Skip to main content

Dla pacjenta

Nowa funkcjonalność w ZIP - możliwość odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika

10 lipiec 2015

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski system, dzięki któremu można samodzielnie, po zalogowaniu się sprawdzić przez Internet, gdzie i kiedy się leczyliśmy od 2008 roku, ile to kosztowało, gdzie złożyliśmy deklarację do lekarza POZ, kiedy otrzymaliśmy refundowany sprzęt, np. aparat słuchowy, wózek, protezę, a także, czy NFZ potwierdza nasze prawo do świadczeń w dniu, w którym to sprawdzamy, czy nie. Korzystanie z ZIP jest bezpłatne i wygodne.logo ZIP

Dane w ZIP są systematycznie aktualizowane.

Tu znajdują się podstawowe informacje dotyczące prawa do ochrony zdrowia oraz prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, jak również informację o świadczeniach, receptach i lekach, opiece zdrowotnej za granicą.

Tu można znaleźć nie tylko informacje o poradniach i szpitalach, w których można się leczyć bezpłatnie, ale także o tym jak do nich dojechać, w jakich godzinach pracują, czy jest winda, jakie jest wyposażenie placówki, dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych itp.

Ponad milion użytkowników ZIP

Ponad milion użytkowników ZIP – najstarszy ma 99 lat, najmłodszy zaledwie kilka tygodni. Zintegrowany Informator Pacjenta, dzięki któremu zalogowany pacjent ma wgląd w historię swojego leczenia, ma już dwa lata.Dane dostępu do systemu odebrało 1 092 319 osób. Najliczniej z ZIP korzystają mieszkańcy Śląska, Mazowsza i Wielkopolski.

Od 1 lipca 2013 r. 78 366 mieszkańców naszego województwa założyło konto w ZIP. Daje nam to 5. miejsce w kraju. Dane dostępowe można uzyskać nie tylko w Łodzi i w delegaturach, ale również dla ułatwienia zespoły mobilne NFZ pojawiają się tam, gdzie pacjentom najłatwiej jest założyć konto – szybko i wygodnie. Kilkaset razy pracownicy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. odwiedzili szkoły, instytucje publiczne, zakłady pracy (Atlas, Indesit, Amcor), szpitale, przychodnie, domy opieki, a także bywali na wielu imprezach, podczas których mogli Państwo skorzystać z okazji założenia takiego konta. W ten sposób konto w ZIP założyło licznych strażaków, policjantów, nauczycieli, żołnierzy a nawet samych lekarzy i pielęgniarek.

ZIP dla seniora

Łódzka specjalność to znakomita współpraca z Latarnikami Polski Cyfrowej. Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wspólnie z Latarnikami i Urzędem Miasta Łodzi organizuje warsztaty Senior w sieci – na kilkudziesięciu komputerach uczymy, jak poruszać się po ZIP, logować itp.

Latarnicy pracują także z Seniorami w bibliotekach, niemal w każdej jest dziś bezpłatny Internet i co najmniej jeden komputer.

Możliwość odbioru danych dostępowych przez pełnomocnika

Do tej pory aby uzyskać dane dostępu do systemu ZIP konieczna była osobista wizyta w OW NFZ lub korzystanie z podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

To ważna informacja, szczególnie dla osób mających problem z poruszaniem się czy obłożnie chorych. W ich imieniu o dane dostępu do ZIP mogą wystąpić pełnomocnicy. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie podpisanego przez zainteresowaną uzyskaniem dostępu do ZIP osobę, pełnomocnictwa do założenia konta w jej imieniu.

Dane dostępowe do systemu ZIP tj. login i hasło będą wydawane w odrębnej, bezpiecznej kopercie.

Po wydaniu danych dostępowych pełnomocnikowi, OW NFZ poinformuje o tym fakcie właściciela konta poprzez przesłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. List ten zawierać będzie informacje, które podczas telefonicznego kontaktu z pracownikiem Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pozwolą na uzyskanie dodatkowych informacji lub podjęcie niezbędnych czynności na koncie ZIP przez właściciela konta. Kontakt telefoniczny z OW NFZ umożliwi odwołanie pełnomocnictwa i/lub całkowite zablokowanie konta (unieważniając tym samym wydane dane dostępowe).

Pacjent będzie miał również możliwość zablokowania pełnomocnika po zalogowaniu się do systemu.

Konto ZIP zostanie aktywowane po 30 dniach od daty wydania danych dostępowych pełnomocnikowi.

  

ZIP dla dziecka

Opiekun prawny działający w imieniu osób małoletnich (przez osobę małoletnia rozumie się osobę poniżej 18. roku życia), osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo ubezwłasnowolnionych całkowicie powinien dysponować oryginałem dokumentu potwierdzającym prawo do działania w imieniu tych osób, a w szczególności :

  • odpisem prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,
  • odpisem zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.

Uprawniony opiekun przed złożeniem wniosku powinien posiadać aktywne konto w ZIP.

Przy odbiorze danych dostępowych do konta małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej przez opiekuna prawnego jego konto zostanie powiązane z kontem małoletniego (zwanym „subkontem”). Do jednego subkonta może zostać przypisanych wielu uprawnionych opiekunów prawnych (np. obydwoje rodziców).

Dostęp do subkonta jest aktywowany bez zbędnej zwłoki.

Wydanie danych dostępowych do subkonta nie jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Odbiór danych przez opiekuna prawnego może nastąpić tylko osobiście w OW NFZ.

Do subkonta opiekun prawny loguje się poprzez podane numeru login subkonta oraz numeru login i hasła do swojego konta.

Dostęp do subkonta jest automatycznie blokowany, gdy małoletni skończy 18 lat lub gdy wygaśnie tytuł prawny do sprawowania opieki. Odblokowanie takiego konta możliwe jest przez właściciela dotychczasowego subkonta (po uzyskaniu przez niego pełnoletności) lub przez jego pełnomocnika.

Informacje o zmianie statusu ubezpieczenia

To nie jedyne, uruchomione ostatnio udogodnienie dla pacjentów. ZIP poinformuje również o każdorazowej zmianie statusu ubezpieczenia. Użytkownik ZIP, któremu zmieni się status ubezpieczenia (na uprawnionego lub nieuprawnionego do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ) otrzyma indywidualny komunikat po zalogowaniu się do systemu ZIP.

Na życzenie użytkownika, system ZIP może wysłać na wskazany adres email informację o oczekującym komunikacie. Komunikat o zmianie statusu ubezpieczenia wyświetli się tym użytkownikom, którzy w ustawieniach ZIP wyrazili zgodę na wysyłanie indywidualnych komunikatów informacyjnych. Ponadto użytkownicy, którzy zgodzili się na otrzymywanie wiadomości o komunikatach ZIP na swoją prywatną pocztę elektroniczną, informację o pojawieniu się nowego komunikatu w systemie ZIP, otrzymają mailem.

ZIP w liczbach

  • 78 366– liczba założonych kont przez mieszkańców województwa łódzkiego

  • 5. miejsce w Polsce zajmuje ŁOW NFZ pod względem liczby założonych kont

  • 265 – liczba zgłoszonych nieprawidłowości

  • 7 spraw zgłoszonych do prokuratury, w tym jedna sprawa dotycząca 10 pacjentów

  • 182 372,04 zł – kwota świadczeń zakwestionowanych przez pacjentów

  • 59 611,12 zł – kwota korekt finansowych, których dokonali świadczeniodawcy


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ZIP