Skip to main content

Dla pacjenta

Załóż swojemu dziecku konto w ZIP!

 

Zachęcamy rodziców do założenia konta dla swojego dziecka w wieku od 0 do 18 r.ż. 

Od 16 r. ż.  konto w ZIP można założyć dla siebie – wystarczy dowód tymczasowy lub paszport.

 

 

 

 

Konto w ZIP to między innymi:

  • możliwość sprawdzenia online, czy dziecko jest ubezpieczone
  • wirtualna historia leczenia dziecka refundowanego przez NFZ – leki, wizyty u lekarza, pobyty w szpitalu od 2008 roku
  • możliwość łatwego sprawdzenia, co sfinansował NFZ, zwłaszcza jeśli dziecko leczy się przewlekle, a jego leczenie opłacane jest przez różne instytucje

Dane dostępowe do ZIP dla dziecka pracownik NFZ wyda tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Najczęściej jest to matka lub ojciec dziecka.

Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – wówczas ta osoba otrzyma dane dostępowe do ZIP.

Aby mieć dostęp do historii leczenia dziecka, dorosły musi założyć konto dla siebie, ponieważ logowanie do konta dziecka odbywa się poprzez konto dorosłego.

Opiekun prawny działający w imieniu osób małoletnich (przez osobę małoletnia rozumie się osobę poniżej 18. roku życia), osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo ubezwłasnowolnionych całkowicie powinien dysponować oryginałem dokumentu potwierdzającym prawo do działania w imieniu tych osób, a w szczególności :

  • odpisem prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,
  • odpisem zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.

Uprawniony opiekun przed złożeniem wniosku powinien posiadać aktywne konto w ZIP.

Przy odbiorze danych dostępowych do konta małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej przez opiekuna prawnego jego konto zostanie powiązane z kontem małoletniego (zwanym „subkontem”). Do jednego subkonta może zostać przypisanych wielu uprawnionych opiekunów prawnych (np. obydwoje rodziców).

Dostęp do subkonta jest aktywowany bez zbędnej zwłoki.

Wydanie danych dostępowych do subkonta nie jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Odbiór danych przez opiekuna prawnego może nastąpić tylko osobiście w OW NFZ.

Do subkonta opiekun prawny loguje się poprzez podane numeru login subkonta oraz numeru login i hasła do swojego konta.

Dostęp do subkonta jest automatycznie blokowany, gdy małoletni skończy 18 lat lub gdy wygaśnie tytuł prawny do sprawowania opieki. Odblokowanie takiego konta możliwe jest przez właściciela dotychczasowego subkonta (po uzyskaniu przez niego pełnoletności) lub przez jego pełnomocnika.

Serdecznie zapraszamy do założenia konta w siedzibach NFZ i podczas spotkań w różnych miejscowościach naszego województwa!

 Stan na 15.10.2018 r.

źródło: Dział Obsługi Świadczeniobiorców