym oddziale ratunkowym) powinien otrzymać kartę informacyjną oraz, w zależności od potrzeb, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowania do lekarzy specjalistów.  


Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

Celem programu KOC jest zapewnienie kobietom w ciąży skoordynowanej opieki obejmującej poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem – a w przypadku wskazań medycznych – także niezbędne hospitalizacje.

W ramach realizacji tego programu kobieta ma też zapewnione m. in.:

 • indywidualny plan opieki perinatalnej,
 • konsultacje specjalistyczne konieczne w procesie opieki,
 • całodobową możliwość uzyskania porady,
 • realizację opieki zgodnie ze standardami postępowania medycznego określonymi w przepisach prawa z zakresu opieki okołoporodowej.

Podjęciu przez kobietę decyzji o przystąpieniu do programu KOC powinna towarzyszyć rozmowa o zasadach korzystania ze świadczeń oraz o samym programie. Po dokonaniu wyboru tej formy opieki, kobieta uzyskuje Informację dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży, która zawiera m.in. dane kontaktowe osoby (lekarza lub położnej), która będzie współpracować z pacjentką, oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń w okresie objęcia opieką koordynowaną. Na każdym etapie ciąży pacjentka może zmienić decyzję o wyborze tej formy opieki (informując o rezygnacji placówkę medyczną).

Program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży w województwie łódzkim realizują:

 • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 4,
 • SALVE w Łodzi, ul. Szparagowa 10.
 • Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36.
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim, ul Jana Pawła II 35,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16

Dziecięca opieka koordynowana (DOK)

Dziecięca opieka koordynowana to kompleksowa opieka nad dziećmi do ukończenia 3 r. ż, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu a także noworodkami urodzonymi przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 33 tygodni, klasyfikowanym jako noworodki VLBW (z ang. very low birth weight).

Chore dziecko ma szansę stać się zdrowsze i sprawniejsze dzięki indywidualnemu planowi opieki, specjalistycznym poradom i badaniom, rehabilitacji, a także konsultacjom dotyczące żywienia. Pierwszym krokiem do objęcia dziecka tak zorganizowaną opieką jest wizyta w poradni neonatologicznej ICZMP lub Szpitala im. M. Konopnickiej, na którą może skierować każdy lekarz, który ma kontrakt z NFZ.

W ramach DOK są zapewnione i zorganizowane konsultacje lekarzy specjalistów m.in.

 • w dziedzinie pediatrii,
 • neonatologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • rehabilitacji medycznej,
 • okulistyki,
 • kardiologii dziecięcej,
 • otorynolaryngologii dziecięcej i/lub audiologii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • endokrynologii (endokrynologii i diabetologii dziecięcej),
 • chirurgii dziecięcej,
 • neurochirurgii wraz z niezbędnymi badaniami diagnostycznymi

oraz

 • psychologa,
 • logopedy (neurologopedy),
 • dietetyka,
 • doradcy (edukatora) laktacyjnego).

Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) to nowa forma opieki nad dziećmi do 18 r.ż. u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju (rozpoznania wg ICD-10 F84), czyli autyzm, zespół Retta, zespół Aspergera. Do poradni zdrowia psychicznego prowadzonej przez świadczeniodawców, którzy realizują KO-CZR mogą się zgłosić także rodzice dzieci, u których lekarz podejrzewa takie schorzenie lub mają kłopot z ustaleniem diagnozy.

Celem KO-CZR jest zapewnienie dzieciom, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju, skoordynowanej opieki psychiatrycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, obejmującej także specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne oraz niezbędne badania diagnostyczne.

Pierwszym krokiem do objęcia dziecka tak zorganizowaną opieką jest wizyta w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci (realizującej program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym) w:

 • Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159,
 • SP ZOZ Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10 i przy ul. Bardowskiego 1

lub

 • poradni dla osób z autyzmem dziecięcym w Fundacji NAVICULA w Łodzi przy ul. Krzysztofa Cedry 2.

Lekarz prowadzący, np. specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, który współpracuje z zespołem specjalistycznym składającym się - w zależności od potrzeb - m.in. z: neurologa dziecięcego, rehabilitanta, okulisty, endokrynologa, genetyka klinicznego, we współpracy z psychologiem, logopedą (neurologopedą), pedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą ustala plan opieki.

Na jego podstawie zaplanuje wizyty u specjalistów i program terapeutyczno-rehabilitacyjny (co najmniej 75 godzin na kwartał). Rodzina otrzyma wsparcie w postaci instruktażu, psychoedukacji, terapii i poradnictwa psychologicznego.


Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca

Program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) to całościowa opieka i rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Leczenie pacjentów z zawałem serca to proces wieloetapowy i długotrwały, składający się z hospitalizacji pacjenta, rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, regularnego podawania leków, zmiany nawyków żywieniowych, regularnych wizyt w poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej oraz czasem także implantacji urządzeń typu kardiostymulator czy kardiowerter.

W 2019 roku umowę na realizację świadczeń w ramach programu Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) w województwie łódzkim posiada łącznie 7 szpitali:

 • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 • SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Szpital Powiatowy w Radomsku 

Kompleksowa diagnostyka niepłodności

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pary mogą skorzystać z programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w zakresie "Kompleksowej diagnostyki niepłodności", który realizowany jest od listopada 2017 roku Celem głównym „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”, realizowanego w 2021 r jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności.

Program jest skierowany głównie do osób borykających się z problemem niepłodności, którzy pozostają w związkach małżeńskich lub partnerskich i wcześniej nie byli diagnozowani pod kątem niepłodności.

W ramach podpisanej umowy, świadczeniodawca realizuje zadania zlecone przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ww. programu, obejmujące kompleksową diagnostykę niepłodności, tj.:

 • Opieka lekarza prowadzącego (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Opieka psychologiczna (jednorazowe wynagrodzenie)
 • USG ginekologiczne - Histerosalpinografia
 • Ultrasonograficzna histerosalpingosonografia kontrastowa
 • Laparoskopia
 • USG TRUS
 • Progesteron
 • Gonadotropiny
 • AMH
 • Androgeny
 • Prolaktyna
 • TSH
 • FSH
 • Estradiol
 • Badanie nasienia
 • Testosteron
 • Badanie ogólne moczu
 • Wirus różyczki- przeciwciała IgG
 • Wirus różyczki- przeciwciała IgM
 • Toksoplazmoza IgG (przeciwciała)
 • Toksoplazmoza IgM - Toxoplazmoza IgG
 • Awidność
 • HBs antygen
 • test potwierdzenia (WZW typu B)
 • Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
 • Przeciwciała (anty-HCV)
 • Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1)
 • Chlamydia trachomatis przeciwciała IgG/Ig
 • Chlamydia trachomatis DNA
 • Helicobacter pylori przeciwciała
 • Żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC)
 • Sód
 • Potas
 • Mocznik
 • Magnez
 • Fosfor
 • Kortyzol
 • Wolny kortyzol w moczu
 • Kreatynina w moczu
 • Mutacja genu protrombiny
 • Witamina 25-OH-D3
 • Witamina D - 1,25 OH
 • Limfocyty B
 • Limfocyty T
 • Morfologia krwi 8-parametrowa
 • Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
 • Oznaczenia grupy krwi układu ABO i Rh
 • Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała
 • Wirus/przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) antygen (ilościowo)
 • Czas potrombinowy (PT)
 • Białko C - Białko C reaktywne (CRP)
 • Białko S - Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
 • Białko wiążące hormony płciowe SHBG
 • Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (beta-HCG)
 • Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity
 • Antygen swoisty dla stercza (PSA) wolny
 • Homocysteina
 • hemoglobina glikowana (HbA1c)
 • Hormon luteinizujący (LH)
 • Przeciwciała przeciw cytoplazmie (ANCA) - DHEA SO4 - DHEA
 • Kariotyp - Badania genetyczne
 • MTHFR - Badania genetyczne
 • MTHFR (677T)
 • Badania genetyczne - MTHFR (1298C)
 • Czynnik krzepnięcia V (FV)(Czynnik V Leiden)
 • Cholesterol całkowity - Chlorek (CI)
 • Ureaplasma urealyticum
 • Tyroksyna wolna (FT4)
 • Trijodotyronina wolna (FT3)
 • Przeciwciała przeciwko beta2-glikoproteinie IgG i IgM
 • Glukoza z krwi żylnej
 • Test obciążenia glukozą (OGTT)
 • Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny (TRaB)
 • Mycoplasma hominis (antygen)
 • 17-OH Progesteron (17-Hydroksyprogesteron)
 • Hormon antymullerowski AMH
 • Hormon adrenokortykotropowy (ACTH)
 • Alfa-fetoproteina (AFP)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 1)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 2)
 • Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA 3)
 • Androstendion
 • Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
 • Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO)
 • Antygen CA 125 (CA125)
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgG/IgM
 • Przeciwciała antykardiolipinowe IgM + IgM
 • Antykoagulant toczniowy
 • Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
 • Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM) (VDRL)
 • Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)
 • Test HBA (test fragmentacji DNA)
 • Fragmentacja DNA plemników
 • Badanie MAR IgG/IgA (ocena przeciwciał przeciwplemnikowych)
 • Alfa-glukozydaza obojętna
 • Cytologia szyjki macicy
 • Badanie mikroskopowe materiału biologicznego - preparat bezpośredni
 • Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram
 • Wymazy z pochwy i szyjki macicy na bakterie i grzyby (posiew bakteriologiczno-mykologiczny)
 • Posiew moczu z antybiogramem
 • Posiew nasienia z antybiogramem
 • Komputerowe badanie nasienia
 • Porada specjalistyczna - urologia (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada specjalistyczna - endokrynologia (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada specjalistyczna - genetyka kliniczna (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada specjalistyczna - immunologia kliniczna (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada lekarska, POZ - (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Porada specjalistyczna - andrologia (jednorazowe wynagrodzenie)
 • Laparotomia zwiadowcza
 • Laparotomia
 • Laparoskopia diagnostyczna
 • Biopsja jajnika - inna
 • Laparoskopowa biopsja jajnika
 • Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa)
 • biopsja macicy
 • Laparoskopowe usunięcie zrostów
 • Zabiegi powrózka nasiennego
 • Zabiegi laparoskopowe
 • Plastyka jajowodu i jajnika
 • Usunięcie mięśniaka macicy
 • Histeroskopia diagnostyczna
 • Histerolaparoskopia
 • Histeroskopia operacyjna
 • Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy
 • MRI głowy
 • CT głowy
 • RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym
 • USG tarczycy i przytarczyc
 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
 • USG moszny w tym jąder i najądrzy
 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
 • HyFoSy (Hystero-Foam-Salpinography)
 • Sonohisterografia

Realizatorem ww. programu jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, jako referencyjny ośrodek leczenia niepłodności wybrany przez Ministerstwo Zdrowia.


Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG)

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) realizowana jest od 1 czerwca 2021 roku. Jest to opieka onkologiczna i interdyscyplinarna nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu jelita grubego od etapu diagnostycznego, poprzez leczenie i monitorowanie efektów leczenia. Świadczenia z zakresu Kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego realizuje:

 • Centrum Kompetencji Raka Jelita Grubego, tj. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem piersi (KON-PIERŚ)

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem piersi (KON-PIERŚ). Skuteczną walkę z rakiem piersi ma ułatwić model kompleksowej opieki onkologicznej. Realizujące go ośrodki to placówki specjalizujące się w leczeniu tego nowotworu i zapewniające pacjentkom koordynowaną terapię od momentu postawienia diagnozy, poprzez leczenie chirurgiczne, chemioterapię czy radioterapię, aż po rehabilitację i monitorowanie długofalowych efektów leczenia.

Zgodnie z takim modelem, leczenie szpitalne powinno rozpocząć się nie później niż sześć tygodni od momentu zgłoszenia do szpitala i potwierdzenia diagnozy, a rehabilitacja maksimum miesiąc po zakończeniu terapii.

Ośrodek ma za zadanie zapewnić pacjentce wszystkie niezbędne elementy leczenia, a jeśli nie jest w stanie, bo np. nie zatrudnia rehabilitantów, zorganizować chorej tego rodzaju opiekę we współpracującym z nim podmiocie.

Dzięki temu pacjentka nie jest zmuszona szukać pomocy na własną rękę. Opieką onkologiczną i interdyscyplinarną nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu piersi od etapu diagnostycznego, poprzez leczenie, monitorowanie efektów leczenia oraz rehabilitację od stycznia 2020 roku zajmują się:

 • Centrum kompetencji raka piersi, czyli Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
 • dwa Ośrodki raka piersi, tj.: ICZMP w Łodzi i SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Dieta Mamy

Standard szpitalnego żywienia kobiety w ciąży i w okresie poporodowym - DIETA MAMY.

Świadczenie jest realizowane od grudnia 2019 roku.

Celem głównym pilotażu jest:

 • wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych,
 • propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziałach szpitalnych.

Celami szczegółowymi pilotażu są:

 • podniesienie jakości żywienia pacjentek;
 • zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji;
 • zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia;
 • wyrobienie dobrych nawyków pacjentek w zakresie właściwego odżywiania;
 • spełnienie przez świadczeniodawców warunków przygotowywania posiłków.

Realizatorzy:

 • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
 • Szpital Powiatowy w Radomsku,
 • Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim,
 • NZOZ Medeor sp. z o.o. w Łodzi,
 • NZOZ Salve sp. z o.o. w Łodzi.

Program pilotażowy Trombektomia mechaniczna

Programy pilotażowe - Trombektomia mechaniczna w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu.

Trombektomia mechaniczna to metoda wewnątrznaczyniowego leczenia zatorów w tętnicach, czyli np. udaru mózgu. Zabieg ten jest kolejnym, po angioplastyce wieńcowej, przykładem szeroko rozwijających się ostatnio w medycynie technik małoinwazyjnych, wewnątrznaczyniowych.

Zabieg wykonany jest obecnie w 17 ośrodkach w Polsce.

Realizatorem programu pilotażowego jest od lipca 2019 roku :

 • Oddział neurologii z pododdziałem udarowym Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

Stan na dzień: 27 lipca 2021 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej