Skip to main content

Jak wyjaśnić status ubezpieczenia?

Jeśli podczas wizyty u lekarza czy w szpitalu system eWUŚ nie potwierdził Twojego prawa do świadczeń, a wiesz na pewno, że jesteś ubezpieczony i masz prawo leczyć się bezpłatnie (lub jesteś nieubezpieczony, ale masz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej – patrz jeśli jesteś nieubezpieczony…), nie martw się.

Złóż oświadczenie i skorzystaj z zaplanowanego leczenia.

Pamiętaj jednak, aby wyjaśnić swój status ubezpieczenia, tak, by na przyszłość eWUŚ potwierdził, zgodnie z prawdą, Twoje prawo do świadczeń. Wybierz link, który opisuje Twoją sytuację i przeczytaj, jak w Twoim przypadku wyjaśnić status ubezpieczenia.

Jeśli jesteś ubezpieczonym dorosłym, który ma własny tytuł do ubezpieczenia (pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny zarejestrowany w UP) zgłoś się do płatnika składki i sprawdź, czy zgłosił Ciebie (a także członków Twojej rodziny, np. dzieci, małżonka, który nie ma pracy) do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • pracownik – u pracodawcy
 • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - w ZUS
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
 • przedsiębiorca – w ZUS
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - w NFZ

Jeśli płatnik potwierdzi, że zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, weź od niego dokument, który wskazuje datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dla pracownika jest to ZUS ZUA, dla członka rodziny jest to ZUS ZCZA/ZCNA).


 • Zgłoś się do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (Łódź, ul. Targowa 35)
  lub delegatury (Piotrków Trybunalski al. Armii Krajowej 15; Skierniewice,
  Jagiellońska 29; Sieradz ul. Jana Pawła II 3) z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz z dokumentem otrzymanym od płatnika.

lub

 • Prześlij podpisany wniosek do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pocztą tradycyjną (papierową) na adres: 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58 lub poprzez profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres skrytki ePUAP: /g2s1or6i3h/SkrytkaESP.

Do wniosku dołącz dokument otrzymany od płatnika.

Jeśli w Twoim imieniu będzie występował Twój współmałżonek lub rodzic, wówczas do ww. dokumentów należy dołączyć także Twoje pisemne upoważnienie dla tego współmałżonka lub rodzica do wystąpienia do NFZ o wyjaśnienie Twojego statusu ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracownik ŁOW NFZ wyjaśni wszystko z ZUS/KRUS. Otrzymasz listowne zawiadomienie o wyniku postępowania wyjaśniającego.

W przypadku pozytywnej weryfikacji statusu ubezpieczenia system eWUŚ będzie odtąd potwierdzał Twoje prawo do świadczeń, natomiast w przypadku weryfikacji negatywnej otrzymasz pisemne wskazówki, jak dalej postępować, by uzyskać potwierdzenia prawa do świadczeń.

Stan na dzień: 27 listopada 2020 r.

 

Jeśli uważasz, że Twoje nieletnie dziecko jest ubezpieczone, sprawdź u swojego płatnika składki, czy zgłosił on dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli płatnik potwierdzi, że dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, poproś o dokument, który wskazuje datę zgłoszenia dziecka do Twojego ubezpieczenia jako członka rodziny (np. ZUS ZCZA/ZCNA).

Zgłoś się z ww. dokumentem do ŁOW NFZ (Łódź, ul. Targowa 35); możesz także przesłać kserokopie ww. dokumentów i wniosek o wyjaśnienie statusu ubezpieczenia pocztą (ŁOW NFZ, Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź) lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  wówczas wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Aby złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

Pracownik ŁOW NFZ podejmie postępowanie wyjaśniające z ZUS/KRUS, a po jego zakończeniu listownie zawiadomi Cię o jego wyniku.

W przypadku pozytywnej weryfikacji statusu ubezpieczenia system eWUŚ będzie odtąd potwierdzał prawo Twojego dziecka do świadczeń jako osoby ubezpieczonej, natomiast w razie weryfikacji negatywnej otrzymasz pisemne wskazówki, co zrobić, by uzyskać dla dziecka potwierdzenie prawa do świadczeń.

Stan na dzień: 1 czerwca 2020 r.

Jeśli jesteś pełnoletnim uczniem lub studentem do 26 r. ż. i uważasz, że zostałeś zgłoszony przez rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego Twój status ubezpieczenia musi wyjaśnić rodzic, który zgłosił Cię do swojego ubezpieczenia u swojego płatnika składek (np. pracownik u pracodawcy).

Jeśli płatnik potwierdzi, że dokonał zgłoszenia do ubezpieczenia, rodzic powinien wziąć od niego dokument, który wskazuje datę Twojego zgłoszenia do jego ubezpieczenia jako członek rodziny (np. ZUS ZCZA/ZCNA).

Powinieneś zgłosić się z ww. dokumentem oraz legitymacją szkolną lub studencką do ŁOW NFZ ( Łódź, Targowa 35); możesz także przesłać kserokopie ww. dokumentów i wniosek o wyjaśnienie statusu ubezpieczenia pocztą (ŁOW NFZ, Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź) lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  wówczas wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym.

Jeśli w Twoim imieniu będzie występował rodzic, do ww. dokumentów należy dołączyć także Twoje pisemne upoważnienie dla tego rodzica do wystąpienia do NFZ o wyjaśnienie Twojego statusu ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracownik ŁOW NFZ podejmie postępowanie wyjaśniające z ZUS/KRUS, a po jego zakończeniu listownie zawiadomi Cię o jego wyniku.

Jeśli Twój statusu ubezpieczenia zostanie pozytywnie zweryfikowany, system eWUŚ będzie odtąd potwierdzał Twoje prawo do świadczeń, w razie weryfikacji negatywnej otrzymasz pisemne wskazówki, co zrobić, by uzyskać potwierdzenie prawa do świadczeń.

Jeżeli byłeś zgłoszony do ubezpieczenia, ale jednocześnie podjąłeś pracę, na przykład w czasie wakacji w ramach umowy zlecenia, Twoje ubezpieczenie zgłoszone przez rodzica wygasło i nie zostanie przywrócone automatycznie gdy zakończysz swoją pracę. W takim przypadku, żeby korzystać ze świadczeń zdrowotnych,

Rodzic ponownie musi zgłosić Cię do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.

Twoje prawo do świadczeń wygaśnie także w przypadku, gdy rodzice, którzy zgłosili Cię do ubezpieczenia zmienią pracę i nie zgłoszą Cię u nowego pracodawcy. Przypomnij im wtedy, żeby uczynili to ponownie.

System eWUŚ nie potwierdzi Twojego prawa do świadczeń, jeśli jesteś nieubezpieczony, ale masz prawo do leczenia na podstawie odrębnych przepisów i dokumentów np.:

 • poświadczenia wydanego przez Oddział Wojewódzki Funduszu na podstawie formularza E106/E109/E120/E121,
 • zaświadczenia wydanego przez ZUS potwierdzającego pobieranie zasiłku chorobowego/świadczenia rehabilitacyjnego po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,
 • decyzji wójta/burmistrza/prezydenta wydanej na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

Chcąc skorzystać z leczenia, zobowiązany jesteś do przedstawienia ww. dokumentu lub do złożenia oświadczenia.

Nie musisz wyjaśniać swojego statusu ubezpieczenia w ZUS/KRUS czy w NFZ!

PAMIĘTAJ!  Jeśli Twoja sytuacja się zmieni, np. skończy się zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne/minie okres obowiązywania decyzji MOPS - tracisz prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej od następnego dnia po ustaniu ww. świadczeń.

Musisz postarać się o uzyskanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. poprzez rejestrację w urzędzie pracy) bądź zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny (np. przez ubezpieczonego współmałżonka). Jeśli nie masz żadnej z powyższych możliwości – możesz zawrzeć z NFZ umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i samodzielnie opłacać składki do ZUS. Sprawdź, jak się ubezpieczyć dobrowolnie.

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców