Skip to main content

Dla pacjenta

Poradnik pacjenta - zapisy na wizyty i badania

Wpisy na listy oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej na terminy wykraczające poza okres objęty umową zawartą z NFZ

ZASADY OGÓLE

 1. Zasady organizacji zapisów na porady specjalistyczne mają zastosowanie jedynie w przypadku ustalania terminu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów pierwszorazowych
 2. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w poradniach specjalistycznych są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o ich udzielanie
 3. W przypadku braku możliwości bieżącej realizacji świadczeń, placówka medyczna zobowiązana jest wpisać pacjenta (za jego lub jego przedstawiciela ustawowego zgodą)
  na listę oczekujących oraz pisemnego poinformowania świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia wraz z podaniem przyczyny wyboru danego terminu
 4. W przypadku kwalifikacji pacjenta na skierowaniu jako „przypadek pilny” – pacjenci tacy umieszczani są na liście oczekujących przed pacjentami o statusie „przypadek stabilny”. Decyzje o pilności udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej podejmuje lekarz w oparciu o kryteria medyczne.
 5. Placówki medyczne dokonują wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę - umieszczenie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy
 6. Świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej
 7. Pacjenci objęci już opieką specjalistyczną, terminy kolejnych wizyt powinni mieć wyznaczane zgodnie z kwalifikacją lekarza, uwzględniającą stan zdrowia chorego – wówczas o potrzebie wizyty kontrolnej, jak i o jej terminie decyzję podejmuje lekarz, pod którego opieką znajduje się pacjent.

CO ZROBIĆ, JEŚLI PODMIOT MEDYCZNY MA UMOWĘ Z NFZ DO KOŃCA CZERWCA BR.

 1. Pacjent mający skierowanie ma prawo wyboru placówki medycznej spośród tych, które aktualnie są związane z Funduszem umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie świadczeń.
 2. Wybrana placówka medyczna – o ile nie ma bieżącej możliwości zrealizowania świadczenia – ma obowiązek w dniu zgłoszenia się pacjenta wpisania go na listę oczekujących, nawet jeśli termin realizacji świadczenia przypadnie po dacie planowanego wygaśnięcia umowy.
 3. W sytuacji zakończenia przez placówkę medyczną wykonywania umowy z NFZ przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, placówka ta jest zobowiązana wydać oczekującemu pacjentowi:
  • oryginał skierowania oraz
  • zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie płaci.
 1. Po odebraniu obu powyższych dokumentów pacjent, dotychczas oczekujący w kolejce na udzielenie świadczeń może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inną placówkę medyczną wykonującą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie
 2. Placówka medyczna, do której zgłosi się pacjent, ustala kolejność przyjęć przy uwzględnieniu daty rejestracji się pacjenta w kolejce oczekujących w podmiocie, który utracił umowę – kolejka oczekujących w odniesieniu do tego pacjenta nie biegnie od nowa w nowej placówce medycznej a jej bieg jest kontynuacją wcześniejszego zapisu!!!!

ZASADY DOSTARCZANIA SKIEROWANIA

 1. Pacjent zobowiązany jest:
  • dostarczyć do placówki medycznej oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących, albo
  • udostępnić świadczeniodawcy, przed dokonaniem wpisu na listę oczekujących, kod dostępu do skierowania w postaci elektronicznej oraz nr PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL - numer paszportu
   lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 2. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą.
 3. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.
 4. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Podstawy prawne:

 1. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.);
 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U.2005.200.1661);
 3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.).