W związku z pytaniami pacjentów odnośnie realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że pacjent po potwierdzeniu własnoręcznym podpisem odbioru wyrobu medycznego z zakresu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych lub w jego imieniu przez przedstawiciela ustawowego albo inną osobę (na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez pacjenta lub zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego o stanie zdrowia świadczeniobiorcy uniemożliwiającym wystawienie przez niego ww. upoważnienia) przekazuje ww. zlecenie świadczeniodawcy, który ma podpisaną umowę z NFZ i zrealizował zlecenie na rzecz pacjenta. Następnie świadczeniodawca rozlicza zrealizowane zlecenia z właściwym Oddziałem NFZ.
W związku z tym, ewentualne problemy z rozliczeniem zrealizowanych na rzecz pacjentów zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne są wyjaśniane na linii świadczeniodawca – Oddział NFZ, natomiast pacjent, na rzecz którego zostały zrealizowane nie ponosi żadnych z tego tytułu kosztów finansowych.


Źródło: Dział POZ oraz ZAO