Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest przyporządkowany do oddziału wojewódzkiego NFZ. Przynależność do konkretnego oddziału zależy od miejsca zamieszkania i zgłoszenia. Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

 

Płatnikami składek są m.in.: 

 • dla rolników i ich domowników - KRUS,
 • pracodawca - dla pracowników, 
 • urząd pracy - dla bezrobotnych, 
 • najczęściej ZUS lub KRUS - dla emerytów i rencistów,
 • szkoła lub uczelnia wyższa - dla uczniów i studentów, którzy: 
  • nie są nie są zgłoszeni jako członkowie rodziny lub, 
  • nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu i ukończyli 26 lat.

 

Wymienione wyżej instytucje zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin.

 

Osoby, które na przykład: 

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, 
 • ubezpieczyły się dobrowolnie,
 • są uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu,

zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie. Wszelkich  zgłoszeń oraz aktualizacji dokonują w ZUS.

 

Dane dotyczące zgłoszeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS i KRUS przekazują do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniodawców

ABC świadczeń medycznych