Skip to main content

Dla pacjenta

Ponowny wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ i związane z tym opłaty

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pacjent ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę 80 zł, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.


Od ww. opłaty zwolnieni są wszyscy pacjenci w przypadku:

  • zmiany miejsca zamieszkania;
  • sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej;
  • innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

Powyższe zdarzenia stanowią okoliczności zwalniające z obowiązku dokonania na rzecz Oddziału Funduszu ww. opłaty.

Zgodnie z art. 56 ust. 4 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniodawca udzielający świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej jest obowiązany udostępnić świadczeniobiorcy deklarację wyboru i sprawdzić poprawność jej wypełnienia, należy zwrócić uwagę na poprawne  wskazanie ilości zmian lekarza, pielęgniarki lub położnej w danym roku kalendarzowym.

OPŁATY ZA PONOWNY WYBÓR

 

Jeśli dokonają Państwo trzeciej lub kolejnej zmiany, zgodnej ze swoją wolą, zobowiązani są Państwo do wniesienia opłaty na rachunek bankowy Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Bank Gospodarstwa Krajowego nr 48 1130 1163 0014 7027 2920 0001 (opis przelewu – opłata za zmianę lekarza/pielęgniarki/położnej) lub w kasie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Kopcińskiego 58, II piętro, pokój 208 (w godz. 8.00 – 15.00).

Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że:

  • pacjent może złożyć w jednym miejscu deklarację wyboru lekarza, a w innym pielęgniarki czy położnej. Nie ma on obowiązku wybrania wszystkich trzech zakresów świadczeń w tej samej przychodni;
  • deklarację wyboru podpisuje w imieniu własnym pacjent lub jego opiekun prawny;
  • dokonanie wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie może warunkować możliwości skorzystania z innych świadczeń medycznych przez pacjenta, np. z porad specjalistycznych;
  • pacjent ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić dokument ubezpieczenia zdrowotnego.

tel. kontaktowy: 42 275 41 64