Skip to main content

Dla pacjenta

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające

W dniu 1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U.2019.303), określająca warunki i tryb przyznawania tego świadczenia, a także regulująca kryteria przyznawania go oraz zasady wypłacania i finansowania.

 

Ww. ustawa wprowadziła również zmiany m.in. w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U.2018.1510 ze zm.), wskazując, iż:

  1. Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające zostają objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 66 ust. 1 pkt 16a).
  2. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające powstaje od dnia, od którego przysługuje jego wypłata, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia (art. 72a).
  3. Osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające do ubezpieczenia zdrowotnego zgłaszane są przez jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwą do wydania decyzji w sprawach świadczeń, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, właściwy organ emerytalny lub instytucję wypłacającą emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ubezpieczenia lub zaistniały zmiany dotyczące tego obowiązku (art. 75 ust. 1).
  4. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 81 ust. 8 pkt 2a).
  5. Za osobę pobierającą rodzicielskie świadczenie uzupełniające składkę jako płatnik oblicza, pobiera z kwoty rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, i odprowadza jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określona w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwa do wydawania decyzji w sprawach świadczeń, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, inny właściwy organ emerytalny lub rentowy lub instytucja wypłacająca emeryturę lub rentę albo bank dokonujący wypłaty emerytury lub renty z zagranicy (art. 85 ust. 9).

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców