Skip to main content

Dla pacjenta

Jak uzyskać dobrowolne ubezpieczenie?

 

Przeczytaj, kto może się ubezpieczyć dobrowolnie:

 

 1. Obywatele Polski - jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej (UE) nie mają tytułu obowiązkowego do ubezpieczenia zdrowotnego ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej, pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym.
 2. Wolontariusze – wnioskodawcą i zawierającym umowę z oddziałem Funduszu jest Korzystający.
 3. Cudzoziemcy - którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywają na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE), a na terenie UE nie mają tytułu obowiązkowego do ubezpieczenia zdrowotnego ani nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia jako członkowie rodziny osoby ubezpieczonej oraz studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, odbywający staż adaptacyjny, członkowie zakonów, alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantki, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedników, odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

 

Jeśli chcesz się ubezpieczyć, musisz złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia dobrowolnego w Funduszu:

w Łodzi – ul. Targowa 35 lub delegaturze Funduszu – w Skierniewicach, Sieradzu lub Piotrkowie Trybunalskim

 

Musisz mieć ze sobą następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym powinna przedstawić następujące dokumenty:

 

 • Przygotuj dokument tożsamości. W przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, konieczne może być przedstawienie dokumentu dokumentu tożsamości.
 • Dokument potwierdzający wygaśnięcie ostatniego tytułu do ubezpieczenia np. świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej, dokument potwierdzający zakończenie ubezpieczenia na terenie UE i EFTA itp. (w przypadku braku dokumentu, okres przerwy w ubezpieczeniu obliczany jest na podstawie systemu informatycznego NFZ).
 • Wypełniony druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA (do pobrania w oddziale),
  pełnomocnictwo - jeśli chcesz zawrzeć umowę za pośrednictwem osoby trzeciej, musi ono zawierać informacje o adresie zamieszkania i nr. PESEL osoby ubezpieczanej (pełnomocnikiem może być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona).
 • W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia dzieci powyżej 18. r.ż. należy załączyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające pozostawanie uczniem/studentem (zaświadczenie ważne jest 30 dni, nie jest honorowana legitymacja ucznia/studenta).

 

Cudzoziemcy - wykaz dokumentów do uzgodnienia w oddziale.

 

Zgłoś do ubezpieczenia członków rodziny, którzy nie posiadają własnego tytułu do ubezpieczenia - składając wniosek, należy wskazać dane tych członków rodziny, tj. imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania.

 

Członkami rodziny w rozumieniu ustawy są następujące osoby:

 • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
 • małżonek,
 • krewni wstępni pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice, dziadkowie).

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

 

! Brak zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny może skutkować ukaraniem osoby ubezpieczającej się dobrowolnie karą grzywny

 

W chwili składania wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym liczony jest okres czasu, jaki upłynął od dnia wygaśnięcia poprzedniego tytułu do ubezpieczenia (np. od daty wyrejestrowania z urzędu pracy albo rozwiązania stosunku pracy).

 

W przypadku, gdy przerwa w ubezpieczeniu jest dłuższa niż 3 miesiące, zawarcie umowy uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej na rachunek Narodowego Funduszu Zdrowia. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym

 

Opłata dodatkowa nie jest pobierana od:

 • korzystającego, który ubezpiecza dobrowolnie wolontariusza,
 • studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, od odbywających staż adaptacyjny,
 • członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników,
 • odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim.

 

Opłacasz składkę na ubezpieczenie dobrowolne - składka jest miesięczna i niepodzielna. Opłacana jest na indywidualne konto ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec - do 15 sierpnia).

 

Wymiar składki

Wymiar składki – wysokość składki stanowi 9% zadeklarowanej we wniosku podstawy, nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku z poprzedniego kwartału, ogłaszane co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i stanowi 9% podstawy –  w II kwartale 2024 r. – 726,93 PLN (podstawa wymiaru składki 8077,01 PLN).

 

Każdorazowa zmiana wysokości składki podawana jest przez NFZ na stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem Telefonicznej Infolinii Pacjenta 800 190 590.

 

Wyjątki w wymiarze składki:

dla korzystającego - kwota odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu – tj. 234,00 PLN (podstawa wymiaru składki 2 600,00 PLN) – składkę odprowadza korzystający;

dla cudzoziemców - studentów i uczestników studiów doktoranckich, absolwentów, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, dla odbywających staż adaptacyjny a także członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantek, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników oraz dla odbywających kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim - kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego – tj. 55,80 PLN (podstawa wymiaru składki 620,00 PLN );

 

Po opłaceniu składki w danym miesiącu, każdorazowo zgłaszasz się do ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania aby złożyć druk DRA.

 

Jeśli ubezpieczający się dobrowolnie posiada zaległości w opłacaniu składek do ZUS z poprzednich tytułów (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), wówczas bieżąca składka na ubezpieczenie dobrowolne nie zostanie odnotowana w systemie ZUS i NFZ a osoba taka będzie nieubezpieczona.

 

Jesteś ubezpieczony i masz prawo do świadczeń od dnia określonego w umowie. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. Dokumentem ubezpieczenia jest umowa oraz aktualny dowód opłacenia składki zdrowotnej.

Stan na dzień: 23 kwietnia 2024 r.

Źródło: Wydział Organizacyjny i Administracyjno-Gospodarczy

 Więcej informacji na temat dobrowolnego ubezpieczenia