Skip to main content

Dla pacjenta

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

14 październik 2011

Przypominamy wszystkim ubezpieczonym, że każdorazowa zmiana tytułu do ubezpieczenia (np. zmiana pracy, ustanie zatrudnienia i rejestracja w Urzędzie Pracy) wymaga wyrejestrowania z dotychczasowego ubezpieczenia i ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego u nowego pracodawcy nieubezpieczonych członków rodziny czyli:

  • współmałżonka,
  • dzieci do 18. roku życia,
  • dzieci do 26. roku życia – jeśli się kształcą,
  • dzieci bez względu na wiek – jeśli posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

W przypadku dzieci pomiędzy 18. a 26. rokiem życia istnieje konieczność wyrejestrowania dziecka z ubezpieczenia zdrowotnego rodzica w przypadku ukończenia nauki lub uzyskania przez dziecko własnego tytułu do ubezpieczenia.
Wyjątkiem od zasady wyrejestrowania dziecka w przypadku uzyskania przez nie własnego tytułu do ubezpieczenia jest sytuacja, gdy dziecko zatrudnione jest w formie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której, zgodnie z kodeksem cywilnym, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli jednocześnie jest uczniem gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub studentem, do ukończenia 26 lat.

Podstawa prawna: art. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008, nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009, Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Źródło: Wydział Spraw Świadczaniobiorców