Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców rozliczających świadczenia na podstawie decyzji burmistrza/wójta

09.06.2009

Wydział Spraw Świadczeniobiorców  Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje, iż do faktur za świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie art.2 ust.1 (decyzja burmistrza/wójta) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.,  należy załączać oryginał lub kserokopię decyzji potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Faktury bez  załączonego oryginału decyzji bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem będą odsyłane.

 

Tel. kontaktowy: (042) 275-41-62 - Sekcja Uprawnień Świadczeniobiorców