Skip to main content

Dla pacjenta

Zgłoszenie niani do ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z nowelizacją od 01.10.2011 r. ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2011, Nr 45, poz. 235) umożliwiającą zgłoszenie niani do ubezpieczenia zdrowotnego Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, co następuje:

  1. Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego niani dokonuje zamawiający, na podstawie zawartej z nianią umowy;
  2. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego niani następuje na druku ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (zgłoszenie jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego);
  3. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza, pobiera z dochodu i odprowadza zamawiający do ZUS.
  4. Fakt ubezpieczenia zdrowotnego niani potwierdza jeden z poniższych dokumenów:
    • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA lub ZUS ZZA) oraz ZUS RMUA (potwierdzający odprowadzenie bieżącej składki),
    • zaświadczenie wystawione przez zamawiającego potwierdzające zgłoszenie niani do ubezpieczenia zdrowotnego i odprowadzenie bieżącej składki do ZUS.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców