Skip to main content

Dla pacjenta

Przynależność do oddziału NFZ

Każdy pacjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest przyporządkowany do oddziału wojewódzkiego NFZ. Przynależność do konkretnego oddziału zależy od miejsca zamieszkania i zgłoszenia. Czasowa zmiana miejsca pobytu nie pociąga za sobą konieczności jednoczesnej zmiany oddziału Funduszu. Jeżeli jednak osoba zmienia miejsce zamieszkania na stałe, powinna powiadomić o tym płatnika składki, który dokona stosownej zmiany.

 

Płatnikami składek są m.in.: 

 • dla rolników i ich domowników - KRUS,
 • pracodawca - dla pracowników, 
 • urząd pracy - dla bezrobotnych, 
 • najczęściej ZUS lub KRUS - dla emerytów i rencistów,
 • szkoła lub uczelnia wyższa - dla uczniów i studentów, którzy: 
  • nie są nie są zgłoszeni jako członkowie rodziny lub, 
  • nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu i ukończyli 26 lat.

Wymienione wyżej instytucje zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin.

 

Osoby, które na przykład: 

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, 
 • ubezpieczyły się dobrowolnie,
 • są uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu,

zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie. Wszelkich  zgłoszeń oraz aktualizacji dokonują w ZUS.

 

Dane dotyczące zgłoszeń oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS i KRUS przekazują do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniodawców