Skip to main content

Dla pacjenta

Jak uzyskać EKUZ - Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego - Okres ważności EKUZ

 

Jeśli planujecie Państwo wyjazd za granicę do państw UE / EFTA zapraszamy z wnioskiem o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego osobiście do Oddziału NFZ w Łodzi, przy ul. TARGOWEJ 35 lub jednej z Delegatur.

 • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej), 97-300 Piotrków Trybunalski.
 • Delegatura w Sieradzu, al. Jana Pawła II 3, 98-200 Sieradz.
 • Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice.

 

Zachęcamy również do przesyłania wniosków korespondencyjnie za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej,
 • od dnia 1 października 2021 r. turystyczny wniosek o kartę EKUZ złożysz on-line tylko przez IKP lib ePUAP. Nie będzie możliwości wysłania go e-mailem.
 •  w przypadku wyjazdów pracowniczych na podstawie A1 - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
 • ePUAP-u,
 • Internetowego Konta Pacjenta.

Prosimy o załączenie skanu pierwszej strony wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie EKUZ wraz z niezbędnymi dokumentami.

 

Przesyłając wniosek prosimy wziąć pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie karty, 5 dni roboczych od daty wpływu (w miesiącach od czerwca do września ok. 10 dni roboczych) oraz czas niezbędny na jej doręczenie przez pocztę.

 

Wnioski przesyłane za pośrednictwem maila, ePUAP-u, Internetowego Konta Pacjenta czy też poczty tradycyjnej powinny zawierać adres na który karta EKUZ będzie zwrotnie odesłana.

 

Wnioski, które nie będą zawierały adresu zwrotnego - pozostaną bez rozpatrzenia.

 

UWAGA!

Jeżeli chcecie Państwo odebrać kartę osobiście zapraszamy na Salę Obsługi w Łodzi przy ul. Targowej 35 lub do Delegatur, gdzie karty EKUZ wydawane są „od ręki”. Tym samym prosimy o niewysyłanie w takiej sytuacji wniosków o wydanie karty EKUZ do NFZ.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 Terminal kończy wydawanie numerków 30 minut przed końcem pracy Oddziału.

  


UWAGA! Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, możesz to zrobić na podstawie upoważnienia.

 

Jeśli w systemie informatycznym NFZ będziesz miał status: ubezpieczony - nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów; jeśli okaże się, że w Twojej dokumentacji są braki lub masz status: nieubezpieczony, wówczas musisz okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie.

 

Wyjątkiem są osoby powyżej 18. roku życia kontynuujące kształcenie i zgłoszone jako członek rodziny osoby ubezpieczonej - muszą one przedłożyć aktualny/ważny dokument potwierdzający kontynuację nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką oraz dokument potwierdzający dopisanie do ubezpieczenia jako członek rodziny.

 

Osoby, które są ubezpieczone z tytułu renty lub emerytury proszone są o posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego te uprawnienia (legitymacja emeryta, rencisty).

 


Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie

Wnioskodawca, dla którego Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, w celu uzyskania EKUZ powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:

 

Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.:

 • w przypadku pracowników: ZUS ZUA bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, zaświadczenie pracodawcy - dokument ważny jest 30 dni od jego wystawienia;
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: ZUS ZZA bądź zaświadczenie z ZUS-u;
 • w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • w przypadku emerytów: legitymacja emeryta lub decyzja o przyznaniu emerytury;
 • w przypadku rencistów: legitymacja rencisty lub decyzja o przyznaniu renty;
 • w przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy: zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu i odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:

 • dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • oraz w przypadku osób, które ukończyły 18. rok życia: dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna/studencka) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 


W przypadku osób innych niż ubezpieczone należy dołączyć dokument odpowiednio do sytuacji np.:

 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, dotyczy osób objętych ww. decyzją. zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie kartę przebiegu ciąży, oraz dokument stwierdzający tożsamość - dotyczy kobiet w ciąży;
 • w przypadku kobiet w okresie połogu - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka i dokument stwierdzający tożsamość matki (dotyczy nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP);
 • dokument potwierdzający tożsamość albo skrócony odpis aktu urodzenia (dotyczy osób posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia;
 • świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o ukończeniu szkoły/skreśleniu z listy uczniów W przypadku osób kończących szkołę ponadpodstawową prawo do świadczeń wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki albo skreślenia z listy uczniów;
 • dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów/skreśleniu z listy studentów
 • w przypadku osób kończących uczelnię wyższą prawo do świadczeń wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.
 • zaświadczenie z ZUS o przyznaniu zasiłku chorobowego aktualne na dzień generowania karty EKUZ;
 • zaświadczenie z ZUS osoby ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń aktualne na dzień generowania karty EKUZ;

 


UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18. roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

 


 

 

Pracownik NFZ sprawdzi Twoje dane.

 

UWAGA! Osoby spoza Oddziału Łódzkiego przebywające na terenie Województwa Łódzkiego nie posiadające statusu osoby ubezpieczonej, muszą przedłożyć wniosek o EKUZ wraz z wymaganymi dokumentami do Oddziału zgodnie z adresem zamieszkania.

 


 

 

EKUZ jest bezpłatna i jeśli zgłosisz się po nią osobiście, zostanie wydana od ręki.

 

Jedynie w sytuacji, gdy osoba nie posiada statusu osoby ubezpieczonej i jest spoza  ŁOW NFZ, jej wniosek o kartę EKUZ musi być rozpatrzony w Oddziale zgodnie z adresem zamieszkania.

  

Jeśli wniosek prześlesz e-mailem lub pocztą - karta zostanie wystawiona w ciągu 5 dni od daty wpływu korespondencji (a w okresie wakacyjnym od czerwca do września w ciągu 10 dni roboczych), a następnie przesłana listem poleconym. Można ją także odebrać w Oddziale – osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej posiadającej pisemne upoważnienie do odbioru karty.

 

Karty EKUZ wystawiane są w związku z:

 • wyjazdem związanym z pobytem turystycznym;
 • wyjazdem związanym z pracą, np. w związku z delegacją służbową pracownika najemnego (w tym również pracowników służb mundurowych), wykonywaniem podobnej pracy w innym państwie przez osobę prowadzącą działalność tzw. "samoodelegowanie", czy też w związku z wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE/EFTA - dotyczy to osób posługujących się formularzem E101/E102/A1 oraz dyplomatów;
 • wyjazdem do szkoły lub na uczelnię w celu kształcenia się, lub też na praktyki studenckie / uczniowskie;
 • poszukiwaniem pracy przez bezrobotnego - dotyczy to osób posługujących się formularzem U2.

 


 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na różny okres czasu w zależności od sytuacji ubezpieczeniowej Wnioskodawcy:

 

EKUZ ważną do 18 roku życia mogą otrzymać osoby:

 • są zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny,
 • mają swój własny tytuł do ubezpieczenia np. renta.

 

EKUZ ważną 36 miesięcy otrzymają osoby ubezpieczone, które są:

 • zatrudnione na umowę o pracę,
 • prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierające świadczenia przedemerytalne.

  

EKUZ ważną 18 miesięcy otrzymają osoby ubezpieczone, które są:

 • studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w wieku powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń),
 • dzieci/ uczniowie, posiadający własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia,
 • pobierające rentę - w przypadku okazania dokumentu potwierdzającego dłuższy okres uprawnień np. decyzję lub legitymację ZUS-owską EKUZ może być wydany na okres wynikający z dokumentu.

  

EKUZ ważną 20 lat otrzymają:

 • emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni);
 • osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

 

EKUZ ważną na 5 lat mogą otrzymać osoby:

 • pobierające emeryturę, które nie osiągnęły wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni).

 

EKUZ ważną 2 miesiące mogą otrzymać osoby:

 • zarejestrowane w Urzędzie Pracy,
 • zgłoszone do ubezpieczenia dobrowolnego,
 • pracujące na umowę zlecenie,
 • zgłoszone do ubezpieczenia ale mające brak składek,

 

EKUZ ważną do 6 miesięcy mogą otrzymać:

 • kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, maksymalnie do 42 dni od dnia porodu.
 • nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu.
 • nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia przez te osoby 18 rok życia),

 

EKUZ ważną do 90 dni

 • osoby, które otrzymują świadczenia z pomocy społecznej i posiadają decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

EKUZ ważną do 30 dni

 • otrzymują osoby, które w CWU mają status inny niż „nieubezpieczony”.
  Następnie należy podjąć działania w celu ustalenia statusu osoby.

 

Stan na dzień: 07 czerwca 2024 r.

Źródło: Wydział Obsługi Klienta i Profilaktyki

Leczenie za granicą