Skip to main content

Dla pacjenta

Świadczeniodawca i jego obowiązki

Świadczeniodawca to np. lekarz, pielęgniarka, położna, poradnia, szpital, gabinet stomatologiczny czy gabinet fizykoterapii, który  udziela świadczeń na podstawie umowy z NFZ.

Do jego podstawowych zadań i obowiązków należą: 

 • opieka i udzielanie pomocy medycznej pacjentom zgodnie z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 
 • wykonywanie świadczeń przez uprawnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje osoby; 
 • przyjmowanie pacjentów w pomieszczeniach, wyposażonych w certyfikowany, atestowany sprzęt medyczny, odpowiadających określonym standardom; 
 • przyjmowanie pacjentów w ustalonym, możliwie najkrótszym, terminie; 
 • przestrzeganie praw pacjenta; 
 • rejestracja pacjentów; 
 • informowanie pacjenta.

Lekarz udzielający świadczeń w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie może w godzinach wykazanych w harmonogramie pracy udzielać świadczeń odpłatnie (komercyjnie)!

Pierwszy kontakt

Każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń w ramach umowy z Funduszem musi umieścić na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, tablicę informacyjną z logo NFZ i nazwą świadczeniodawcy. Taka tablica jest znakiem dla pacjenta, że w tym miejscu może skorzystać ze świadczeń w ramach ubezpieczenia w NFZ. Dlatego powinna znajdować się w miejscu widocznym i ogólnodostępnym.

Jeśli w tym samym budynku mieszczą się także inne poradnie, które nie zawarły umowy z Funduszem, logo powinno wskazywać jednoznacznie, gdzie udzielane są bezpłatne świadczenia zdrowotne.

Oprócz tablicy informacyjnej, w dobrze widocznym miejscu powinny znaleźć się: 

 • informacje o godzinach i miejscach przyjęć oraz o osobach, które przyjmują pacjentów; 
 • informacje o miejscach i godzinach pracy podwykonawców, np. laboratoriów, do których kierowani są pacjenci; 
 • zasady zapisów na porady i wizyty, także domowe; 
 • informacje o możliwości zapisania się na listę oczekujących; 
 • informacje o trybie składania skarg i wniosków.

Na tablicy ogłoszeń powinny zostać umieszczone także: 

 • wykaz praw pacjenta; 
 • adres oraz numer telefonu Rzecznika Praw Pacjenta; 
 • numery telefonów alarmowych ratownictwa medycznego: 112 i 999.

Dodatkowo w poradni lekarza POZ powinna znaleźć się informacja o tym, kto i gdzie udziela pomocy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i dni świąteczne.

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców