Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2024

01.12.2023

Informacja skierowana jest do wszystkich Wnioskodawców (nowych i dotychczasowych), którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy POZ.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna, w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza POZ, w tym koordynacja opieki;
 2. Budżet powierzony opieki koordynowanej;
 3. Świadczenia transportu sanitarnego w POZ;
 4. Świadczenia pielęgniarki POZ;
 5. Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:
  • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  • świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;
 6. Świadczenia pielęgniarki szkolnej,

  na okres od 1 stycznia 2024 r. na czas nieoznaczony.

Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ przygotowują wniosek z zastosowaniem udostępnionej przez Fundusz aplikacji obsługującej postępowanie.

Wniosek składa się w formie elektronicznej, poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie określonym w § 43 zarządzenia [2].

Wniosek obejmuje formularz wniosku w formie elektronicznej oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 47 zarządzenia [2], również w formie elektronicznej.

Podstawa prawna
[1] art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)
[2] Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.)

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

- (tel. 42 275 41 67).