Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty w trybie ambulatoryjnym, pacjent może zostać skierowany na dalsze leczenie w szpitalu.

Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisaną umowę z NFZ. Może wybrać dowolną placówkę na terenie całej Polski.

Do szpitala pacjent jest przyjmowany na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza. W przypadku braku możliwości przyjęcia do szpitala w dniu zgłoszenia, pacjent powinien zostać wpisany na listę oczekujących.

Skierowanie do szpitala może być wystawione również przez lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, np. przez lekarza leczącego „prywatnie”, bez umowy z NFZ.

Pacjent przyjmowany do szpitala powinien przedstawić dowód potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku stanu nagłego dokument ten może zostać przedstawiony w innym czasie nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia, jeśli pacjent przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia. W razie nieprzedstawienia dokumentu w podanych terminach pacjent będzie obciążony kosztami świadczenia.

W przypadku zakwalifikowania pacjenta do leczenia w oddziale szpitalnym, a w szczególności do planowego leczenia operacyjnego, wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych leży po stronie szpitala.

W czasie pobytu pacjenta w szpitalu lekarz POZ nie może wystawiać zleceń na środki pomocnicze i ortopedyczne, w tym na pieluchomajtki. Nie może także ordynować leków, których konieczność zażywania wynika z przebiegu hospitalizacji. Przyjętemu pacjentowi szpital zapewnia bezpłatne leki oraz wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do realizacji leczenia.

Pacjent przebywający w szpitalu może skorzystać z dodatkowej, płatnej opieki pielęgniarskiej. Opieka taka nie może jednak polegać na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Lekarz leczący chorego w szpitalu zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym okresu ich stosowania i sposobu dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Pacjent po zakończeniu hospitalizacji (także w szpitalnym oddziale ratunkowym) powinien otrzymać kartę informacyjną oraz, w zależności od potrzeb, informację dla lekarza POZ, recepty, zwolnienie lekarskie, skierowania do lekarzy specjalistów.  


Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC)

Celem programu KOC jest zapewnienie kobietom w ciąży skoordynowanej opieki obejmującej poradnictwo ambulatoryjne, poród i opiekę nad noworodkiem – a w przypadku wskazań medycznych – także niezbędne hospitalizacje.

W ramach realizacji tego programu kobieta ma też zapewnione m. in.:

 • indywidualny plan opieki perinatalnej,
 • konsultacje specjalistyczne konieczne w procesie opieki,
 • całodobową możliwość uzyskania porady,
 • realizację opieki zgodnie ze standardami postępowania medycznego określonymi w przepisach prawa z zakresu opieki okołoporodowej.

Podjęciu przez kobietę decyzji o przystąpieniu do programu KOC powinna towarzyszyć rozmowa o zasadach korzystania ze świadczeń oraz o samym programie. Po dokonaniu wyboru tej formy opieki, kobieta uzyskuje Informację dla kobiety objętej koordynowaną opieką nad kobietą w ciąży, która zawiera m.in. dane kontaktowe osoby (lekarza lub położnej), która będzie współpracować z pacjentką, oraz wykaz miejsc udzielania świadczeń w okresie objęcia opieką koordynowaną. Na każdym etapie ciąży pacjentka może zmienić decyzję o wyborze tej formy opieki (informując o rezygnacji placówkę medyczną).

Program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży w województwie łódzkim realizują:

 • Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7,
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, ul. Sobieskiego 4,
 • SALVE w Łodzi, ul. Szparagowa 10.
 • Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36.

Dziecięca opieka koordynowana (DOK)

Dziecięca opieka koordynowana to kompleksowa opieka nad dziećmi do ukończenia 3 r. ż, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu a także noworodkami urodzonymi przedwcześnie z ciąży o czasie trwania poniżej 33 tygodni, klasyfikowanym jako noworodki VLBW (z ang. very low birth weight).

Chore dziecko ma szansę stać się zdrowsze i sprawniejsze dzięki indywidualnemu planowi opieki, specjalistycznym poradom i badaniom, rehabilitacji, a także konsultacjom dotyczące żywienia. Pierwszym krokiem do objęcia dziecka tak zorganizowaną opieką jest wizyta w poradni neonatologicznej ICZMP lub Szpitala im. M. Konopnickiej, na którą może skierować każdy lekarz, który ma kontrakt z NFZ.

W ramach DOK są zapewnione i zorganizowane konsultacje lekarzy specjalistów m.in.

 • w dziedzinie pediatrii,
 • neonatologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • rehabilitacji medycznej,
 • okulistyki,
 • kardiologii dziecięcej,
 • otorynolaryngologii dziecięcej i/lub audiologii,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • endokrynologii (endokrynologii i diabetologii dziecięcej),
 • chirurgii dziecięcej,
 • neurochirurgii wraz z niezbędnymi badaniami diagnostycznymi

oraz

 • psychologa,
 • logopedy (neurologopedy),
 • dietetyka,
 • doradcy (edukatora) laktacyjnego).

Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)

Koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) to nowa forma opieki nad dziećmi do 18 r.ż. u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju (rozpoznania wg ICD-10 F84), czyli autyzm, zespół Retta, zespół Aspergera. Do poradni zdrowia psychicznego prowadzonej przez świadczeniodawców, którzy realizują KO-CZR mogą się zgłosić także rodzice dzieci, u których lekarz podejrzewa takie schorzenie lub mają kłopot z ustaleniem diagnozy.

Celem KO-CZR jest zapewnienie dzieciom, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju, skoordynowanej opieki psychiatrycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, obejmującej także specjalistyczne poradnictwo ambulatoryjne oraz niezbędne badania diagnostyczne.

Pierwszym krokiem do objęcia dziecka tak zorganizowaną opieką jest wizyta w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci (realizującej program terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym) w:

 • Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159,
 • SP ZOZ Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 8/10 i przy ul. Bardowskiego 1

lub

 • poradni dla osób z autyzmem dziecięcym w Fundacji NAVICULA w Łodzi przy ul. Krzysztofa Cedry 2.

Lekarz prowadzący, np. specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, który współpracuje z zespołem specjalistycznym składającym się - w zależności od potrzeb - m.in. z: neurologa dziecięcego, rehabilitanta, okulisty, endokrynologa, genetyka klinicznego, we współpracy z psychologiem, logopedą (neurologopedą), pedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą ustala plan opieki.

Na jego podstawie zaplanuje wizyty u specjalistów i program terapeutyczno-rehabilitacyjny (co najmniej 75 godzin na kwartał). Rodzina otrzyma wsparcie w postaci instruktażu, psychoedukacji, terapii i poradnictwa psychologicznego.


Kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale serca

Program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) to całościowa opieka i rehabilitacja kardiologiczna dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Leczenie pacjentów z zawałem serca to proces wieloetapowy i długotrwały, składający się z hospitalizacji pacjenta, rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, regularnego podawania leków, zmiany nawyków żywieniowych, regularnych wizyt w poradni kardiologicznej, rehabilitacji kardiologicznej oraz czasem także implantacji urządzeń typu kardiostymulator czy kardiowerter.

W 2019 roku umowę na realizację świadczeń w ramach programu Kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał) w województwie łódzkim posiada łącznie 7 szpitali:

 • SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM UM w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
 • SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi
 • Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
 • SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Szpital Powiatowy w Radomsku 

Kompleksowa diagnostyka niepłodności

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pary mogą skorzystać z programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 w zakresie "Kompleksowej diagnostyki niepłodności", który realizowany jest od listopada 2017 roku przez Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, jako referencyjny ośrodek leczenia niepłodności wybrany przez Ministerstwo Zdrowia.

W ramach podpisanej umowy, ICZMP realizuje zadania zlecone przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ww. programu, obejmujące kompleksową diagnostykę niepłodności, tj.:

 • Opieka lekarza prowadzącego (jenorazowe wynagrodzenie)
 • Opieka psychologiczna (jednorazowe wynagrodzenie)
 • USG ginekologiczne
 • Histerosalpinografia
 • Ultrasonograficzna histerosalpingosonografia kontrastowa
 • Laparoskopia
 • USG TRUS
 • Progesteron
 • Gonadotropiny
 • AMH
 • Androgeny
 • Prolaktyna
 • TSH
 • FSH
 • Estradiol
 • Badanie nasienia
 • Testosteron
 • Badanie moczu.

Stan na dzień: 1 września 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej